Rozpočty režijních N středisek

Různorodost nákladových položek zahrnovaných do režijních nákladů se nejvýrazněji projevuje ve variabilitě metod, které se využívají při jejich rozpočtování.

Základní odlišující prvky:

Prvotní údaje pro sestavení rozpočtu –skutečně vynaložené režijní náklady, resp. skutečné objemy vztahových veličin, které ovlivňují výši variabilních složek režie; protikladem metody založené na skutečně vynaložených režijních nákladech je metoda rozpočtování s nulovým základem, kdy se nepřihlíží k nákladům dosaženým v minulosti a rozpočtuje se jako na úplném začátku celé činnosti.

Způsob zpracování prvotních údajůindexní metoda (aplikace indexů, které vyjadřují růst či pokles nákladových položek v návaznosti na informaci o předpokládaných změnách v objemu výkonů – příslušným indexem se upravují ty položky režijních nákladů, u nichž lze předpokládat závislost na objemu výkonů.

Způsob stanovení nákladového úkolu – normativ. Základem stanovení normativu je určení faktorů, které mají na vývoj variabilních nákladů podstatný vliv.

Kontrola dodržení rozpočtu režijních nákladů

Porovnávání skutečného vývoje nákladů (výnosu, zisku) s jejich rozpočtovanou výši v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně). Nejpozději v prvním týdnu následujícího měsíce jsou rozdíly (odchylky) předem stanoveného a skutečného vývoje vyhodnocovány, v případě potřeby jsou přijímána konkrétní opatření k odstranění nepříznivých tendencí, popřípadě naopak k podpoře pozitivního vývoje.

 

Způsoby kontroly

§  Prostřednictvím interních výnosů a výsledku hospodaření střediska

§  Porovnáním skutečně vynaložených a rozpočtovaných nákladů mimo systém účetního zobrazení

 

Kontrola rozpočtu (mimo systém účetního zobrazení)

  • Pomocí pevného rozpočtu – pevný rozpočet se při kontrole nákladů nemění, porovnávají se skutečné náklady střediska s nákladovým úkolem schváleného rozpočtu
  • Pomocí variantního přepočteného rozpočtu – rozpočet přepočítává předem stanovené náklady schváleného rozpočtu podle skutečného vývoje objemu a struktury výkonů – přepočteny jsou pouze variabilní rozpočtované náklady (vps x Qs) a fixní náklady jsou uznány v původní rozpočtované výši
  • Pomocí lineárně přepočteného rozpočtu – dle skutečného objemu a struktury výkonů jsou přepočteny celkové rozpočtované náklady, tzn. jak variabilní, tak fixní část, a to pomocí předběžné kalkulace plných nákladů výkonu.
  •  

 

Příklad

Společnost Permel s.r.o. vyrábí lamelové rošty, které dodává výrobcům nábytku. Organizační struktura je velmi jednoduchá a zahrnuje střediska Výroba, Prodej a Distribuce, Správa a řízení. V únoru 2007 probíhá výroba pouze jednoho druhu roštu R200. Operativní kalkulace jednicových nákladů na výrobu jednoho roštu činí 250 Kč. Pro řízení variabilní výrobní režie je stanoven normativ ve výši 50 Kč na 1 hodinu pracovního času. Výroba jednoho roštu dle norem spotřeby času trvá 3 hodiny. Na měsíc únor byl středisku Výroba stanoven limit fixních režijních nákladů ve výši 4 000 000 Kč. Na základě plánu výroby, odvozeného z plánu prodeje, má středisko Výroba v únoru 2007 vyrobit 10 000 ks roštů.

 

Ve skutečnosti se vyrobilo pouze 9 800 ks roštů a skutečné náklady činily:

 

Jednicové náklady

2 420 000 Kč

Variabilní výrobní režie

1 495 000 Kč

Fixní výrobní režie

3 950 000 Kč

 

a) sestavení rozpočtu nákladů střediska Výroba na únor 2007 => plán výroby 10 000 ks

 

Jednicové náklady

10 000 x 250

2 500 000 Kč

Variabilní výrobní režie

10 000 x 3 x 50

1 500 000 Kč

Fixní výrobní režie

 

4 000 000 Kč

Celkem

 

8 000 000 Kč

 

b) sestavení variantního přepočteného rozpočtu na skutečný objem výkonů v únoru 2007

 

Jednicové náklady

9 800 x 250

2 450 000 Kč

Variabilní výrobní režie

9 800 x 3 x 50

1 470 000 Kč

Fixní výrobní režie

 

4 000 000 Kč

Celkem

 

7 920 000 Kč

Při sestavení variantního přepočteného rozpočtu se přepočítávají pouze variabilní náklady (jednicová a variabilní režie) na skutečný objem výkonů, fixní náklady zůstávají v původní výši – nepřepočteny.

 

c) sestavení lineárně přepočteného rozpočtu na skutečný objem výkonů v únoru 2007

 

Jednicové náklady

9 800 x 250

2 450 000 Kč

Variabilní výrobní režie

9 800 x 3 x 50

1 470 000 Kč

Fixní výrobní režie

4 000 000 / 10 000 x 9 800

3 920 000 Kč

Celkem

 

7 840 000 Kč

Při sestavení lineárně přepočteného rozpočtu se přepočítávají všechny náklady včetně fixních na skutečný objem výkonů.

 

d) zjištění úspornostní a výtěžnostní složky hospodárnosti v únoru 2007 (použití všech metod přepočtu rozpočtů)

 

Položka

Skutečná výše nákladů

Variantní přepočtený rozpočet

Lineárně přepočtený rozpočet

Úspornost (variantní přepočtený rozpočet – skutečné náklady

Výtěžnost (lineárně přepočtený rozpočet – variantní přepočtený rozpočet

Jednicové náklady

2 420 000 Kč

2 450 000 Kč

2 450 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

Variabilní výrobní režie

1 495 000 Kč

1 470 000 Kč

1 470 000 Kč

- 25 000 Kč

0 Kč

Fixní výrobní režie

3 950 000 Kč

4 000 000 Kč

3 920 000 Kč

50 000 Kč

- 80 000 Kč

Celkem

7 865 000 Kč

7 920 000 Kč

7 840 000 Kč

55 000 Kč

- 80 000 Kč

 

Úspornostní složka hospodárnosti se zjistí jako rozdíl mezi variantním přepočteným rozpočtem na skutečný objem výkonů a skutečně vynaloženými náklady.

Výtěžnostní složka hospodárnosti se zjistí jako rozdíl mezi lineárně přepočteným a variantním přepočteným rozpočtem na skutečný objem výkonů.

 

zpět na Příprava rozpočtů, metody

zpět na úvodní stránku