Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti

Základní principy odpovědnostního řízení

§               Svěřené pravomoci a odpovědnosti – každý útvar (resp. pracovník) může ovlivnit různě rozsáhlé a významné oblasti činnosti podniku

§               Transformace cílů podniku na dílčí úkoly vymezitelné a stanovitelné pro jednotlivé útvary a pracovníky podniku – nutnost nalézt vhodná měřitelná kritéria

§               Vyjádření přínosů útvarů (pracovníků) k výsledku hospodaření podniku – nutnost propojení tohoto hodnocení s vhodnou formou zainteresovanosti

Úloha odpovědnostního účetnictví

 • Rozčlenit hodnotové informace podle odpovědnosti za vývoj nákladů a výnosů, aktiv a závazků, příjmů a výdajů podniku
 • Zobrazit vztahy mezi jednotlivými středisky
 • Ve fázi kontroly vyjádřit přímo v účetním systému rozdíly či odchylky skutečného vývoje od vývoje předem stanoveného, a to včetně informace, který pracovník (útvar) je za jejich vznik odpovědný

Strukturální předpoklady odpovědnostního řízení

 • Řešení organizační struktury podniku
 • Stanovení míry centralizace a decentralizace uplatňované při řízení vnitropodnikové struktury
 • Vytvoření ekonomické struktury podniku

Organizační struktura podniku

Vymezuje věcnou náplň činnosti jednotlivých prvků podnikové struktury a vazby mezi nimi. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti jednotlivých útvarů a je předpokladem pro jejich věcné řízení.

 

Horizontální vazby

Důsledek dělby činností mezi jednotlivé útvary, projev jejich kooperačních vztahů

 • Předmětné uspořádání – proces tvorby výkonu probíhá v rámci jednoho útvaru, který vstupuje pouze v omezené míře do kooperačních vztahů s ostatními útvary
 • Technologické uspořádání – jednotlivé dílčí procesy probíhají v útvarech specializovaných na konkrétní druh činnosti; výkon prochází v jednotlivých etapách tvorby různými útvary.

 

Vertikální vazby

Podle míry centralizace, resp. decentralizace pravomoci a odpovědnosti na jednotlivých úrovních podnikového řízení.

Centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení

Centralizace – takový způsob řízení podniku, kdy rozhodovací pravomoc i odpovědnost je soustředěna na vrcholové úrovni řízení; využívání direktivních metod řízení, které orientují střediska k přesnému, včasnému, kvalitnímu a hospodárnému splnění příkazu, aniž by se očekávala vlastní iniciativa pracovníků střediska.

Decentralizace – proces přenášení pravomoci a odpovědnosti z nadřazené úrovně řízení na úrovně podřízené. Pro řízení se využívají zejména takové nástroje řízení, které stanovují pouze rámcové podmínky a předpokládají uplatnění iniciativního přístupu řídících pracovníků decentralizovaných útvarů; zaměření se na přínos středisek ke zhodnocení vynaložených zdrojů (účinnosti) a finanční pozici podniku, předpokládá se zapojení vlastní iniciativy pracovníků, které by vedlo k nalezení a využití příležitostí k zefektivnění podnikatelského procesu.

Ekonomická  struktura podniku

Vychází z organizační struktury; doplňuje věcné nástroje řízení o využití motivačně účinných hodnotových nástrojů odpovědnostního řízení => odpovědnostní střediska -  jsou z větší či menší části zainteresována na dosažení hodnotových výsledků.

Typy odpovědnostních středisek a věcné předpoklady jejich využití

Tři základní úrovně

 • Nákladové/výnosové středisko
 • Ziskové středisko
 • Investiční středisko (SBU)

 

Rozšíření základní úrovně na šest typů odpovědnostních středisek

 • Nákladové
 • Výdajové
 • Výnosové
 • Ziskové
 • Rentabilitní
 • Investiční

Nákladové středisko

Typ odpovědnostního střediska, jehož pracovníci mohou ovlivnit výši nákladů, které vznikají v důsledku jeho činnosti. Předpokladem využití hodnotových nástrojů je vymezení nákladů, které může útvar ovlivnit. Hodnocení nákladových středisek je založeno na srovnání skutečné a předem stanovené výše nákladů a na analýze vzniklých odchylek.

