Metoda sdružených výkonů

Sdružená výroba představuje technologický proces, při kterém z určité kombinace vložených ekonomických zdrojů vznikají alespoň dva nebo více výrobků v určitém vzájemném poměru. Výrobky, které v rámci sdružené výroby vznikají, se nazývají sdružené výkony.

Hlavní výkony představují základní výstupy ze sdruženého procesu, které jsou hlavním cílem činnosti podniku. Vedlejší výkony představují výstupy, které nutně vznikají při výrobě, nejsou však hlavním cílem činnosti. Odpad představuje výstup, který vůbec není účelem výroby, ale nutně vzniká, často se i prodává nebo dále zpracovává, ale má minimální hodnotu ve vztahu k ostatním výkonům. Náklady, které jsou společné všem těmto výkonům, se označují jako sdružené náklady.

Způsoby alokace sdružených nákladů hlavních výkonů

V zásadě existují dva základní metodické přístupy: první vychází z hodnotových rozvrhových základen (prodejní cena, tržby, příspěvek k tržbám), druhý přístup vychází z naturálních rozvrhových základen (objem, hmotnost…)

Ocenění a zobrazení vedlejších výkonů

Zobrazit vedlejší výkony v účetnictví lze dvěma způsoby

·        Rozčítací způsob – zachycuje vedlejší výkony obdobně jako hlavní produkt

·        Odčítací způsob – považuje výnos z prodeje vedlejšího výkonu za snížení nákladů vynaložených na hlavní výkony

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Firma Kakao nakupuje kakaové boby, ze kterých při dalším zpracování vzniká kakaové máslo, kakaový prášek a kakaový lusk. Ze 100 kg kakaových bobů vzniká 20 kg kakaového másla, 45 kg kakaového prášku a 35 kg kakaových lusků. Prodejní cena kakaového másla je 100 Kč za kg, kakaový prášek se prodává za 75 Kč za kg a kakaové lusky představují vedlejší produkt, který se prodává za 15 Kč za kg. Nákupní cena kakaových bobů je 1 200 Kč za 100 kg.

Ve sledovaném období firma zpracovala 15 tun kakaových bobů. Další náklady na jejich zpracování činily 540 000 Kč. Pro zjednodušení předpokládejme, že není žádný počáteční ani konečný zůstatek zásob vlastní výroby, všechny výrobky se podařilo prodat.

 

Zjištění nákladů na 1 kg každého výkonu:

 

Nejprve je třeba vyčíslit celkové sdružené náklady a výkony.

Celkové sdružené náklady

Spotřeba kakaových bobů => 15 t x 12 000 Kč/t

180 000 Kč

Ostatní náklady na výrobu

540 000 Kč

Celkem

720 000 Kč

Celkové sdružené výkony

Kakaové máslo 15 000 x 0,2

3 000 kg

Kakaový prášek 15 000 x 0,45

6 750 kg

Kakaové lusky 15 000 x 0,35

5 250 kg

 

a) alokace nákladů na jednotlivé výkony rozčítacím způsobem podle prodejních cen jednotlivých výkonů

Položka

Kakaové máslo

Kakaový prášek

Kakaové lusky

Celkem

Objem výkonů (kg)

3 000

6 750

5 250

15 000

Cena za kg

100

75

15

X

Výnosy z prodeje (Kč)

300 000

506 250

78 750

885 000

Podíl na celkových výnosech

0,3390

0,5720

0,0890

1

Celkové náklady (Kč)

 

 

 

720 000

Podíl nákladů připadající na jednotlivé skupiny výkonů (Kč)

244 080

411 840

64 080

720 000

Náklady na 1 kg výkonu (Kč)

81,36

61,01

12,21

 

Zisk na 1 kg výkonu (Kč)

18,64

13,99

2,79

 

Ziskovost výkonu (zisk/cena) v %

18,64

18,65

18,60

 

 

b) alokace nákladů na jednotlivé výkony rozčítacím způsobem podle výtěžnosti v naturálním vyjádření

Položka

Kakaové máslo

Kakaový prášek

Kakaové lusky

Celkem

Objem výkonů (kg)

3 000

6 750

5 250

15 000

Cena za kg

100

75

15

X

Podíl na celkovém objemu výkonů

0,20

0,45

0,35

1

Celkové náklady (Kč)

 

 

 

720 000

Podíl nákladů připadající na jednotlivé skupiny výkonů (Kč)

144 000

324 000

252 000

720 000

Náklady na 1 kg výkonu (Kč)

48

48

48

 

Zisk na 1 kg výkonu (Kč)

52

27

-33

 

Ziskovost výkonu (zisk/cena) v %

52

36

-220

 

 

c) alokace nákladů na jednotlivé výkony odčítacím způsobem, tj. vyjádřením výnosů z prodeje vedlejšího produktu jako snížení celkových sdružených nákladů

 

·        celkové skutečně vynaložené sdružené náklady => 720 000 Kč

·        výnosy z prodeje kakaových lusků (vedlejší výkon) => 5250 kg x 15 = 78 750

·        sdružené náklady hlavní výroby => 720 000 – 78 750 = 641 250 Kč

 

Sdružené náklady upravené o výnos z prodeje vedlejšího výkonu je možné alokovat mezi hlavní produkty podle ceny nebo podle množství výkonu:

Alokace podle ceny

Položka

Kakaové máslo

Kakaový prášek

Celkem

Objem výkonů (kg)

3 000

6 750

15 000

Cena za kg

100

75

X

Výnosy z prodeje (Kč)

300 000

506 250

806 250

Podíl na celkových výnosech (Kč)

0,3721

0,6279

1

Celkové náklady (Kč)

 

 

641 250

Podíl nákladů připadající na jednotlivé skupiny výkonů (Kč)

238 609

402 641

641 250

Náklady na 1 kg výkonu (Kč)

79,54

59,65

 

Zisk na 1 kg výkonu (Kč)

20,46

15,35

 

Ziskovost výkonu (zisk/cena) v %

20,46

20,47

 

 

Alokace podle objemu výkonů

Položka

Kakaové máslo

Kakaový prášek

Celkem

Objem výkonů (kg)

3 000

6 750

15 000

Cena za kg

100

75

X

Podíl na celkovém objemu výkonů

0,31

0,69

1

Celkové náklady (Kč)

 

 

641 250

Podíl nákladů připadající na jednotlivé skupiny výkonů (Kč)

197 308

443942

641 250

Náklady na 1 kg výkonu (Kč)

65,77

65,77

 

Zisk na 1 kg výkonu (Kč)

34,23

9,23

 

Ziskovost výkonu (zisk/cena) v %

34,23

12,31

 

 

Zobrazení v nákladovém účetnictví – rozčítací metoda

 Zobrazení v nákladovém účetnictví - odčítací metoda

 

zpět na Kalkulační systém a jeho využití v řízení

zpět na úvodní stránku