Kritéria řízení efektivnosti podnikatelského procesu

Efektivnost

schopnost subjektu dosáhnout cíle

vrcholové kritérium výkonnosti podnikatelského procesu

vyjadřuje míru dosažení očekávaných záměrů, cílů

v podnikatelské oblasti – schopnost zhodnotit vložený kapitál

 

Měření zhodnocení vlastního kapitálu kritérií rentability

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE...)

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál

 

Pyramidový rozklad ROE (Du Pont rozklad rentability vlastního kapitálu)

 

                       ROE = (čistý zisk/výnosy z prodeje) x (výnosy z prodeje/aktiva) x (vlastní kapitál/aktiva)

                  

Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivněna: ziskovostí výnosů z prodeje vyjádřenou jako podíl čistého zisku po zdanění a výnosů z prodeje, obrátkou aktiv (nebo kapitálu) a způsobem financování podnikatelského procesu, tedy proporcí vlastního a cizího kapitálu (tzv. finanční pákou)

 

Měření zhodnocení vlastního kapitálu manažerským ziskem

 

Manažerský (ekonomický) zisk (EVA) – přidaná ekonomická hodnota: měří vliv stejných faktorů efektivnosti jako rentabilita vlastního kapitálu, ale poměřuje je jiným způsobem, vyjadřuje je v absolutní výši, a proto je pro řídící pracovníky mnohem srozumitelnější; vyjadřuje přínos (ztrátu), který zohledňuje náklady veškerého (tj. vlastního i cizího) kapitálu.

 

                     EVA = NOPAT - (investovaný kapitál x WACC)

                        

NOPAT – provozní zisk po zdanění

WACC – vážený aritmetický průměr nákladů kapitálu (vlastního i cizího)

 

Příklad

Letecká společnosti AIRTRAVEL a.s. dosáhla ve sledovaném období následujících výsledků:

Výnosy z prodeje

300 tis. Kč

Náklady na leteckou přepravu (tyto náklady obsahují zejména spotřebu materiálu, nakoupené služby, odpisy, mzdové náklady)

210 tis. Kč

Nákladové úroky

55,6 mil. Kč

Daň ze zisku

10 mil. Kč

Čistý zisk

24,4 mil Kč

 Investovaný kapitál činí 1,2 mld. Kč a je tvořen ze dvou třetin úročenými cizími zdroji, převážně dlouhodobými bankovními půjčkami s průměrnou úrokovou sazbou 6,95%. Vlastníci zvážili podnikatelské riziko spojené s jejich investicí do této společnosti i alternativní možnosti investování jejich kapitálu a na základě těchto úvah požadují zhodnocení vlastního kapitálu společnosti ve výši 11%. Sazba daně z příjmů činí 24%.

 

Výpočet výše ekonomické přidané hodnoty:

Provozní zisk činí 300 – 210 = 90 mil. Kč

Provozní zisk po zdanění (NOPAT) činí 90 – 10 = 80 mil. Kč

Náklady cizího kapitálu představují vykázané nákladové úroky (1,2 mld. x 0,6666667 x 0,0695 = 55,6 mil), které je třeba upravit o nákladový daňový štít (tj. snížení daně ze zisku v důsledku uplatnění úroků v nákladech podniku): 55,6 x (1 – 0,24) = 42,26 mil. Kč

Náklady vlastního kapitálu se stanoví jako součin požadované výnosnosti a výše vlastního kapitálu, tj: 1,2 x 0,3333334 x 0,11 = 44 mil. Kč

Výpočet EVA: 80 – 42,26 – 44 = -6,26 mil. Kč

 

Výpočet EVA pomocí WACC

Výpočet nákladů kapitálu WACC:  (1,2 x 0,6666667) x 6,95% x (1 - 0,24) + (1,2 x 0,333334 x 11%) = 7,1879999%

Výpočet EVA: 80 – (1,2 x 7,1879999) = -6,26 mil. Kč

 

Ekonomická přidaná hodnota společnosti je záporná. Společnost (její řídící pracovníci) neplní požadavky vlastníků na požadovanou míru zhodnocení jejich vloženého kapitálu. Hospodaření společnosti je z pohledu vlastníků kapitálu ztrátové. Provozní zisk nepostačuje na požadovanou úhradu nákladů vlastníků kapitálu (včetně nákladů vlastního kapitálu). Na tomto hodnocení nic nemění skutečnost, že podle výkazů finančního účetnictví společnost vykázala čistý zisk po zdanění ve výši 24,4 mil. Kč.