Výdajové středisko

Středisko, jehož činnost nepřináší prospěch v současné době, ale zvyšuje budoucí potenciál rozvoje firmy (útvary vzdělávání, strategického marketingu, výzkum a vývoj…).

Výnosové středisko

Typ odpovědnostního střediska, jehož pracovníci mohou ovlivnit výši externích výnosů. Nemohou však ovlivnit náklady spojené s tvorbou výkonů ani s jejich nákupem (např. regionální pobočky koncernů zaměřené na prodej výkonů koncernu, útvary prodeje nebo oddělení v obchodních domech)

 

Ziskové středisko

Typ odpovědnostního střediska, jehož pracovníci mohou ovlivnit výši nákladů i externích výnosů souvisejících s činností střediska. Předpokladem jeho využití je pravomoc střediska řídit celý podnikatelský proces od rozhodnutí o objemu a struktuře vyráběných a prodávaných výkonů, přes pořízení externích i interních zdroj, tvorbu výkonů až po prodej výkonů externím zákazníkům. Ziskové středisko nerozhoduje o výši, struktuře a využívání aktiv podniku. Obvykle zastřešuje několik nákladových a výnosových středisek, která jsou vůči němu v podřízené pozici.

Rentabilitní středisko

Jedná se o ziskové středisko, jehož odpovědnost je rozšířena o takové položky pracovního kapitálu (závazky, pohledávky, zásoby), které má pravomoc samo ovlivnit.

Investiční středisko

Středisko, na které byla delegována pravomoc a odpovědnost v investičním rozhodování. Investiční středisko představuje nejvyšší úroveň ekonomické struktury.

Využití hodnotových kritérií při řízení odpovědnostních středisek

 • Které zdroje se v podniku vynakládají v důsledku rozhodnutí odpovědnostního střediska nebo v důsledku činností, jejichž průběh středisko ovlivňuje, a jaké náklady vynaložení těchto zdrojů vyvolává?
 • Jakým způsobem vhodně ocenit výkony střediska v souladu s rozsahem jeho pravomoci a odpovědnosti, případně jak měřit a hodnotit přínos střediska, jehož výkony není možné ani účelné měřit?
 • Jak v návaznosti na řešení předchozích otázek vhodně vymezit výsledek hospodaření střediska, vyjadřující střediskem ovlivnitelný přínos k hospodářskému výsledku podniku?

Náklady odpovědnostních středisek

 • Přiřazení nákladů jednotlivým odpovědnostním střediskům je založeno na principu ovlivnitelnosti nákladů;
 • výsledek hospodaření střediska by neměl být zatížen náklady, které jsou důsledkem ekonomického rozhodnutí jiného střediska;
 • pokud není v pravomoci střediska ovlivňovat ceny nakupovaných externích vstupů, měly by externí náklady střediska být zachyceny v předem stanovených cenách;
 • náklady odpovídající neúčelnému vynaložení zdrojů, které bylo zapříčiněno činností jiného střediska, by měly být vyjmuty z výsledku hospodaření střediska a zachyceny v tom středisku, které je zapříčinilo.

Výnosy odpovědnostních středisek

 • závisí na míře delegované pravomoci a odpovědnosti, na konkrétním typu odpovědnostního střediska

 

Význam výnosů v odpovědnostním účetnictví

Tři základní situace:

 • výkony střediska jsou určeny převážně pro externí zákazníky (zisková, rentabilitní, investiční střediska
 • výkony střediska jsou určeny převážně pro ostatní útvary v podniku, interní výnosy oceněné vnitropodnikovými cenami (nákladová střediska hlavní a servisní činnosti)
 • pro rozmanitou náplň činnosti není možné výkony střediska ani jeho vztahy s ostatními útvary jednoznačně vymezit a měřit (nákladová střediska správní činnosti, event. některá servisní střediska – např. preventivní údržba)

Vnitropodniková cena

Výnos – uznání prospěchu souvisejícího s racionálním provedením činnosti; v případě externího výnosu uznává racionalitu externí zákazník, jenž ji stvrzuje tržní cenou, kterou je ochoten zaplatit.

