Subjekty zakládané dle práva EU

 

Evropské obchodní společnosti – jsou postaveny na snaze usnadnit nadnárodní podnikání v prostředí EU.

 

Typy evropských společností:

 • Monistické – mají vedle valné hromady pouze správní orgán, statutárním orgánem je předseda správní rady, který je zároveň generálním ředitelem
 • Dualistické – mají místo správní rady dozorčí radu a řídící orgán

 

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)

 • Upraveno u nás zákonem o EHZS
 • Sdružení obchodních společností, ale i jiných právnických nebo fyzických osob, které mají sídlo v různých členských státech EU
 • Cílem EHZS není zisk
 • Podstatou je zjednodušení podnikatelské činnosti jeho členů
 • Právní úprava EHZS má unifikační  roli v evropském právním řádu, současně však respektuje právní rámec jednotlivých členských států.

 

Evropská společnost (Evropská akciová společnost – Societa Europaea SE)

 • U nás upravena zákonem o evropské společnosti
 • SE je právnickou osobou, základní kapitál min. 120 000 Euro.
 • Vlastníci SE ručí do výše upsaného kapitálu
 • SE mají taxativně vymezený způsob vzniku. Nelze je zakládat na zelené louce, musí vzniknout přeměnou z již existujících společností:

-          fúze – sloučení nebo splynutí dvou akciových společností

-          holding – budoucí dceřinné společnosti poskytnou své akcie nebo podíly k založení mateřské společnosti jako SE. SE může vzniknout jak z a.s., tak z s.r.o.

-          dceřinná společnost – společnosti a právnické osoby podléhající veřejnoprávní nebo soukromoprávní úpravě ze dvou členských států založí dceřinnou společnost jako SE nebo SE založí dceřinnou společnost

-          přeměna – akciová společnost, která má nejméně po dobu dvou let dceřinnou společnost v jiném členském státě než sama působí se může přeměnit v SE.

 

Evropská družstevní společnost (SCE)

 • u nás upravena zákonem o evropské družstevní společnosti
 • SCE může být založena alespoň pěti fyzickými osobami či pěti fyzickými osobami a společnostmi a jinými veřejnoprávními právnickými osobami, které mají sídlo nebo bydliště v různých členských státech nebo se řídí právními předpisy minimálně dvou členských států
 • Základní kapitál – min. 30 000 euro
 • Účelem SCE je uspokojování potřeb jejich členů nebo rozvoj hospodářských a sociálních činností, zejména uzavírání smluv se členy na dodávky zboží či poskytování služeb

 

 

zpět na: 1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva

zpět na úvodní stránku