Oceňování podniku metodou DFCF

 

DFCF – discounted free cash flow, tj. metoda volného cash flow je metodou převládající v západních zemích a nyní i u nás.

 

Tato metoda pracuje z tzv. volným cash flow (FCF), který se vypočte takto:

 

                                 FCF = EBIT (1 – t) + odpisy – investice

 

EBIT = zisk před úroky a zdaněním

t = daňová sazba v desetinném čísle

 

-          Volný cash flow se od běžně používaného cash flow liší tím, že kromě čistého zisku pro vlastníky a odpisů zahrnuje i zdaněné úroky, tj. čistý výnos pro investory (EBIT x (1 – t)), a je snížen o investice, se kterými se počítá v budoucích letech.

-          Tím, že se používá zisk před úroky a zdaněním (EBIT), vylučuje se vliv způsobu financování (tj. vliv použití cizího kapitálu).

-          Podle této metody je tedy hodnota podniku dána současnou hodnotou cash flow po zdanění, kterou očekávají vlastníci a investoři v budoucích letech; částky jsou diskontovány k datu oceňování podniku úrokovou mírou přizpůsobenou riziku.

-          Volný cash flow se počítá pro plánovací horizont obvykle 5 let, od 6.roku se počítá věčný výnos (perpetuita)

-          Tržní hodnota podniku FMV je dána součtem současné hodnoty (diskontovaných) volných cash flow za 5 let (DFCF) a současné hodnoty (prezent value) věčné renty PVP:

                            FMV = DFCF za 5 let + PVP v 5.roce

 

                            Věčná renta v 5. roce = FCF v 6. roce

                                                                            i – g

                             i  - diskontní sazba (riziku přizpůsobená úroková míra)

                             g – očekávané tempo růstu cash flow

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

 

Vlastní kapitál podniku představuje 540 000 akcií. Očekávané peněžní toky jsou uvedeny v tabulce. Od 6. roku se očekává jejich konstantní růst 2% ročně, sazba daně je 40%, podniková diskontní míra 16%, hodnota dluhů (cizího kapitálu) je 360 mil. Kč

 

Rok

EBIT

EBIT(1-t)

+ odpisy

- investice

FCF

(volný cash flow)

DFCF

(diskontovaný volný cash flow

1

100

60

120

50

130

112,07*

2

96

57,6

124

40

141,6

105,23**

3

96

57,6

124

46

135,6

86,87

4

95

57

122

50

129

71,25

5

95

57

120

50

127

60,47

Současná hodnota volného cash flow DFCF

435,59

6

95

57

120

80

97

-

 

*DFCF v 1.roce = FCF x podniková diskontní míra (vyjadřuje míru rizika)

**DFCF ve 2.roce = FCF x (1,16)2   

 

věčná renta v 5. roce = FCF v 6. roce  =  97………..  = 692,86

                                          i – g                  0,16 – 0,02

 

současná hodnota věčné renty (PVP) = věčná renta v 5.roce   = 692,86 = 329,88

                                                                        (1 + i)5                      (1,16)5

                                                   

FMV (Fair Market Value) = DFCF + PVP = 435,59 + 329,88 = 765,47 mil. Kč

 

Můžeme vypočítat tržní hodnotu vlastního kapitálu (MVE – Market Value to the Equity); tu zjistíme odečtením (tržní) hodnoty dluhů (MVD – Market Value of the Debt) od zjištěné tržní hodnoty podniku (MVF – Market Value to the Firm)

 

MVE = MVF – MVD

MVE = 765,47 – 360 = 405,47

 

Hodnota 1 akcie = 405 470 000 : 540 000 = 750,87 Kč/akcie

 

Předpokládáme-li stejnou výši výnosů v jednotlivých letech a neomezenou dobu činnosti podniku, můžeme použít zjednodušený vzorec (vzorec pro perpetuitu, též vzorec pro kapitalizaci), ve kterém se obvykle počítá se ziskem:

 

                                      MVF = Z

                                                    i

(při stabilním růstu zisku ve výši g odečteme g od i). Při tomto výpočtu se místo cash flow obvykle používá ukazatel čistého zisku.

 

Např.

Předpokládaný roční čistý zisk je 5 mil. Kč a počítá se s tím, že ročně poroste o 2%. Diskontní podniková míra je 18%.

 

                                   MVF = 5 000 000  = 31 250 000 Kč

                                               0,18 – 0,02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zpět na 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.

zpět na úvodní stránku