Interní výnos – vyjádřený vnitropodnikovou cenou, vnitřní uznání účelnosti v souladu se zájmy podniku

Funkce vnitropodnikové ceny

 • motivovat předávající i odebírající středisko k rozhodování a chování, které je prospěšné pro středisko a současně je prospěšné pro podnik jako celek
 • vyjádřit úroveň pravomoci a odpovědnosti středisek a oddělit jejich ovlivnitelný přínos k podnikovému výsledku
 • zajistit informace pro měření výkonnosti střediska

 

Předpoklady vnitropodnikové ceny

 • stálost ceny
 • v souladu s ostatními nástroji vnitropodnikového odpovědnostního řízení (rozpočet)
 • srozumitelný způsob stanovení a obsah
 • vnitropodniková cena stejnorodého výkonu by měla být stanovena na stejné úrovni

Typy vnitropodnikových cen

 • vnitropodnikové ceny založené na nákladech – na úrovni variabilních nákladů; na úrovni plných střediskových nákladů; na úrovni plných střediskových nákladů s připočtením ziskové přirážky
 • vnitropodnikové ceny založené na tržní ceně
 • vnitropodnikové ceny založené na dohodě mezi středisky

Vnitropodniková cena na úrovni variabilních nákladů

Využívá se zejména u nákladových středisek, která neovlivňují využití kapacity a zajišťují výkony pro jiná střediska v požadovaných termínech, struktuře a objemech.

Vnitropodniková cena na úrovni plných nákladů

Vhodné využít u středisek, jejichž úkolem je (kromě absolutní úspory nákladů) dosáhnout vyššího využití vlastní kapacity. Tím, že je do vnitropodnikové ceny zahrnut podíl fixní režie na jednotku výkonu, který byl stanoven pro předpokládanou úroveň využití kapacity, jsou při překročení plánovaného využití kapacity středisku uznány fixní náklady ve vyšší částce, než jaká byla stanovena v rozpočtu fixních nákladů střediska. Využití vnitropodnikové ceny na úrovni plných nákladů je žádoucí v situaci, kdy kapacitní možnosti střediska určují celkovou kapacitu podniku (tzv. úzká místa), a dále v situaci, kdy je možné volnou kapacitu střediska využít prodejem jeho výkonů na externím trhu.

Útvar Doprava zajišťuje přepravu jedním typem automobilu. Pro 1. čtvrtletí 2007 byl podle předpokládaných požadavků ostatních útvarů a s ohledem na využitelný časový fond vozidel stanoven plán činnosti útvaru 60 000 km, z toho pro útvar Nákup 30 000 km, pro útvar Prodej 25 000 km. Zbylých 5 000 km by mělo být prodáno externím zákazníkům za cenu 15 Kč za 1 kilometr, což je obvyklá cena na trhu. Norma spotřeby pohonných hmot je 35 litrů nafty na 100 km, předpokládaná nákupní cena nafty je 23 Kč za litr. Rozpočet režijních nákladů je stanoven ve výši 237 000 Kč, z toho 117 000 Kč jsou variabilní náklady útvaru a 120 000 Kč náklady fixní.

Podnik očekává pro dané období dosažení rentability nákladů ve výši 30%.

Útvar Dopravy ve skutečnosti najezdil 63 000 km, z toho pro ostatní útvary 56 000 km (32 000 km Nákup, 24 000 km Prodej) a pro externí zákazníky 7 000 km. Spotřeboval přitom 22 000 litrů nafty. Celkové skutečně vynaložené náklady střediska byly 775 000 Kč, z toho na pohonné hmoty 528 000 Kč. Pohonné hmoty nakupuje Doprava ve vybrané síti čerpacích stanic na základě rozhodnutí vedení společnosti.

