Dlouhodobé nákladové funkce

 

Dlouhodobé nákladové funkce charakterizují průběh nákladů v delším období, tj. v období, ve kterém lze měnit všechny výrobní činitele (vybudovat nové výrobní kapacity, změnit technologii apod.). Protože v dlouhodobé nákladové funkci nejsou fixní náklady, pracuje se pouze s průměrnými celkovými a marginálními náklady. Typický tvar dlouhodobé nákladové funkce:

 

 

Dlouhodobá nákladová funkce sestává z částí krátkodobých nákladových funkcí, vyjadřujících průběh nákladů vždy pro určitý rozsah objemu výroby (pro určitou výrobní kapacitu, resp. Pro určitou velikost podniku). V důsledku ekonomie plynoucí ze zvětšování objemu výroby (v důsledku specializace práce i zařízení, nákupu ve velkém apod.) dlouhodobá nákladová funkce zpočátku klesá; v jejím nejnižším bodě je dosaženo minimálních průměrných nákladů a nejvyšší efektivnosti výroby. Od tohoto bodu však začne růst v důsledku obtížné koordinace řízení, nadměrného počtu řídících pracovníků apod. s růstem průměrných nákladů roste i neefektivnost výroby.

 

I když U-tvar křivky dlouhodobé nákladové funkce je pro většinu odvětví považován za typický, v některých odvětvích může mít křivka i tvar písmene L (tj. průměrné náklady zpočátku klesají a od určitého bodu se nemění) nebo tvar hyperboly (průměrné náklady stále  klesají).

 

 

Lze odvodit, že tvar dlouhodobé nákladové funkce má vliv nejen na optimální velikost objemu výroby, ale i na počet podniků (firem) operujících na určitém trhu. Např. je-li poptávka po určitém výrobku 1 mil. kusů ročně a minimální efektivní objem výroby pro typickou firmu je 100 tisíc ks, pak bude trh podporovat 10 firem. Je-li minimální efektivní objem výroby 500 tisíc ks, pak to budou 2 firmy, je-li 1 mil., pak to bude pouze jedna firma.

 

Dlouhodobých nákladových funkcí využívají manažeři i při rozhodování o velikosti podniku, druhu výrobního zařízení, jeho počtu a výkonu, použití druhu technologie apod. Nesmí se však zapomínat na to, že výrobní náklady, které nákladové funkce zachycují, jsou jen jednou složkou nákladů vstupujících do konečné ceny; druhou složkou jsou náklady dopravní.

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku