Formy restrukturalizace podniku

Restrukturalizace podniku (corporate restructuring) – neustálé změny majetkové a kapitálové (finanční) struktury podniku. Podniky přizpůsobují strukturu svých činností, majetku i kapitálu měnícím se podmínkám na trhu zboží i na finančním trhu. Hledají nové segmenty trhu a nové podnikatelské aktivity, mění strukturu zdrojů, tj. podíl  vlastního kapitálu, dlouhodobých půjček a obligací, krátkodobých dluhů a cenných papírů, podíl leasingu apod.

 

Formy restrukturalizace – 4 skupiny

 • Expanze
 • Výprodej
 • Získání kontroly nad společností
 • Změna vlastnictví

 

Expanze

 • Fúze – spojení dvou nebo více jednotek v jednotku jednu
 • Koupě – akvizice – obvykle se týká malé jednotky, která je koupena velkou firmou. Někdy se považuje za fúzi.
 • Nabídka ke koupi – jedná firma dá nabídku na odkoupení akcií akcionářům druhé firmy, ať už se souhlasem nebo bez souhlasu vedení druhé firmy. Tím získá firmu pod svou kontrolu.
 • Joint Venture – týká se jen části činnosti firmy a je uzavírána na omezenou dobu. Každý ze spojených partnerů funguje jako samostatná firma, joint venture pak reprezentuje nově vzniklý podnik.

 

Výprodej

 • Zřeknutí se – při zřeknutí se firmy  se vytváří nová právní jednotka, jejíž akcie jsou rozděleny akcionářům mateřské společnosti v poměru k jejich původním podílům. Dochází však k oddělení řízení, čímž nová jednotka může rozvíjet vlastní podnikatelskou politiku a strategii. Nová jednotka nedostává z původní společnosti žádné peníze.
 • Prodej části podniku – prodejem části podniku třetí straně, kterou obvykle představuje již existující firma, nevzniká nová právní jednotka. Pokud nová firma vznikne a jsou vydány nové akcie veřejně nabízené, nazývá se tato transakce „equity care out“.

 

Získání kontroly nad společností

 • Zpětný odkup – zpětný nákup podstatného podílu majetku za cenu, která je o prémii vyšší, než je tržní cena.
 • Dohoda o klidu – obvykle je sepsána tam, kde „vykoupení“ akcionáři se zavazují, že se v budoucnu nepokusí znovu získat kontrolu nad společností
 • Opatření proti převzetí firmy – dodatečná opatření ke ztížení získání společnosti pod kontrolu zvyšují procento potřebné k získání majority (např. na 80%); hovoří se o tzv. supermajoritě. Jinou formou je tzv. zlatý padák, což jsou ustanovení v manažerských smlouvách vrcholových řídících pracovníků, které stanoví náhrady za ztrátu zaměstnání při změnách řízení firmy…

 

Hlavními formami změny vlastnictví je přímá výměna dluhu nebo prioritních akcií za akcie společné nebo obráceně, nebo zpětný nákup části dosud nesplacených akcií, úplná koupě majetku dříve veřejné společnosti malou skupinou vlastníků, výkup firmy managementem; vstoupí-li do výkupu i vnější investoři, kteří zajistí potřebné peněžní fondy, hovoříme o zadluženém výkupu.

 

zpět na 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.

zpět na úvodní stránku