Příprava rozpočtů, metody 

 

Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů

Cíle a funkce rozpočtů

Rozpočetnictví – sestavení a vyhodnocování rozpočtů

 

Rozpočet – základním úkolem rozpočtu je v peněžním vyjádření kvantifikovat vývoj hodnotových veličin (nákladů, výnosů, zisku, aktiv, závazků, příjmů a výdajů)

·        Pro stanovené období

·        Pro stanovený objem a strukturu činnosti

·        Při předpokládaných změnách podmínek v procesu tvorby výkonů a v procesu prodeje výkonů zákazníkům

 

Podnikový rozpočet – zastřešení dílčích rozpočtů; kvantifikuje očekávaný budoucí hospodářský výsledek v rozpočtové výsledovce, změnu peněžních toků v rozpočtu peněžních toků a finanční pozice v rozpočtové rozvaze

Základní cíle sestavení rozpočtu

·        Sestavení podnikového rozpočtu, který je nástrojem realizace cílů podniku jako celku

·        Dezagregace cílů podnikového rozpočtu na dílčí cíle a úkoly středisek

Základní funkce rozpočtu

Funkce plánovací – rozpočet stanovuje cíle ve vývoji hodnotových veličin v daném období v návaznosti na strategické (dlouhodobé) cíle; dlouhodobé plány a rozpočty – realizují nejdůležitější změny v podnikatelském procesu (zásadní změny v nabídce finálních výkonů, změny struktury zákazníků, budování nové distribuční sítě…); krátkodobé rozpočty – zajišťují realizaci dlouhodobých rozpočtů

Funkce koordinační – rozpočet koordinuje činnost středisek uvnitř podniku v návaznosti na vymezení jejich pravomoci a odpovědnosti organizační a ekonomickou strukturou podniku; kvalita sestaveného rozpočtu velmi závisí na způsobu komunikace řídících pracovníků, na koordinaci jejich rozhodování.

Funkce motivační – rozpočet motivuje řídící pracovníky středisek k dosažení dílčích úkolů v souladu s cíli podniku jako celku

Funkce kontrolní – rozpočet je nástrojem kontroly skutečného vývoje hodnotových veličin v porovnání s jejich výší stanovenou rozpočtem.

Funkce měření výkonnosti – rozpočet umožňuje měřit výsledek činnosti středisek (řídících pracovníků)

Proces a etapy sestavování rozpočtu

Krátkodobé rozpočty – každý rok (12 měsíců, nebo na 13 čtyřtýdenních období)

Klouzavé rozpočtování – plán na první tři měsíce a další tři čtvrtletí; dle výsledků prvního čtvrtletí upravovány plány dalších čtvrtletí…; při měření výsledku činnosti ve sledovaném období se vychází z aktualizovaných cílů a průběžně upřesňovaných rozpočtů.

Základním obdobím pro hodnocení výsledku činnosti ve vždy jeden měsíc, popř. čtyři týdny.

 

Proces sestavování rozpočtu

Sestavením rozpočtu jsou pověřeni pracovníci útvaru controllingu, kteří pomáhají zodpovědným řídícím pracovníkům středisek s přípravou jejich rozpočtů. Pracovníci controllingu neurčují obsah rozpočtů, nýbrž poskytují poradenství a administrativní služby pro řídící pracovníky středisek.

Základní etapy sestavování rozpočtové výsledovky

·        Konkrétní vymezení rozpočtové politiky podniku a základních směrů vývoje jeho činnosti (na základě jednání odpovědných řídících pracovníků při sestavení rozpočtu)

·        Vymezení faktorů, které omezují výkonnost podniku

·        Příprava rozpočtu výnosů z prodeje

·        Stanovení základní struktury rozpočtu nákladů v rozpočtové výsledovce

·        První (výchozí) etapa přípravy rozpočtů středisek

·        Projednání návrhu rozpočtu střediska s hierarchicky vyšším stupněm řízení

·        Koordinace a přepracování rozpočtů středisek, jejich přijetí

·        Sestavení a schválení podnikového rozpočtu a finální schválení rozpočtů středisek

Stanovení základní struktury nákladů v rozpočtové výsledovce

Základem je členění nákladů na variabilní a fixní a tzv. stupňovité členění fixních nákladů.

Fixní náklady je nutno rozlišit na:

·        Fixní náklady výkonu

·        Fixní náklady útvaru

·        Fixní náklady skupiny útvarů (např. závodu)

·        Fixní náklady správy a řízení (včetně strategických nákladů na výzkum a vývoj a na strategický marketing)

 

Struktura členění nákladů

 

VÝNOSY Z PRODEJE VÝKONŮ (výrobků a služeb)

- variabilní náklady prodaných výkonů

----------------------------------------------------------------------

Marže I (marže po úhradě variabilních nákladů

- fixní náklady výkonu

----------------------------------------------------------------------

Marže II (marže výkonu)

- fixní náklady skupiny výkonů

----------------------------------------------------------------------

Marže III

- fixní náklady vnitropodnikových útvarů

----------------------------------------------------------------------

Marže IV

- společné fixní náklady podniku

----------------------------------------------------------------------

ZISK PODNIKU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Firma Homér vyrábí tři druhy výrobků ve třech výrobních útvarech: cukrovinky, masové konzervy a těstoviny. Divize těstovin vykazuje dlouhodobě ztrátu a vedení uvažuje o jejím uzavření. V následující tabulce je uvedena výsledovka za jednotlivé divize za rok 2005.

