Obchodní společnosti

 

Obchodní společnost

Právní subjekt, který vzniká na základě písemné smlouvy. Smlouva může nabýt charakteru společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Společenská smlouva je smlouva, kterou podepisuje (uzavírá) více společníků. Zakladatelská listina je listina, která dokladuje vznik společnosti, kterou může založit pouze jediná osoba. Obchodní zákoník rozlišuje datum vzniku a založení společnosti. Obchodní společnost je založena dnem podpisu posledního společníka na společenské smlouvě. Obchodní společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Obchodní společnosti

  • Osobní – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
  • Kapitálové – společnost s ručením omezeným, akciová společnost

 

Postup při založení obchodní společnosti

 

  • Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky. Smlouvu a pravost podpisů je třeba notářsky ověřit.
  • Základní kapitál. Společníci skládají na peněžní účet příslušnou částku. V případě, že se jedná o nepeněžní vklad, je třeba ocenění soudním znalcem a převod do majetku společnosti. – neplatí pro veřejnou obchodní a komanditní společnost
  • Žádost o výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a doklad o odborné způsobilosti
  • Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad (řídí se místem provozovny)
  • Žádost o registraci u obchodního rejstříku

 

Při zakládání akciové společnosti je třeba navíc učinit některá další nezbytná opatření, vyplývající z úpravy obchodního zákoníku, část druhá, díl V, oddíl 2 § 162.

 

 

zpět na: 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva

zpět na úvodní stránku