Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek

 

Odchylky                   

Způsobeny:

§  Nereálně stanoveným úkolem rozpočtu

§  Odlišným vývojem podmínek v daném období, než jak stanovil rozpočet

 

Řízení na základě odchylek

  • Stanovení standardů
  • Zjištění skutečných výsledků
  • Zjištění odchylky mezi standardní a skutečnou hodnotou zkoumané veličiny
  • Analýza odchylek
  • Přijetí opatření

 

Stanovení standardů – tři úrovně

·        Základní – konstantní výše nákladů, ceny či naturálně vyjádřeného zdroje, která se po určitou dobu nemění

·        Běžný – reálně dosažitelná úroveň nákladů, ceny či naturálně vyjádřeného zdroje, při efektivním provádění činnosti v konkrétním období (zahrnuje běžné ztráty)

·        Ideální – výše nákladů, ceny či naturálně vyjádřeného zdroje při ideálním průběhu činnosti (nepředpokládají se žádné ztráty)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

Firma Cuprum vyrábí měděné kontakty používané v elektrotechnickém průmyslu. Norma spotřeby mědi na jeden kontakt je 0,005 kg, skladní cena 1 kg mědi je 2 000 Kč. V lednu bylo vyrobeno 150 000 kontaktů a spotřebováno 753,50 kg mědi. Pro zjednodušení nepředpokládáme žádný počáteční ani konečný zůstatek nedokončené výroby.

 

a) zobrazení v účetnictví úhrnným způsobem (následným zjišťováním odchylek)

 1 . v průběhu ledna je materiál vydáván ze skladu a v účetnictví je zachycována skutečná výše spotřeby => 753,50 x 2 000 => 1 507 000 Kč

2. Dokončené výrobky se převádějí na sklad v ocenění na úrovni standardů (předem stanovených nákladů); celkem za leden se odvede 150 000 ks x 0,005 x 2 000 = 1 500 000 Kč

3. Na konci ledna, resp. na začátku února se zjistí výsledek hospodaření střediska jako rozdíl mezi standardními a skutečnými náklady => 1 500 000 – 1 507 000 = - 7000 překročení nákladů (negativní odchylka)

 

Hlavní výroba

 

Náklady střediska – spotřeba materiálu

1) 1 507 000

3a) 1 507 000

 

 

 

Spojovací účty

 

1) 1 507 000

 

 

 

Sklad hotových výrobků

2) 1 500 000

 

 

 

 

Výnosy střediska – spotřeba materiál v PNS

3b) 1 500 000

2) 1 500 000

 

 

 

Výsledek hospodaření útvaru Hlavní výroba

3a) 1 507 000

3b) 1 500 000

Překročení  7 000

 

b) zobrazení v účetnictví úhrnným způsobem (následným zjišťováním odchylek)

 

Hlavní výroba

 

Nedokončená výroba – jednicový materiál

PZ                 0

 

1) 1 500 000

2) 1 500 000

 

Spojovací účty

 

1) 1 507 000

 

 

 

Nedokončená výroba – jednicový materiál - odchylky

1) 7 000

3) 7 000

 

 

 

Hotové výrobky – jednicový materiál dle STN

2) 1 500 000

 

 

 

 

Výsledek hospodaření útvaru Hlavní výroba

 

3) 7000

 

 

Analýza odchylek

Odchylka prodejní ceny – vyjadřuje, jak změna skutečné prodejní ceny oproti standardní prodejní ceně ovlivnila výši zisku:

·        Rozdíl mezi skutečnou prodejní cenou (podíl celkových výnosů z prodeje za období a skutečného objemu prodeje) a standardní cenou

·        Rozdíl mezi skutečnou a standardní prodejní cenou vynásobený skutečným objemem prodeje

·        Procentní změna prodejní ceny

 

Odchylka variabilních nákladů – vyjadřuje, jak změna skutečné výše variabilních nákladů na jednotku oproti standardní výši variabilních nákladů ovlivnila výši zisku

·        Rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku a skutečnou výší variabilních nákladů na jednotku zjištěnou jako podíl celkových variabilních nákladů za období a skutečného objemu prodeje

·        Rozdíl mezi standardem variabilních nákladů na jednotku a skutečnou výší variabilních nákladů na jednotku zjištěnou jako podíl celkových variabilních nákladů za období a skutečného objemu prodeje vynásobený skutečným objemem prodeje

·        Procentní změna variabilních nákladů na jednotku

 

Odchylka fixních nákladů – vyjadřuje absolutní úsporu či překročení fixních nákladů

·        Rozdíl mezi standardními fixními náklady a skutečně vynaloženými fixními náklady

·        Na jednotku výkonů => rozdíl mezi standardními fixními náklady a skutečně vynaloženými fixními náklady/skutečný objem výkonů

·        Procentní vyjádření => (FN standard – FN skutečnost)/FN standard x 100

 

Odchylka objemu výkonů – vyjadřuje vliv zvýšení či snížení skutečného objemu prodeje výkonů v porovnání se standardním objemem prodeje; vliv změny objemu se v celkovém zisku projeví jako změna celkové marže. Změna objemu výkonů působí na celkový zisk podniku prostřednictvím dvou faktorů => změna výše průměrných fixních nákladů na jednotku hospodárnosti (výtěžnostní složka hospodárnosti); změna samotného zisku z prodeje výkonů

·        Rozdíl mezi skutečným objemem a standardním objemem vynásobený standardní marží

·        Relativní odchylka fixních nákladů – (FN standard/objem standard) x objem skutečnost – FN standard

·        Vliv zisku z prodeje – rozdíl mezi standardním objemem a skutečným objemem, který se násobí standardním ziskem na jednotku výkonů.

Odchylka vlivem změny sortimentu – vyjadřuje změnu marže v důsledku změny struktury prodávaných výkonů

·        Nejprve je třeba stanovit průměrnou standardní marži na jednotku výkonu při standardní struktuře výkonů (marže/množství) a dále průměrnou standardní marži na jednotku při skutečné struktuře výkonů (součet množství jednotlivých výkonů x standardní marže) / skutečné množství

·        Kvantitativní odchylka – čisté zvýšení objemu výkonů – rozdíl mezi celkovým skutečným a standardním objemem výkonů násobený standardní průměrnou marží

·        Odchylka struktury – změna průměrné marže násobená skutečným celkovým objemem výkonů

 

Odchylka ze změny struktury vstupů – rozdíl v nákladech na skutečně spotřebované zdroje při standardním poměru těchto zdrojů a v nákladech na skutečně spotřebované zdroje při skutečném poměru těchto zdrojů.

 

 

Stránka se připravuje...

 

 

zpět na Příprava rozpočtů, metody

zpět na úvodní stránku