Oceňování podniku jako celku, používané metody

-          celkovou hodnotu podniku potřebujeme znát při jeho prodeji nebo koupi, vstupu nových společníků, vypořádání s vystupujícím společníkem, fúzi, přeměně právní formy, dědictví, likvidaci atd.

-          hodnota by měla být stanovena jak FMV (fair market value) – tj. poctivá, slušná, čestná tržní cena

-          ocenění podniku jako celku vychází z toho, že celková hodnota podniku není prostým součtem hodnot jednotlivých aktiv, ale že je dána užitkem, který podnik poskytuje svému majiteli – tj. budoucími výnosy, které podnik přinese. Vycházíme z toho, že podnik bude existovat i v budoucnu (tzv. going concern princip). Pokud jde o podnik v likvidaci, stanovujeme tzv. likvidační hodnotu (liquidation value)

 

Metody oceňování pokračujícího podniku

-          metoda účetní – nahlíží na podnik jako na majetek a jeho cenu stanoví na podkladě údajů z účetnictví (tj. na podkladě historických údajů)

-          substanční metoda (metoda věcné hodnoty podniku) – cenu podniku stanoví na základě reprodukčních cen všech majetkových složek podniku opravených o odpisy odpovídající stáří těchto složek

-          metody výnosové (metody posuzování peněžního toku – cash flow, zisku, volného cash flow) – k nim se přiřazuje metoda kapitalizace zisku, která hodnotu podniku odvozuje z trvale dosažitelného zisku, metoda diskontovaného cash flow (DCF), která hodnotu podniku odvozuje z budoucích výnosů (cash flow), metoda volného cash flow (DFCF), která uvažuje i investice v průběhu života podniku…

-          metody burzovního ocenění – svůj základ mají v posuzování tržní ceny akcií.

 

Metoda likvidační hodnoty – používá se u končícího podniku a je velmi podobná substanční metodě. Je dána sumou peněz, která se získá individuálním rozprodejem všech aktiv podniku. Likvidaci a podělení věřitelů a majitelů penězi získanými z likvidace provádí likvidátor.

 

Je-li likvidační hodnota vyšší než hodnota pokračujícího podniku, je nutné podnik likvidovat.

 

zpět na 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.

zpět na úvodní stránku