Základní průřezy vnitropodnikové struktury

 

týká se středních a větších firem

-         podnik není homogenní celek, ale má různé útvary (marketing, právní, výroba..) jednoznačně správné řešení standardního systému neexistuje

-          

-         prostá, stupňová, zakázková, sdružená výroba

-         styl řízení centralizovaný, decentralizovaný

 

rozpoznání struktury podnikatelské činnosti

-         struktura výkonů, útvarů, činností a procesů uvnitř podniku

-         ukazuje na příčiny vzniku nákladů a výkonů

 

hodnotové řízení

informace, kterou lze spojit s peněžní jednotkou.

 

Základní otázky hodnotového řízení

Co je příčinou vzniku nákladů a jak měřit přínos z prodeje? Základní odpověď: výkon – výsledek činnosti; tj. účetnictví pro řízení po linii výkonů => kalkulačně-výkonové účetnictví

Kdo je zodpovědný za vývoj nákladů a výnosů, aktiv a závazků, příjmů a výdajů; jak měřit přínos útvaru k celopodnikovému výsledku? => odpovědnostní účetnictví

 

Podnikové výkony a jejich členění (str. 42)

 Externí výkony – finální výkony prodávané externím zákazníkům za tržní ceny

Členění: výrobky, služby, zboží, podrobněji podle skupin, druhů a jakosti

Dále i podle zákazníků a obchodních podmínek

 Interní výkony – výsledek činnosti vnitropodnikového útvaru, který ho předává ostatním útvarům uvnitř podniku v podobě určené technologií procesu tvorby finálních výkonů

Úkolem nákladového účetnictví je rozpoznat hodnotové vazby uvnitř podniku

 

Vnitropodnikové útvary a jejich členění

každý útvar má vymezený charakter činnosti, způsob, jakým se podílí na dělbě činnosti uvnitř podniku včetně podniku včetně rozsahu pravomoci a odpovědnosti

hierarchie a provázanost je vymezena organizační strukturou

Členění útvarů podle charakteru  činnosti

útvary hlavní činnosti – bezprostředně se podílejí na tvorbě externích výkonů; cílem je přispívat k tvorbě zisku

servisní útvary – nepodílí se přímo na tvorbě zisku, poskytují služby ostatním útvarům uvnitř podniku; prvotním cílem servisních útvarů je poskytovat interní služby za nižší náklady, než které by bylo nutno vynaložit při jejich externím zajištění; dalším důvodem je jejich pohotovost a specializace.

útvary správy a řízení – plní základní manažerské funkce, zajišťují řízení celé firmy; činnost těchto útvarů představuje společné náklady pro organizační jednotku jako celek => náklady jsou ve vztahu ke konkrétním výkonům neadresné; řízení nákladů útvarů správy a řízení (vrcholové vedení společnosti, vedení divizí závodů…) je v kompetenci vlastníků; náklady jsou hodnoceny podle celkové finanční stability a pozice podniku.

útvary strategického řízení – patří pod útvary správy a řízení; zabývají se strategickým marketingem, výzkumem a vývojem…; na rozdíl od ostatních útvarů správy a řízení, které nemají vztah ke konkrétním výkonům, náklady útvarů strategického řízení jsou vyvolány konkrétním druhem či skupinou výkonů a je na organizační jednotce, zda tyto náklady bude považovat za náklady společné nebo za náklady vztahující se ke konkrétním výkonům.

speciální útvary – cíl: zajištění sociálního programu a sociálních služeb pro zaměstnance (rekreační zařízení, bytové hospodářství, fit centra, …)

 

Příklad

V organizační struktuře výrobního podniku existují na konkrétní hierarchické úrovni řízení tyto útvary:

Výroba, Vzdělávání, Marketing (podpora prodeje), Distribuce a prodej, Zásobování, Logistika, Finanční řízení, Controlling (kalkulace, rozpočty, reporting), Správa budov, Sekretariát generálního ředitele, Závodní jídelna, Výpočetní centrum, Rekreační středisko, Rozmnožovna.

