Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví

Účetní informace – tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

 Ekonomické pojetí podniku – podnik je subjekt, který řídí vlastní podnikatelský proces – otevřenost, adaptabilita a dynamičnost

Právní pojetí podniku – předmět, který lze koupit či prodat, lze o něm účtovat – podnik ve věc hromadná

Měření výkonnosti podniku

Peněžní vyjádření vstupů a výstupů je předmětem účetnictví – měření výkonnosti podniku na základě účetnictví lze pouze ve vymezeném časovém období a pouze s určitou mírou jistoty.

Účetní informace umožňují komplexně propojit měření tzv. finanční pozice, výkonnosti a změny ve finanční pozici.

Finanční pozice – ovlivněna výší s strukturou aktiv a strukturou kapitálu – ovlivňuje solventnost a likviditu podniku – informace o finanční pozici => rozvaha

Výkonnost podniku – informace o výkonnosti => výsledovka

Informace o změnách ve finanční pozici => výkaz cash flow

Finanční účetnictví => externí uživatelé (vlastníci kapitálu, věřitelé, zaměstnanci…)

Manažerské účetnictví => interní uživatelé (řídící pracovníci)

Daňové účetnictví => stát

Vztah finančního a manažerského účetnictví

Charakteristickou vlastností informací finančního účetnictví je preference stability vývoje podniku v čase; dodržování pravidel (úplnost, srozumitelnost, spolehlivost, srovnatelnost v čase a mezi podniky); struktura informací – syntetická (důvodem je skrytí hlavních faktorů podnikatelského úspěchu před konkurenty); informace o výsledcích dosažených v minulosti.

 

Manažerské účetnictví – vychází z finančního; rozšířeno o oblast předpokladů, plánů a cílů v budoucnosti; informace z manažerského účetnictví jsou určeny pouze pro interní uživatele

Obsah a struktura manažerského účetnictví

Manažerské účetnictví – zjišťování, třídění, analýza a prezentace informací způsobem, který řídícím pracovníkům umožní cílevědomě ovládat podnikatelskou činnost

Vztah nákladového a manažerského účetnictví

Nákladové účetnictví – shromažďuje účetní informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož parametrech bylo již v zásadě rozhodnuto (operativní řízení v bezprostřední návaznosti na řízení taktické)

Manažerské účetnictví – shromažďuje účetní informace pro rozhodování (taktické a strategické) o variantách budoucího vývoje podnikatelského procesu

Informační zajištění řídicího cyklu

Proces řízení => plánování, organizace a motivace, realizace, kontrola, analýza, přijetí opatření

 

Informační zajištění nákladového účetnictví = > zjištění skutečností (skutečných nákladů, výnosů, zisku) a jejich porovnání se žádoucím (předem stanoveným, plánovaným) stavem; analýza odchylek podle příčin a odpovědnosti

 

Informační zajištění manažerského účetnictví => zajištění informací, které umožňují vyhodnocovat různé varianty budoucího vývoje podniku (kromě informací z nákladového účetnictví také marketingové studie, výzkumné studie…)

Vztah controllingu a manažerského účetnictví

Controlling je metoda řízení, která soustřeďuje svoji pozornost do dvou relativně samostatných oblastí: jednak samotného procesu řízení (plánování a kontroly), jednak jeho informační podpory.

Finanční a nákladový controlling – obsahově nejblíže manažerskému účetnictví

Funkce controllera v hospodářské praxi

Controller:

Připravuje podklady pro plánování a rozhodování

Informuje o odchylkách

Připravuje metodiku kalkulací, rozpočtování, systém kalkulací a rozpočtů

Informuje o změnách v okolí podniku

Je poradcem managementu

 

Treasurer:

Je zodpovědný za finanční řizení podniku jako celku

Je partnerem vlastníků společnosti

 

zpět na 11.1 Podstata a zaměření manažerského účetnictví

zpět na úvodní stránku