3. Všeobecné účetní zásady, účetní principy a účetní metody

 

Podstata všeobecných účetních zásad

 

Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit a uplatňovat v oblasti právních norem kapitálových společností formou směrnic závazných pro všechny členské státu jednotné podmínky.

 

Mezi všeobecné účetní zásady patří:

 • Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti

Podstatou této zásady je vykázat v účetní závěrce reálné majetkové a finanční postavení účetní jednotky, které odpovídá skutečnostem, jež nastaly v průběhu účetního období. Cílem je zobrazit nastalé skutečnosti se zřetelem na jejich podstatu, nikoliv formu.

-          princip (zásada) opatrnosti – představuje rozumný odhad kroků dalšího postupu; snahou je nepřenášet současná rizika do budoucna. Znamená to vykazovat pouze reálné a realizované zisky, kdežto v případě ztrát a rizik vykazovat nejen ty jisté, ale i pravděpodobné. K prosazování zásady opatrnosti disponuje účetnictví různými účetními metodami, mezi které patří především oceňování a tvorba rezerv.

 

-          správnost při aplikaci platných předpisů a postupů – při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skutečnost posuzována podle platných právních předpisů a tak je v účetnictví zaznamenána a zachycována

 

 • Zásada účetní jednotky – sledování stavu a pohybu majetku a zjišťování výsledku hospodaření je třeba provádět za určitý vymezený subjekt => účetní jednotku

 

 • Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky – going concern; vychází z předpokladu, že účetní jednotka nemá v úmyslu ani za povinnost přistoupit ke své likvidaci či podstatně omezit rozsah své činnosti

 

 • Zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky – tato účetní zásada bezprostředně souvisí se zásadou předpokladu neomezené doby trvání účetní jednotky. Pro sledování stavu a pohybu majetku společnosti a zjišťování výsledku hospodaření musí být vymezeno účetní období. Účel členění na účetní období vyžaduje, aby se za dané období zaúčtovaly jen takové účetní případy, které se k němu vztahují.

 

 • Stálost účetních metod – zásada, při které platí, že účetní jednotka nemění účetní metody (oceňování, odpisování majetku…) nejen v průběhu účetního období, ale i mezi obdobími. Změnit účetní metodu může účetní jednotka tehdy, povede-li tato změna k zajištění věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví.

 

 • Oceňování v historických cenách – tato zásada předpokládá oceňování majetku v pořizovacích cenách, tj. cenách, které byly na pořízení majetku vynaloženy v okamžiku vzniku účetního případu. Tato zásada tedy nerespektuje změnu kupní síly peněžní jednotky, předpokládá že měnová jednotka je stabilní a že lze sčítat měnové jednotky v různých časových obdobích. Ocenění pořizovacími cenami zároveň nebere v úvahu inflaci.

 

 • Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími – zásada konzistentnosti (stálosti metod) mezi účetními obdobími má zajistit věcnou a metodickou stálost, případně srovnatelnost mezi metodami využívanými u příslušných účetních operací, metodami oceňování, vykazováním jednotlivých položek v účetních výkazech… Jestliže však dojde ke změně metodiky (důvod => věrnější a poctivější obraz skutečnosti), je nezbytné vyčíslit dopad na výši majetku společnosti, případně na výsledek hospodaření.

 

 • Zásada vymezení okamžiku realizace – vymezení okamžiku, kdy je výnos považován za uskutečněný. Tímto okamžikem je obecně poskytnutí, předání výkonů (výrobků, zboží, prací a služeb), nikoliv jejich úhrada, přijetí peněz. Výjimkou je např. maloobchod, kde je okamžikem realizace přijetí peněz v hotovosti.

 

 • Věcná (materiální) zásada – základem této zásady je, aby účetní výkazy obsahovaly takové informace, které jsou pro jejich uživatele co do objemu významné (např. za významnou položku je považována taková, která představuje alespoň 5 – 10% z výsledku hospodaření před zdaněním, event. taková, která tvoří více než 2% vlastního kapitálu… apod.)

 

 • Přednost obsahu před formou – při účtování o konkrétním účetním případu musí platit zásada, že účetní jednotka bude vycházet z podstaty hospodářské operace, která nastala. Její forma, způsob popisu této informace může případně zastírat, jaké skutečnosti doopravdy nastaly. Účetní jednotka je povinna zkoumat podstatu případu a použít účetní metody, které budou věrně zobrazovat danou situaci.

 

 • Zákaz kompenzace (zásada zákazu vzájemného vyrovnávání) – uvedená zásada obecně zakazuje vzájemné vyrovnávání mezi jednotlivými položkami aktiv a pasiv a položkami nákladů a výnosů

 

 

Zákon o účetnictví

Pojetí platného zákona o účetnictví vychází zejména

 • z ustanovení Čtvrté a Sedmé směrnice Rady evropských společenství, které se vztahují k účetnictví
 • našich dosavadních tradic i teoretických poznatků

 

Platný zákon stanoví oceňování majetku a závazků, odpisování majetku, vykazování výsledku hospodaření metodami, jejichž základem jsou historické ceny, avšak je stanoven u některých druhů majetku a závazků cíl zajistit reálnost tohoto ocenění a zjištění výsledku, a to při respektování zásady opatrnosti.

 

Stěžejním pilířem, o který se zákon o účetnictví opírá, je povinnost účetních jednotek vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz skutečností, které jsou jeho předmětem a finanční situace účetní jednotky.

 

Aby zajistila účetní jednotka správnost účetnictví, musí dodržovat povinnosti, které jí ukládá nejen zákon o účetnictví, ale musí vzít v úvahu i hmotně právní předpisy, které se vztahují k danému případu. Nesmí obcházet účel daných zákonů.

 

 A4_SZZ_A_3.doc (66 kB)

 

 

 

 

zpět na A: Finanční účetnictví, manažerské účetnictví, pokročilé účetnictví, finanční analýza, audit, daně

zpět na úvodní stránku