Vztah efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti

Příčinné souvislosti zhodnocení zdrojů zhodnocení zdrojů pro vlastníka => odvozuje se od výše vloženého kapitálu; zhodnocení zdrojů z pohledu řídícího pracovníka => možnost zhodnocení vynaložených zdrojů vychází od zákazníka, z prodeje konkrétních výkonů

 

Ekonomická účinnost

-          vyjadřuje míru zhodnocení nákladů při prodeji výkonů zákazníkům, ve výnosech z prodeje

-          je kritériem racionality vynaložených nákladů

 

Měřítka účinnosti

-          absolutní – zisk z hlavní výdělečné činnosti

-          relativní – zisk/výnosy z prodeje; zisk/náklady; náklady/výnosy

 

Hospodárnost nákladů

-          měří výši vynaložených nákladů v procesu tvorby výkonů

-          takový průběh nákladů podniku, při kterém se dosahuje požadovaných výkonů s co možná nejnižším vynaložením nákladů

-          kritérium hospodárnosti – průměrné náklady na naturální jednotku výkonu

 

Hospodárné vynakládání nákladů se měří porovnáním nákladového úkolu se skutečnými náklady:

-          v celkové výši (tato informace je důležitá pro řízení celkových nákladů, výnosů a zisku, s využitím v odpovědnostním řízení)

-          na jednotku výkonu (tato informace je důležitá pro řízení po linii výkonů)

 

Způsoby zvyšování hospodárnosti

-          úspornost – snížení absolutní výše nákladů vynaložených na konkrétní objem a strukturu výkonů

-          výtěžnost – zvyšování objemu vytvořených výkonů při vynaložení stejných nákladů

 

Příklad

Základním materiálem při výrobě speciálních nožů je ušlechtilá ocel, předem stanovená výše nákladů na jeden kus je 152 Kč (na základě normy spotřeby základního materiálu a předem stanovené pořizovací ceny).

Další významnou položkou nákladů je nájemné za pronájem prostor včetně souvisejících nákladů zahrnujících úklid, běžné opravy a údržbu, teplo, vodu a elektrickou energii. Plán na měsíc květen předpokládá výrobu 24 000 ks nožů a náklady na pronajaté prostory ve výši 1 140 000 Kč. Ve skutečnosti se v květnu vyrobilo 25 000 ks nožů, skutečně se spotřebovalo ušlechtilé oceli za 3 725 000 Kč a nájemné a související náklady činily 1 125 000 Kč.

 

Posouzení výše hospodárnosti:

 

Nejprve si spočítáme úsporu na základním materiálu:

 

a) základní materiál

 

 

Předem stanovená spotřeba základního materiálu, která by měla být na skutečný objem výroby vynaložena

25 000 x 152

3 800 000 Kč

Skutečná spotřeba materiálu

 

3 725 000 Kč

Úspora celkových nákladů

3800 – 3725

75 000 Kč

Úspora na 1 ks

75 000 / 25 000

3 Kč / ks

Jedná se o hospodárnost v úspornostní normě

3 Kč / ks

 

 

Dále spočítáme úsporu na nájmu a souvisejících nákladech:

 

b) nájemné a související náklady

 

Na hospodárnost působí dva faktory – objem výkonů a absolutní úspora nákladů

Předem stanovená výše nájemného

1 140 000 Kč

Předpokládaná průměrná výše nájemného na 1 nůž

1140 / 24

47,5 Kč

Průměrná skutečná výše nájemného na 1 nůž

1125 / 25

45 Kč

Rozdíl v průměrných nákladech na 1 nůž

2,5 Kč / ks

 

 

Výši rozdílu na 1 nůž v průměrných nákladech, vyplývající z úspory na nájemném lze dále analyzovat dle vlivu absolutního snížení nákladů a dle vlivu zvýšení objemu výkonů:

-          Vliv absolutního snížení celkových nákladů

 

Skutečná celková výše nájemného

1 125 000 Kč

Úspora celkových nákladů

1 140 – 1 125

15 000 Kč

Úspora na 1 ks

15 000 / 25 000

0,60 Kč / ks

Vyšší hospodárnost v úspornostní formě

0,60 Kč/ ks

 

