Pojetí a členění nákladů v nákladovém účetnictví

Náklady ve finančním účetnictví

  •   volnější vztah k výkonům – součástí N i výdaje odlišného charakteru (dary) a rozdělení zisku (daň ze zisku)
  •   vyjadřují skutečně spotřebované peněžně vyjádřené ekonomické zdroje
  •   nesleduje vazbu na žádoucí výši spotřeby zdrojů
  •   vyjadřují podmínky platné v době pořízení zdrojů (historické ceny)

Náklady v nákladovém účetnictví

  •   účelový (těsný) vztah k výkonům – tj. sleduje se účel vynaložení nákladů a přiměřenost nákladů tomuto účelu (racionalita vynaložených nákladů)
  •   náklad je v nákladovém účetnictví definován jako hodnotově vyjádřené účelné vynaložení ekonomických zdrojů, které účelově souvisí s uskutečňováním předmětu činnosti podniku
  •   i další zdroje, které umožňují vyjádřit skutečný ekonomický přínos hodnocených činností (kalkulační náklady)
  •   důraz na zajištění hospodárného vynaložení zdrojů
  •   vyjadřují podmínky platné v čase uskutečňování příslušných výkonů, činností a procesů

 

Příklad

Společnost LAK a.s. vyrábí transparentní lak na dřevo. Výroba je plně automatizovaná, největší položky nákladů tvoří spotřeba základního materiálu (pryskyřice, oleje atd.) které činí 30 Kč na 1 kg, a odpisy výrobní linky. Výrobní linka byla pořízena před 4 lety za 85 000 Kč, její předpokládaná životnost činí 10 let.

Předpokládejme, že zařízení se odepisuje lineárním způsobem po stanovenou dobu odepisování 10 let ve finančním i v nákladovém účetnictví. Ve finančním účetnictví jsou však odpisy kvantifikovány z původní pořizovací historické ceny, v manažerském účetnictví je v 5. roce používání majetku stanovena jeho reprodukční pořizovací cena ve výši 90 000 tis. Kč.

 

Stanovte výši odpisů v 5. roce odepisování ve finančním účetnictví a dále v manažerském účetnictví, pokud je cílem podniku vykázat:

a)      reálnější náklady, které podnik vynakládá na vytvořené výkony

b)      náklady, které zajistí reprodukci dlouhodobých aktiv

 

finanční účetnictví: 85000/10 = 8500 tis. ročně

manažerské účetnictví:

reálnější náklady: 90000/10 = 9000 tis. ročně;

zajištění reprodukce: odpisy v manažerském účetnictví, které zajistí reprodukci dlouhodobých aktiv, vycházejí z částky, kterou je třeba po zbývající dobu odepisování odepsat, aby se prostřednictvím odpisů za celou dobu životnosti reprodukovala cena 90000 tis. Kč => 4 x 8500 = 34000 odepsáno; 90000-34000=56000 k odepsání => 56000/6 = 9333 tis. Kč ročně.

 

Zobrazení v účetnictví

 

Finanční účetnictví:

 

     Stroje, přístroje, zařízení

PZ 85 000

 

 

 

 

                    Odpisy

Roční: 1) 8 500

 

 

 

 

        Oprávky ke strojům…

 

PZ 34 000

 

Roční: 1) 8 500

 

 

Manažerské účetnictví:

 

1. způsob:

 

  Spojovací účet k nákladům

 

2) 8 500

 

 

   

     Náklady na výrobu laku

2) 9 000

 

 

 

 

       Rozdíly mezi FÚ a MÚ

 

2) 500

 

 

 

2. způsob:

 

  Spojovací účet k nákladům

 

2) 8 500

 

 

 

     Náklady na výrobu laku

2) 9 333

 

 

 

 

       Rozdíly mezi FÚ a MÚ

 

2) 833

 

 

Interpretace rozdílu mezi finančním a nákladovým účetnictvím:

Uvedený způsob odpisování z reprodukční pořizovací ceny vychází z požadavku vyjádřit ve sledovaném období (rok) reálnější náklady na výkony. Rozdíl mezi odpisy ve finančním a nákladovém účetnictví ukazuje nadhodnocení hospodářského výsledku vykázaného ve finančním účetnictví.

Jedním z cílů odpisování z reprodukční pořizovací ceny je zajistit zdroje na reprodukci aktiv. Odpisy zjištěné v bodě a) sice vyjadřují reálnější náklady na výkony, ale nezajišťují reálnou reprodukci aktiv. V minulých letech byly uplatněny odpisy z nižší ceny, než je cena reprodukční. Pro stanovení výše odpisů, která zajistí reálnou reprodukci, je třeba vycházet z reprodukční zůstatkové ceny a z doby, po kterou bude aktivum ještě odepisováno. Tento postup však vede ke zkreslení reálných nákladů běžného období v důsledku chyb z minulosti, kdy nebyly odpisy stanoveny z reprodukční pořizovací ceny aktiva.

 

Kalkulační náklady – umožňují obecně porovnávat varianty řešení, které se liší náročností na vázaný kapitál (aktiva) => např. kalkulační úroky (používají se při porovnání přínosu z prodeje stejného výkonu, za stejnou cenu, ale dvěma rozdílným zákazníkům, se kterými jsou dohodnuty odlišné platební podmínky).

 

Náklady ve finančním účetnictví

Rozdíly

Náklady v nákladovém účetnictví

Skutečně vynaložené náklady související se skutečným výdajem peněz (mzdy, spotřeba materiálu)

=

Skutečně vynaložené náklady související se skutečným výdajem peněz (mzdy, spotřeba materiálu)

Položky v jiném rozsahu

Skutečně vynaložené náklady související se skutečným výdajem peněz (odpisy z historické pořizovací ceny – do 100%, skutečné úroky z cizího kapitálu, skutečné náklady rizik)

=

Náklady odpovídající hodnotově vynaloženým zdrojům v reálném čase tvorby výkonů (kalkulační odpisy z reprodukční ceny – po celou dobu jejich používání, i nad 100%, kalkulační úroky z cizího i vlastního kapitálu, kalkulační náklady z rizik rozložené podle pravděpodobnosti vzniku)

Položky pouze ve finančním účetnictví

Jednorázový úbytek vlastního kapitálu (daně ze zisku, dary, atd.)

 

 

 

Členění nákladů

jednotlivá členění nákladů ukazují na různé charakteristiky a vlastnosti nákladůdůležité je pochopit, co je kritériem pro každé členění

každé členění nákladů je vhodné pro jiné rozhodovací úlohy řídících pracovníků

jednotlivá členění není možné zaměňovat

 

zpět na 11.2 Klasifikace nákladů

zpět na úvodní stránku