Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho druhy

Dlouhodobý majetek – majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (déle než jeden rok) a tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Není získáván za účelem dalšího prodeje.

 

Dlouhodobý majetek členíme na tři základní skupiny:

-          dlouhodobý nehmotný majetek (nehmotná aktiva)

-          dlouhodobý hmotný majetek (hmotná aktiva)

-          dlouhodobý finanční majetek (finanční aktiva)

 

Dlouhodobý hmotný majetek

-          slouží podniku dlouhou dobu a postupně se opotřebovává (budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky…)

-          slouží podniku dlouhou dobu a neopotřebovává se (umělecká díla, pozemky, zlato…)

 

Další členění

-          movitý majetek – lze ho přemístit (stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky)

-          nemovitý majetek – nelze ho přemístit (pozemky, trvalé budovy, lomy…)

 

Odpisy

Dlouhodobý hmotný majetek se nespotřebovává najednou, nýbrž postupně se opotřebovává a znehodnocuje (vyjma pozemků, uměleckých děl…) a úměrně tomuto postupnému opotřebovávání přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do  nákladů podniku. Odpisy jsou fixními náklady, proto je nezbytné, aby podnik měl právě tolik dlouhodobého majetku, kolik je nezbytně nutné a aby tento majetek dostatečně využíval.

Dlouhodobý nehmotný majetek – různá oprávnění jako jsou patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, software, obchodní značka firmy, goodwil (dobré jméno firmy – to se finančně vyjadřuje při změně vlastníků firmy).

 

 

zpět na 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.

zpět na úvodní stránku