 

 

-          Vliv zvýšení objemu výkonů

Propočet vlivu pouze vyššího využití kapacity za předpokladu vynaložení předem stanovené výše fixních nákladů

(1 140 / 24) – (1 140 / 25)

1,90 Kč / ks

Vyšší hospodárnost vlivem výtěžnosti

1,90 Kč / ks

 

 

 

Závěr: celková výše úspory na 1 nůž je 5,50 Kč; z toho úspora variabilních nákladů (úspora na základním materiálu činí 3 Kč a úspora fixních nákladů (nižší výše nájemného a souvisejících nákladů) činí 2,50 Kč. Úspora na fixních nákladech se dá dále analyzovat na úsporu vlivem absolutního snížení celkových nákladů (0,60 Kč / ks) a úsporu vlivem zvýšení objemu výkonů (vyššího využití výrobní kapacity – 1,90 Kč / ks)

 

 

Faktory hospodárnosti

Při hodnocení vývoje skutečně vynaložených nákladů a při jejich porovnání s předem stanovenou výší, je třeba odlišit dva samostatné faktory:

 

Vliv změny pořizovací ceny nákladových vstupů na vývoj skutečných nákladů – kvalitativní odchylka – srovnává výši nákladů na spotřebované vstupy při předem stanovených a skutečných pořizovacích cenách;

 

kvalitativní odchylka: (cps - csk) x Qsk

 

Vliv změny ve spotřebovaném množství nákladových vstupů na vývoj skutečných nákladů - kvantitativní odchylka: 

 

kvantitativní odchylka: (Qps - Qsk) x cps

 

cps = předem stanovená pořizovací cena

csk = skutečná pořizovací cena

Qsk = skutečná spotřeba materiálu

Qps = předem stanovená spotřeba materiálu

 

Odlišení těchto dvou zcela odlišných faktorů vývoje nákladů je velmi důležité pro řízení nákladů, oddělení pravomoci a odpovědnosti útvarů, které zajišťují nákladové vstupy (útvar logistiky) a které jsou zodpovědné za vlastní spotřebované množství nákladových vstupů (útvary hlavní a servisní činnosti).

 

Příklad

Základním materiálem při výrobě speciálních nožů je ušlechtilá ocel. Norma spotřeby základního materiálu je 0,4 kg na jeden kus výrobku a předem stanovená pořizovací cena materiálu činí 380 Kč za kg. Předem stanovená výše spotřeby základního materiálu na jeden kus je 152 Kč.

Ve skutečnosti se v květnu vyrobilo 25 000 ks nožů, skutečně bylo nakoupeno a spotřebováno 9 975 kg ušlechtilé oceli za 3 725 000 Kč.

 

Jaká byla hospodárnost ve vynakládání jednicového materiálu ovlivněna změnou ceny materiálu (kvalitativní odchylkou) a změnou naturální spotřeby materiálu (kvantitativní odchylkou)?

 

cps = předem stanovená pořizovací cena 380 Kč / kg ušlechtilé oceli

csk = skutečná pořizovací cena 3725/9975 => 373,4336

Qps = předem stanovená spotřeba materiálu 0,4 x 25 000 => 10 000 kg ušlechtilé oceli

Qsk = skutečná spotřeba materiálu => 9 975 kg ušlechtilé oceli

 

a) výpočet kvalitativní odchylky: (380 – 373,4336) x 9 975 = 65 500 Kč

b) výpočet kvantitativní odchylky: (10 000 – 9 975) x 380 = 9 500 Kč

 

Interpretace výsledků:

Úsporu na variabilních nákladech ve výši 3 kč na 1 kus lze pomocí kvantitativní a kvalitativní odchylky analyzovat na úsporu vlivem změny pořizovací ceny variabilního nákladu (kvalitativní odchylka) a úsporu vlivem změny ve spotřebovaném množství variabilního nákladu (kvantitativní odchylka): výpočet kvalitativní odchylky prokázal cenovou úsporu ve výši 2,62 Kč na jeden nůž (65 500 / 25 000); výpočtem kvantitativní odchylky byla prokázána úspora na spotřebě materiálu ve výši 0,38 Kč / ks.


 

 

 

zpět na 11.2 Klasifikace nákladů

zpět na úvodní stránku