 

Které útvary patří mezi útvary hlavní, servisní a správní činnosti?

Útvary hlavní činnosti: Výroba, Marketing, Distribuce a prodej, Zásobování a Logistika.

Důvod zařazení: jedná se o útvary, kde je přítomen v určité etapě svého vytvoření výkon, který bude prodán externímu zákazníkovi na trhu.

Útvary servisní činnosti: Vzdělávání, Správa budov, Závodní jídelna, Výpočetní centrum, Rozmnožovna

Důvod zařazení: jedná se o útvary, ve kterých není bezprostředně přítomen výkon, který bude po svém dokončení prodán zákazníkovi.

Útvary správní činnosti: Finanční řízení, Controlling, Sekretariát generálního ředitele, speciální útvar v rámci správní činnosti: Rekreační středisko

 

Proč je důležité, z hlediska hodnotového řízení útvaru, jeho zařazení mezi útvary hlavní, servisní či správní činnosti?

Začlenění útvarů je důležité nejen pro vymezení jejich činnosti a funkce, kterou v podniku plní, ale i pro stanovení kritérií jejich hodnocení.

 

Jak byste poznali na charakteru hodnotových vztahů útvaru Správa budov a Rozmnožovna, že představují další hlavní výdělečnou činnost podniku, nikoliv servisní činnost, jak tomu bylo v minulosti?

Pokud je více než 50% výkonů (služeb) útvaru prodáváno externím zákazníkům za tržní cenu, je cílem existence servisního útvaru, který v minulosti poskytoval služby ostatním útvarům uvnitř podniku, dosažení zisku z prodeje. Servisní útvar se může změnit, v návaznosti na změnu základního cíle své existence v podniku a s tím souvisejících kritérií hodnocení jeho přínosu, v útvar hlavní činnosti.

 

Funkční a procesní organizace podniku

Od tradičního uspořádání podniku podle specializovaných činností (-> funkční organizace) se přechází k uspořádání podle procesů (-> procesní organizace)

 

Funkční organizace – zdokonalování konkrétních činností, specializace a vysoká odbornost; funkční uspořádání činností – založené na odbornosti a funkci činností, které organizuje

Procesní organizace – pružnost vnitropodnikových struktur, vnitřní propojenost, univerzálnost činností, schopnost rychle reagovat na požadavky zákazníka a technologické inovace; procesní uspořádání činností – vymezení procesu, který je vytvořen v průřezu různých druhů činností, prochází horizontálně napříč podnikem => cíl: komplexní zajištění výkonu v odpovědnosti jednoho týmu, pracovníka (vlastníka procesu)

 

Hodnota pro zákazníka – hodnota, která zajímá podnik, je kvantifikována tržní cenou, kterou je ochoten zaplatit zákazník za výrobek, službu, funkčnost, doplňky k výrobku => analýza potřeb zákazníků umožňuje přizpůsobit výkony a činnosti podniku požadavkům rychle se vyvíjejícího tržního prostředí.

 

Proces – řada věcně a časově návazných činností, které se standardně uskutečňují v daném pořadí a vedou k realizaci výkonu. Tyto činnosti používají rozdílné zdroje, přičemž jejich cílem je vytvořit konkrétní výsledek, tedy transformovat vstupy na výstupy; proces slouží zákazníkovi, neboť pro něj vytváří hodnotu.

 

Příčiny vzniku nákladů – předmětem zájmu procesně organizovaných činností podniku je nalezení příčinné souvislosti mezi tzv. aktivitami, které vyvolávají náklady a jsou tzv. elementární příčinou vzniku nákladů, a výkony, které jsou ve své finální podobě prodávány na trhu zákazníkům, uspokojují potřeby zákazníka.

 

 

zpět na 11.1 Podstata a zaměření manažerského účetnictví

zpět na úvodní stránku