Podnik, důvody pro existenci podniků, cíle

 

Podnik

Plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky služby.

 

Soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání.

 • Hmotné složky – majetek podniku (stroje, budovy…)
 • Nehmotné složky – licence, patenty, postavení podniku na trhu, obchodní značka, dobré jméno podniku…
 • Osobní složky – znalosti a zkušenosti pracovníků podniku

 

Základní znaky podnikání podle obchodního zákoníku

 • Soustavnost – činnost, která se opakuje několikrát do roka, nemusí být nepřetržitá
 • Samostatnost – podnikatel nebo podnik řídí sám svou činnost pod vlastním jménem
 • Vlastní odpovědnost – podnik nebo podnikatel sám ručí za vlastní závazky, které vznikly v souvislosti s jeho podnikáním
 • Účelem je dosahování zisku – podnikáním tedy není např. charitativní činnost

 

Další rysy podnikání

 • Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady
 • Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků
 • Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Snahou podnikatele je sledovat takovou strategii a politiku, která by riziko snížila na přijatelnou úroveň
 • Na počátku podnikání vkládá podnikatel do svého podniku kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený
 • Snaha podnikatele směřuje ke zhodnocení kapitálu, který byl do podnikání vložen, a to především kapitálu vlastního
 • Opatřování cizího kapitálu je prostředkem ke zhodnocení vlastního kapitálu
 • Výrazem zhodnocování kapitálu je zvyšování hodnoty firmy
 • Hodnota firmy může růst i jinak, např. zlepšujícím se postavením firmy na trhu
 • Společenským posláním podniku je služba zákazníkovi a všem ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjati (stakeholders – interesenti), tj. osobnosti spojené s okolím podniku, a dále zaměstnanci, odbory, atd.

 

 

Dominantním cílem podniku je dosahovat zisku na základě uspokojování koupěschopné poptávky.

 

vs

Dominantním cílem podniku je uspokojovat koupěschopnou poptávku a oprávněné požadavky okolí, tedy sloužit a tím dosahovat zisku.

 

 • Dosahování zisku na základě uspokojování koupěschopné poptávky – jednostranná zisková orientace krátkodobého charakteru, typická pro mnoho českých začínajících podnikatelů (rychlý prachy)
 • Uspokojování koupěschopné poptávky a tím dosahování zisku – na prvním místě princip služby, předpokládá se, že jeho naplněním se generuje zisk; dlouhodobější, ale jistější cesta; cestou k tvorbě zisku je spokojený zákazník

 

Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání.

 

 

Cíle podniku

 

Primární cíl – maximalizace zisku.

 • Ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu (ROE)
 • Zisk na jednu akcii (EPS) – čistý zisk celkem / počet akcií – manažeři, kteří sledují zájmy vlastníků, by měli být spíše zainteresování na výši zisku, připadajícího na jednu akcii, než na celkovém zisku podniku. Ale nestačí se pouze soustředit na výši zisku na jednu akcii, ale  především na růst bohatství v čase, vyjádřený růstem ceny jedné akcie. Dalším činitelem, který ovlivní rozhodování manažerů, je vliv rizika. Čím vyšší riziko, tím vyšší požadovaný výnos a tím vyšší diskontní sazba. Riziko podniku je závislé i na způsobu financování. Čím vyšší je zadluženost podniku, tím vyšší je nebezpeční finanční tísně a tím je vyšší i riziko podnikání.

 

Růst ceny akcie závisí na těchto faktorech

 • Projektovaném výnosu (zisku) na jednu akcii
 • Časovém rozložení toku výnosů
 • Rizikovosti projektovaných výnosů
 • Míře použití dluhů
 • Dividendové politice

 

Maximalizace hodnoty firmy

 • Shareholder value – manažeři uskutečňují primární cíl podnikání – maximalizaci hodnoty podniku, resp. Maximalizaci hodnoty pro vlastníky -  za existence řady sociálních a jiných vedlejších omezení a za existence cílů dalších zájmových skupin (stakeholders)
 • Ukazatele MVA a EVA – jsou založeny na tom, že skutečnými náklady podniku jsou ekonomické náklady, nikoliv náklady účetní, které předpokládají, že vlastníci poskytují svůj kapitál bezplatně

 

MVA – Market Value Added – tržní přidaná hodnota

 • Rozdíl mezi tržní hodnotou a investovaným kapitálem, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by akcionáři a ostatní investoři získali prodejem akcií a dluhopisů, a hodnotou, kterou do firmy vložili
 • MVA může být kladná i záporná
 • Cílem manažerů je maximalizace MVA
 • Vyjadřuje změny hodnoty akcií
 • Používá se pro meziroční změny hodnoty: MVA se zvýší, když hodnota firmy naroste více, než do ní bylo v téže době vloženo kapitálu.
 • Výpočet: MVA = (Ps(tržní cena)  - Pp(cena koupě) x n(počet akcií)
 • MVA je lepším ukazatelem než tržní hodnota firmy, kterou lze zvětšit i pouhým dalším investováním kapitálu. Naproti tomu bohatství akcionářů je zvyšováno zvětšováním rozdílu mezi celkovou hodnotou firmy a celkovým kapitálem, který do firmy investoři vložili
 • Nevýhoda ukazatele MVA – lze ho zjistit pouze u podniků obchodovaných na burze

 

EVA – Economic Value Added – ekonomická přidaná hodnota

 • Rozdíl mezi provozním hospodářským výsledkem podniku po zdanění (NOPAT) a jeho náklady na kapitál
 • Výpočet: EVA = NOPAT – C(hodnota celkového kapitálu) x WACC (vážený průměr nákladů na kapitál)
 • Výpočet NOPAT = EBIT x (1 – t)
 • Aby podnikání mělo nějaký smysl, musí být provozní zisk po zdanění vyšší, než jsou náklady na kapitál (úroky placené věřitelům a výnosy požadované akcionáři)
 • Cílem podnikání je tedy vytváření EVA – ekonomické přidané hodnoty
 • Hlavní přínos EVA – ukazatel upozornil, že i vlastní kapitál něco stojí (že má své náklady), což je u cizího kapitálu zřejmé, a že nestačí, aby podnik vykázal zisk nebo určitou výši zisku na akcii (EPS), ale že musí přinést i kladnou hodnotu EVA

 

Třídění cílů

 • Pořadí jejich významu (hierarchie) – vrcholové (maximalizace hodnoty podniku – EPS, ROE, ROA, ROI, MVA a EVA); mezicíle; podřazené (zvýšení obratu, reengineering, finanční restrukturalizace
 • Velikost cíle – neomezené (maximální hodnota, omezené (hodnoty předem dané)
 • Časové hledisko – krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé; stavové, intervalové, statické a dynamické, trvalé a přechodné
 • Vztah mezi cíli – komplementární (dosahování jednoho cíle vede k dosahování druhého cíle); konkurenční (vyšší plnění jednoho cíle vede k nižšímu plnění druhého cíle); protikladné (dosažení jednoho cíle vylučuje dosažení druhého cíle); indiferentní (plnění jednoho cíle nemá vliv na plnění ostatních)
 • Podle obsahu cíle – ekonomické (výkonové, finanční, výsledkové); technické; sociální (např. benefity pro zaměstnance nebo udržení stávajícího počtu míst)

 

Funkce podniku

 • Primární – prodejní, zásobovací, výrobní
 • Podpůrné – personální, investiční, finanční, vědecko-technické, správa

 

zpět na: 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva

zpět na úvodní stránku