 

1. stanovení vnitropodnikové ceny

 

Položka

Výpočet

Cena za jednotku

Cena celkem

Spotřeba PH

23*35/100 = 8,05

8,05 Kč

483 000 Kč

Ostatní variabilní N

117 000 / 60 000

1,95 Kč

117 000 Kč

1. Cena stanovená na úrovni variabilních N

 

10,00 Kč

600 000 Kč

Fixní náklady

120 000 / 60 000

2,00 Kč

120 000 Kč

2. Cena stanovená na úrovni plných N

 

12,00 Kč

720 000 Kč

Zisková přirážka

12 x 0,3

3,60 Kč

 

3. Cena stanovená na úrovni plných N se ziskovou přirážkou

 

15,60

 

4. Cena na úrovni tržní ceny

 

15,00

 

 

2. Výsledek hospodaření střediska Doprava při použití vnitropodnikové ceny na úrovni variabilních  nákladů střediska

Nákladová položka

Střediskové náklady

Interní výnosy

Úspora/překročení

Jednicové náklady

506 000 (22 000 x 23)

507 150 (63 000 x 8,05)

+ 1 150

Režijní náklady (variabilní + fixní)

247 000 (775 000 – 528 000)

242 850 (1,95 x 63 000 + 120 000)

- 4 150

Celkem

753 000

750 000

- 3 000

Cenová odchylka PHM

528 000 – 506 000

 

- 22 000

 

 

 

- 25 000

 

Výsledek hospodaření střediska Doprava – 3 000 Kč vyjadřuje překročení absolutní výše skutečně vynaložených nákladů oproti rozpočtu. Na jednu stranu středisko dokázalo snížit spotřebu pohonných hmot, která vedla k úspoře nákladů o 1 150 Kč. Na druhou stranu středisko překročilo rozpočtovanou výši režijních nákladů o 4 150 Kč (absolutní překročení)

 

3. Výsledek hospodaření střediska Doprava při použití vnitropodnikové ceny na úrovni plných  nákladů střediska

 

Nákladová položka

Střediskové náklady

Interní výnosy

Úspora/překročení

Pohonné hmoty

506 000 (22 000 x 23)

507 150

+ 1 150

Režijní náklady

247 000 (775 000 – 528 000)

248 850 (3,95 x 63 000)

+ 1 850

Celkem

753 000

756 000

+ 3000

Cenová odchylka PHM

 

 

- 22 000

 

 

 

- 19 000

 

Režijní náklady – úspora + 1 850 => z toho absolutní překročení režijních nákladů: (120 000 + 63 000 x 1,95) – 247 000 = 242 850 – 247 000 = - 4 150 Kč; překročená úhrada fixních nákladů 120 000 / 60 000 x 3 000 = + 6 000 Kč

Celkový výsledek hospodaření střediska + 3 000 Kč je ovlivněn třemi faktory:

středisko dosáhlo absolutní úspory ve spotřebě pohonných hmot 1 150 Kč

středisko překročilo spotřebu režijních nákladů – 4 150 Kč

středisko v důsledku lepšího využití kapacity dosáhlo překročené úhrady fixní režie + 6 000 Kč

 

V případě ocenění výkonů na úrovni variabilních nákladů je středisko motivováno k přesnému splnění zadaného úkolu (objemu a struktury výkonů) při minimalizaci absolutní výše vynaložených zdrojů. V případě ocenění výkonu na úrovni plných nákladů je středisko kromě úspory nákladů motivováno též ke zvyšování využité kapacity, která způsobuje zvýšení interních výnosů střediska v důsledku dosažení překročené úhrady fixních režijních nákladů.

 

4. Výsledek hospodaření útvaru Doprava, při využití vnitropodnikové ceny na úrovni plných nákladů a tržní ceny pro externě prodávané výkony

 

 

PS náklady externě prodaných výkonů

 

Externí výnosy

Výsledek

Kalkulovaný výsledek z prodeje

 

84 000 (7 000 x 12)

105 000 (7 000 x 15)

21 000

Z podílu výkonů střediska zajišťovaných pro ostatní střediska podniku na celkových výkonech (více než 90%) je patrný hlavní význam střediska – zajistit kvalitní a včasné služby, které zabezpečí hladký průběh hlavní činnosti podniku. Význam prodeje služeb externím zákazníkům je spíše okrajový. Ocenění externích výkonů střediska ve vyšší ceně oproti interním výkonům by však znamenalo vyšší přínos externích výkonů k výsledku hospodaření střediska a mohlo vést útvar Dopravy – v rozporu s cíli, pro které byl zřízen – k upřednostňování požadavků externích zákazníků (např. přednostní vyřízení objednávky).

