Okolí podniku a jeho prvky

 

Okolím podniku rozumíme vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického systému, čím je podnik ovlivňován a co případně může sám ovlivnit. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená.

 

Okolí podniku:

  • Geografické – ovlivňuje podnik tím, že do značné míry předurčuje jeho logistiku; v případě stacionární výroby se k němu přihlíží při volbě lokalizace podniku
  • Sociální – podnik by měl zvažovat důsledky své činnosti pro společnost; činnost by měla být prospěšná jak podniku, tak společnosti; zisková orientace staví do popředí zájmy vlastníků kapitálu a manažerů, které se mohou dostat do příkrého rozporu se sociálními zájmy okolí
  • Politické – souhrn vlivů, jejichž výrazem jsou politické zájmy institucionalizované v politických stranách; možné důsledky pro podnikovou sféru (znárodnění, združstevnění, privatizace); komunální politika a její vliv na podnik
  • Právní – vliv právních norem na chování podniku; nejdůležitější norma – obchodní zákoník
  • Ekonomické – má pro podnik zásadní význam.podnik je ve svém rozhodování a chování v rozhodující míře ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou. Faktory: dostupnost a ceny výrobních faktorů (postupně ztrácejí své dominantní postavení díky rozvoji logistiky a nových technologií); daňová zátěž podniků; hospodářský růst, měnový a devizový vývoj (míra inflace ovlivňuje ceny výrobních faktorů, poptávku, koupěschopnost)
  • Ekologické – faktor, který musejí podniky stále více respektovat – podniky k tomu nutí jak státní instituce, tak občanská sdružení; vytváří řadu bariér pro podnikání – ekologizace řady technologií i již existujících výrobků vytváří ekonomickou zátěž; dává podnikům mnoho šancí (výroba ekologicky nezávadných výrobků, recyklace odpadů); velké úkoly v oblasti ekologie vyplývají ze směrnice EU – nedodržování je považováno za nekalou soutěž
  • Technologické – technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci; stinné stránky: negativní vliv na životní prostředí, vznik sociálních problémů; směrnice EU přímo ukládají výrobcům, aby použili nejlepší z dostupných technologií
  • Etické – poskytování pravdivých informací, korektní hospodářské soutěžení a propagační kampaně, poskytování dobrých služeb zákazníkům; významnou představu o tom, co je dobré a co není, vytvářejí média a veřejné mínění; etické cítění je podmíněno historicky a geograficky
  • Kulturně historické – celková vzdělanost a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím a technického pokroku.

 

 

zpět na: 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva

zpět na úvodní stránku