 

Položka

Cukrovinky tis. Kč

Konzervy tis. Kč

Těstoviny tis. Kč

Celkem tis. Kč

Výnosy z prodeje

1 000

400

200

1 600

Přímý materiál

330

160

100

590

Přímé mzdy

90

40

20

150

Výrobní režie

108

48

24

180

Reklama

50

30

20

100

Provize

50

40

20

110

Ostatní prodejní náklady

30

20

10

60

Licence

50

20

15

85

Společné správní náklady

60

25

15

100

Zisk

232

17

- 24

225

 

Finanční ředitel Slavíček dostal za úkol zjistit, jaký dopad bude mít zrušení divize těstovin na hospodářskou situaci firmy. Provedl proto podrobnou analýzu nákladů, ze které vyplynuly následující skutečnosti:

·        Výrobní režii lze rozdělit na fixní a variabilní složku. Celková výše fixní a variabilní výrobní režie podle jednotlivých divizí v roce 2005 je následující:

Útvar

Celkové variabilní režijní náklady (Kč)

Celkové fixní režijní náklady (Kč)

Cukrovinky

32 000

76 000

Konzervy

15 000

33 000

Těstoviny

8 000

16 000

 

·        Náklady na reklamu zahrnují náklady na prezentaci celého podniku a dále náklady spojené s propagací pouze konkrétních skupin výrobků (vzorky, ochutnávky). Náklady na propagaci konkrétních výrobků je možno přiřadit jednotlivým divizím přímo, společné reklamní náklady alokovat podle výnosů. Výše nákladů v roce 2005 je uvedena v následující tabulce:

 

Útvar

Náklady na reklamu konkrétní skupiny výkonů (Kč)

Podíl společných nákladů na reklamu (Kč)

Celkem

Cukrovinky

13 000

37 500

50 500

Konzervy

15 000

15 000

30 000

Těstoviny

12 000

7 500

19 500

Celkem

40 000

60 000

100 000

Alokace společných nákladů na reklamu ve výši 60 000 Kč:

% režijní přirážky => 60 000 / 1 600 000 x 100 = 3,75%

Podíl připadající na cukrovinky => 3,75% x 1 000 000 = 37 500 Kč

Podíl připadající na konzervy => 3,75% x 400 000 = 15 000 Kč

Podíl připadající na těstoviny => 3,75% x 200 000 = 7 500 Kč

 

·        Položka provize představuje provize zaplacené dealerům z realizovaného prodeje

·        Ostatní prodejní náklady zahrnují jednak náklady na obaly, jednak režijní náklady útvaru prodej ve výši 40 000 Kč a alokují se mezi jednotlivé divize podle výnosů. Údaje za rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Útvar

Náklady na obaly (Kč)

Prodejní režijní náklady (Kč)

Celkem

Cukrovinky

5 000

25 000

30 000

Konzervy

10 000

10 000

20 000

Těstoviny

5 000

5 000

10 000

Celkem

20 000

40 000

60 000

 

Alokace společných prodejních režijních nákladů ve výši 40 000 Kč.

% režijní přirážky => 40 000 / 1 600 000 x 100 = 2,50%

Cukrovinky => 2,50% x 1 000 000 = 25 000

Konzervy => 2,50% x 400 000 = 10 000

Těstoviny => 2,50% x 200 000 = 5 000

 

·        Licence zahrnují licenční poplatky na výrobu jednotlivých výrobků

·        Správní náklady se alokují mezi jednotlivé divize podle různých vztahových veličin.

 

Sestavení nové výsledovky s rozlišením nákladů na variabilní a fixní.

 

Rozpočtová výsledovka v tis. Kč

 

Položka

Cukrovinky

Konzervy

Těstoviny

Celkem

Výnosy z prodeje

1 000

400

200

1 600

Přímý materiál

330

160

100

590

Přímé mzdy

90

40

20

150

Výrobní režie variabilní

32

15

8

55

Reklama variabilní

13

15

12

40

Provize dealerům

50

40

20

110

Ostatní prodejní náklady variabilní

5

10

5

20

Variabilní náklady celkem

520

280

165

965

Marže I (výnosy z prodeje – VN)

480

120

35

635

Výrobní režie fixní

76

33

16

125

Licence

50

20

15

85

Celkové náklady skupiny výrobků

646

333

196

1 175

Marže II (Výnosy – celkové náklady)

354

67

4

425

Reklama – společné náklady

 

 

 

60

Ostatní prodejní náklady – společné

 

 

 

40

Správní náklady – společné

 

 

 

100

Zisk

 

 

 

225

 

V případě, že se nerozlišují fixní a variabilní náklady, vykazuje divize Těstoviny ztrátu ve výši 24 000 Kč. Zrušením této divize však nedojde ke zvýšení zisku podniku, neboť analýzou fixních a variabilních nákladů se zjistilo, že divize přispívá na úhradu společných režijních nákladů celého podniku ve výši 4 000 Kč.

 

 

Příklad na sestavení rozpočtu

Rozpočty režijních nákladů středisek

Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek

 

 

 

zpět na 12. Manažerské účetnictví – rozpočty, ceny

zpět na úvodní stránku