Využití lineárního modelu pro rozlišení fixních a variabilních nákladů

·         K ověření, zda primární rozpoznání fixních a variabilních nákladů odpovídá rámcově i celkovému vývoji nákladů a výnosů

·         K rozlišení nákladů, u kterých lze jen velmi obtížně určit, zda se jedná o náklad fixní či variabilní

·         Ke zpětné analýze nákladů, pokud neexistuje primární rozpoznání fixních a variabilních nákladů v kalkulacích, rozpočtech a účetním zobrazení

Metody pro rozlišení fixních a variabilních nákladů na základě skutečných nákladů zachycených v nákladovém účetnictví: metoda nejmenších čtverců, metoda dvou období

 

Příklad

Firma Gefro vyrábí plastové nádoby. Při rozdělování nákladů na fixní a variabilní složku řeší problém rozlišení nákladů na opravy a údržbu. Tyto náklady zahrnují spotřebu materiálu, mazadel, náhradních dílů, mzdové náklady… Část nákladů na opravy a údržbu je závislá na provozu zařízení (strojových hodinách) a část nákladů na opravy a údržbu se vynakládá v pravidelných časových intervalech, bez ohledu na rozsah provozu strojního zařízení. Informace o objemu výkonů a celkových vynaložených nákladech v uplynulých dvou letech jsou následující:

 

Období

Výkony celkem v ks

Náklady na opravy a údržbu v Kč

2006

525 000

805 000

2007

560 000

788 200

 

Na začátku roku 2007 došlo k modernizaci výrobního zařízení a snížila se výše nákladů na opravy závislých na objemu výkonů o 10%.

 

Výše ročních fixních nákladů:

CN2006 = FN + vj x Q => 805 000 = FN + vj  x 525 000

CN2007 = FN + (1 – 0,1)vj x Q => 788 200= FN + 0,9 vj x 560 000

 

    805 000 = FN + vj  x 525 000

-   788 200 = FN + 0,9 vj x 560 000

-----------------------------------------------

      16 800 = 21 000 vj /: 21 000

             vj  =  0,80

 

2006: 805 000 = FN + 0,80 x 0,90 x 525 000 => FN = 385 000

2007: 788 200 = FN + 0,72 x 560 000 => FN = 385 000

 

Očekávané náklady v roce 2008 (předpoklad výroby 600 000 ks)

 

385 000 + 0,72 x 600 000 = 817 000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zpět na Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku

zpět na úvodní stránku