Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku

Členění nákladů na fixní a variabilní

V kalkulacích nákladů výkonu umožňuje členění nákladů na fixní a variabilní oddělit položky nákladů, jejichž výše na jednotku výkonu je konstantní ve vztahu k objemu výkonů, od těch položek nákladů, jejichž výše je ovlivněna celkovým objemem a strukturou výkonů.

 

Kalkulace respektující členění nákladů na fixní a variabilní poskytuje vhodnější informace pro rozhodování než tradiční kalkulace se členěním nákladů na přímé a nepřímé.

 

Rozlišení nákladů fixních a variabilních je významné i z hlediska řízení zisku, umožňuje rozhodovat o různých variantách činnosti, analyzovat vliv změn v objemu a sortimentu výkonů na vývoj zisku a optimalizovat strukturu prodaných výkonů (činnosti podniku).

 

Rozpoznání variabilních a fixních nákladů

·         Variabilní náklady – vynakládány v závislosti na objemu výkonů (spotřeba základního materiálu výrobku, mzdové náklady výkonných pracovníků, náklady na dopravu, spotřeba energie na pohon výrobního zařízení…)

·         Fixní náklady – zajišťují podmínky pro činnost v určitém rozsahu, jsou vždy jednorázově vynakládané na určité časové období. Rozsah činnosti (objem výkonů), který je možné s fixními náklady vytvořit, je limitován jejich kapacitou

Druhy fixních nákladů

·         FN vyvolané způsobem zajištění činnosti – náklady na obsluhu a řízení (fixní mzdové náklady řídících a administrativních pracovníků), energie na osvětlení a zateplení výrobních prostor…

·         FN, jejichž vynaložení rozhoduje vedení podniku – náklady na reklamu a propagaci, výzkum a vývoj, vzdělávání, část správních nákladů…

·         FN pravidelně a opakovaně vynakládané v konstantní výši – časové odpisy, nájemné

 

Příklad

Předmětem činnosti společnosti Čistota a.s. jsou úklidové služby. Pro zjednodušení předpokládejme, že jediným výkonem je m2 uklizené plochy. Mezi nejvýznamnější položky nákladů patří:

·         Spotřeba čisticích prostředků

·         Spotřeba mopů, kbelíků, utěrek

·         Mzdové náklady uklízečů

·         Mzdové náklady manažerů a asistentů

·         Nájemné kanceláří

·         Odpisy mycích zařízení

·         Odpis pračky

·         Odpisy aut

·         Cestovné

·         Telefony, poštovné

·         Marketingové náklady

·         Vedení účetnictví, náklady na IT

 

Rozdělení položek na variabilní a fixní náklady:

Položka nákladů

Způsob řízení

Spotřeba materiálu – čisticí prostředky

Variabilní náklad stanovený normou na 1 m2

Spotřeba materiálu – mopy, kbelíky, utěrky

Variabilní náklad, neboť vždy po určitém objemu výkonů se musí obměnit, stanoven jako průměr na 1 m2 na základě obvykle spotřebovaného množství a objemu výkonů

Mzdové náklady uklízečů

Variabilní náklad, stanoven normou spotřeby času na 1 m2 oceněnou mzdovými náklady na 1 hodinu

Mzdové náklady manažerů a asistentů

Fixní náklad, stanoven limitem

Nájemné kanceláří

Fixní náklad, stanoven limitem

Odpisy mycích zařízení

Fixní náklad, stanoven na základě odpisového plánu; mohly by být považovány i za variabilní, a to pokud by podnik uplatňoval výkonové odpisy nebo pokud by v etapě rozšiřování činnosti získával nové objekty pro úklid a do každého objektu by musel pořizovat nové zařízení

Odpis pračky

Fixní náklad, stanoven na základě odpisového plánu

Odpisy aut

Fixní náklad, stanoven na základě odpisového plánu

Cestovné

Fixní náklad, stanoven limitem

Telefony, poštovné

Fixní náklad, stanoven limitem

Marketingové náklady

Fixní náklad, stanoven limitem, nebo náklad variabilní stanovený například procentem z výnosů z prodeje

Vedení účetnictví, náklady na IT

Fixní náklad, stanoven limitem

 

Lineární model vývoje nákladů a výnosů 

Využití lineárního modelu pro rozlišení fixních a variabilních nákladů

Využité a nevyužité fixní náklady

Analýza bodu zvratu

 

 

 

 zpět na 11.3 Kalkulační metody, vzorce, systém

zpět na úvodní stránku