Protože v pravomoci střediska Doprava není určovat dodavatele pohonných hmot, a v důsledku tohoto ani ovlivňovat nákupní cenu nafty, vstupuje do skutečných nákladů střediska skutečně spotřebovaný objem pohonných hmot v předem stanovené ceně 23 Kč/l. Cenová (kvalitativní) odchylka je přiřazena do odpovědnosti nadřazené úrovně řízení)

 

Vnitropodniková cena na úrovni střediskových nákladů s připočtením ziskové přirážky

Přiznává jednotlivým střediskům podíl na zisku; nejdůležitější výhradou proti zahrnutí zisku do vnitropodnikové ceny je skutečnost, že zisk může reálně vzniknout pouze při prodeji externím zákazníkům, pokud zákazník uzná vyšší cenu výkonu, než jsou jeho náklady. Zahrnutí zisku do vnitropodnikových cen vede ve svém důsledku ke zvyšování nákladů odebírajících středisek, tedy ke zvyšování nákladů na prodané výkony, a tím ke snižování zisku z prodeje externím zákazníkům.

Vnitropodniková cena založená na tržní ceně

Základní výhodou je možnost přímého srovnání nákladové náročnosti výkonu střediska s konkurenčním prostředím.

Nevýhody: tržní cena v zásadě nepodporuje spolupráci mezi středisky; není tedy vhodné její využití v případě, kdy hlavním cílem dodávajícího střediska je zajišťovat požadavky zabezpečující činnost odebírajícího střediska; středisko je v plném rozsahu ponecháno působení tržních vlivů, tedy včetně vlivů, které svou činností nemůže ovlivnit

Výsledek hospodaření střediska

Funkce výsledku hospodaření

·        kriteriální – je kritériem pro hodnocení úspěšnosti hospodaření střediska, které je dosaženo činností nebo rozhodováním řídících pracovníků střediska

·        stimulační – výsledek hospodaření vytváří takové podmínky, za kterých pracovníci střediska jednající ve svém vlastním zájmu současně přispívají k naplnění cílů firmy jako celku (soulad cílů); v navazující úrovni pak vytváří podněty pro rozvoj takového jednání, jehož výsledkem je zvýšení efektivnosti činnosti střediska, a v důsledku toho i celého podniku

Klíčové je propojení dosaženého výsledku hospodaření s vhodnou formou odměny.

Výsledek hospodaření v nákladovém středisku

Vyjadřuje překročení či úsporu ovlivnitelných střediskových nákladů ve srovnání s předem stanovenou výší určenou rozpočtem nebo vnitropodnikovými cenami.

 

Kontrola hospodaření nákladového střediska

·        Srovnání skutečných nákladů s pevným rozpočtem – u středisek, která nemají měřitelný objem aktivity; útvar je orientován na dodržení limitu nákladů

·        Srovnání skutečných nákladů s předem stanovenými náklady přepočtenými na skutečný objem výkonů – u středisek, jejich výkon je měřitelný; předmětem propočtu mohou být pouze variabilní náklady, nebo plné střediskové náklady

 

Výsledek hospodaření ve výnosovém středisku

U výnosových středisek, která jsou orientována na maximalizaci objemu prodeje vyjadřuje výsledek hospodaření dodržení (případně překročení) rozpočtovaného objemu výnosů z prodeje výkonů externím zákazníkům.

Výsledek hospodaření v ziskovém středisku

U ziskových středisek, která jsou orientována na účinnost spotřebovaných zdrojů v souvislosti s výnosy dosaženými ve vztahu s vnějším okolím, vyjadřuje výsledek hospodaření dodržení (případně překročení) rozpočtované úrovně ovlivnitelného zisku.

Výsledek hospodaření v rentabilitních a investičních střediscích

U rentabilitních a investičních středisek, která jsou orientována na efektivnost využití složek kapitálu ovlivnitelných činností či rozhodnutím střediska, se pro hodnocení jejich přínosu využívají nejčastěji kritéria rentability kapitálu nebo ekonomického (reziduálního) zisku, případně ekonomické přidané hodnoty.

 

 

zpět na 12. Manažerské účetnictví – rozpočty, ceny

zpět na úvodní stránku