A: Finanční účetnictví, manažerské účetnictví, pokročilé účetnictví, finanční analýza, audit, daně

 

1. Předmět a metoda finančního, manažerského (nákladového, vnitropodnikového) účetnictví, vztahy mezi nimi

2. Účetní výkaznictví a normy, které ho regulují na národní úrovni, mezinárodní harmonizace účetního výkaznictví

3. Všeobecné účetní zásady, účetní principy a účetní metody

4. Rozvaha - struktura, obsah, význam pro uživatele. Analýza majetkové struktury. Optimální kapitálová struktura

5. Aktiva a jejich struktura, oceňování

6. Vlastní a cizí zdroje financování aktiv (struktura, pracovní kapitál, likvidita podniku)

7. Výsledovka - struktura, obsah. Členění nákladů a VH. Kvantifikace výsledku hospodaření. Analýza finanční výkonnosti podniku

8. Cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu

9. Příloha

10. Účetní závěrka - příprava, sestavování, zveřejňování, ověřování. Výroční zpráva

11. Manažerské účetnictví

12. Manažerské účetnictví – rozpočty, ceny

13. Finanční analýza - podstata, účel, metody

14. Přístup finanční analýzy orientovaný na externí uživatele účetních informací

15. Přístup finanční analýzy orientovaný na potřeby mezipodnikové komparace ekonomické výkonnosti

16. Audit v účetnictví

17. Daňová soustava ČR

18. Přímé daně – zdaňování příjmů fyzických osob

19. Přímé daně – zdaňování příjmů právnických osob

20. Nepřímé daně - daňový systém

 

 

zpět na: Okruhy otázek k SZZ

zpět na úvodní stránku