Způsoby oceňování majetku v ČR

 

Oceňování majetku je vážným problémem, cenu dílčích položek majetku i cenu celého podniku potřebujeme znát např. při jeho prodeji, vstupu cizího kapitálu, fúzi, likvidaci, dědickém řízení, vstupu na burzu… V okamžiku pořízení majetku je skutečnou cenou tržní cena, problém je určení ceny po uplynutí určité doby.

                                                       

Podle všeobecně uznávaných účetních zásad se aktiva i pasiva oceňují historickými cenami, jednotlivé složky aktiv se oceňují individuálně a celková hodnota aktiv se zjistí součtem jednotlivých položek.

 

Způsoby oceňování dlouhodobého majetku v ČR

 

 • pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související
 • reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (týká se např. darovaného majetku, bezplatně nabytého majetku…)
 • vlastní náklady – hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti; zásoby vytvořené vlastní činností – přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti
 • reálná hodnota – tržní hodnota (hodnota vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze nebo na jiném veřejném trhu), ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, ocenění dle zvláštních předpisů.

 

Majetek, závazky

Ocenění

Hmotný majetek (kromě zásob)

Nehmotný majetek (kromě pohledávek)

 

 • nakoupený

Pořizovací cenou

 • vytvořený vlastní činností

Vlastními náklady

 • ostatní (dar, bezplatné nabytí)

Reprodukční pořizovací cenou

Zásoby

 

 • nakoupené

Pořizovací cenou

 • vytvořené vlastní činností

Vlastními náklady

 • ostatní

Reprodukční pořizovací cenou

 

Majetek, závazky

Ocenění

Peněžní prostředky a ceniny

Jmenovitou hodnotou

Podíly, cenné papíry a deriváty

Pořizovací cenou

Pohledávky

 

 • při vzniku

Jmenovitou hodnotou

 • při nabytí za úplatu nebo vkladem

Pořizovací cenou

Závazky

Jmenovitou hodnotou

Příchovky zvířat

Vlastními náklady

 

Odpisy

Odpisování je snižování pořizovací ceny stálých aktiv o odpisy, které se tak stávají součástí nákladů. Provádí se buď v závislosti na čase, nebo podle výkonů. Časové odpisování rozlišujeme na lineární a zrychlené. Dále odpisy rozlišujeme na účetní a daňové (daňové odpisy vyjadřují maximální výši odpisů, kterou podniky mohou uplatňovat jako daňově uznatelný náklad.

 

 

Funkce odpisů

 • postupně přenášejí hodnotu dlouhodobého majetku do nákladů
 • zabezpečují tvorbu zdrojů na opětovné pořízení nových prostředků
 • postupně snižují hodnotu majetku podniku vázanou v dlouhodobém majetku

 

 

 

Lineární odpisování – obecně vychází z předpokládané životnosti aktiva

 

                                   O = PC – ZC     tj.: Odpis = pořizovací cena – zůstatková cena

                                                t                                               čas (v rocích)

 

Zrychlené odpisování vychází z vzorce

 

§  1.rok               Or,1 = CP   tj.: odpis 1.roku = pořizovací cena/koeficient 1.roku

                                                  k1                                                           

 

§  další roky       Or,n = 2 x CZ  tj: odpis n-roku = dvojnásobek zůstatkové ceny

                                         kn - n                                koeficient pro další roky odep.

                                                                                           - počet let po která už bylo odep.


Odepisování

-          Pro daňové účely, tj. pro zjištění částek odpisů, které podnik může zahrnout do nákladů pro stanovení daňového základu, musí podnik použít způsob výpočtu odpisů stanovený zákonem o daních

-          Pro svou vnitřní potřebu, např. pro kalkulace nákladů, může podnik použít libovolný způsob odpisování. Tento postup je pro podnik důležitou informací o tom, kolik ze zisku musí v budoucnu věnovat na obnovu majetku.

 

 

zpět na 2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.

zpět na úvodní stránku