Kalkulace úplných a neúplných nákladů

 

Kalkulace úplných nákladů

 • Započítávají veškeré náklady
 • Nazývají se také absorbční vzorce (absorbují všechny náklady)

 

Kalkulace neúplných nákladů – direct costing

 

 • Kalkulace přímých, variabilních nákladů, které kalkulují pouze variabilní náklady – jednicové náklady a variabilní režijní náklady
 • Zbývající fixní režijní náklady se považují za náklady, které je nutno vynaložit pro zajištění chodu podniku v určitém období, a zahrnují se až do celkového výsledku období
 • U jednotlivých druhů výrobků se nezjišťuje zisk
 • Na zisk se pohlíží jako na výsledek činnosti podniku jako celku
 • Za přispívání k tvorbě výsledku hospodaření podniku se považuje rozdíl prodejní ceny výrobku a jeho variabilních nákladů, zvaný příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (příspěvek na úhradu, krycí příspěvek, contribution margin)
 • Rentabilita výrobku se měří podílem, jaký má příspěvek na úhradu na ceně výrobku nebo na jednotce omezujícího zdroje (1 normohodina)
 • Příspěvek na úhradu připadající na 1 výrobek je stabilnější veličina než zisk, neboť se nemění se změnami vyráběného množství výrobků.
 • V praxi obvykle neznáme celkové variabilní náklady na výrobek (známe pouze přímé náklady)
 • Aproximace příspěvku na úhradu: Hrubé rozpětí = Cena – Přímé náklady (rovněž marginální výnos, marže
 •  Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku = Cena – Přímé náklady – variabilní režie
 • Rentabilita výrobku = Hrubé rozpětí / prodejní cena

 

Cena výrobku

 

Celkové náklady

Zisk

Přímé náklady

Režie

HRUBÉ ROZPĚTÍ

 

Přímé náklady

Variabilní režie

Fixní režie

Zisk

Variabilní náklady

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU fixních nákladů a zisku

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad

 

Podnik vyrábí tři druhy výrobků, tabulka 1 obsahuje plánové kalkulace těchto výrobků, tabulka 2  rozpočet na plánované období. Z kalkulace úplných nákladů (tab. 1) je zřejmé, že výrobek C je ztrátový (10 Kč ztráty na 1 kus), a podnik se bude snažit jeho výrobu omezit nebo jej z výrobního programu úplně vyloučit (nepodaří-li se snížit jeho náklady). Nejvyšší rentability dosahuje výrobek A, proto se podnik bude snažit jeho výrobu a odbyt zvýšit. Předpokládejme, že na základě těchto kalkulací se podnik rozhodl omezit výrobu výrobku C o 400 kusů a zvýšit výrobu výrobku A o 200 kusů a výrobku B o 300 kusů (předpokládáme, že zdroje ušetřené omezení výroby výrobku C jsou plně využity pro zvýšení výroby výrobku A a B. Sestavíme rozpočet (tab. 3).

 

Tabulka 1 – kalkulace úplných nákladů

Položka kalkulace v Kč

Výrobek

A

B

C

Přímý materiál

80

50

20

Přímé mzdy

20

50

80

Ostatní přímé náklady

10

10

10

Režie (200% p.mezd*)

40

100

160

Celkové vlastní náklady

150

210

270

Cena

180

250

260

Zisk

30

40

-10

Rentabilita (zisk/cena)

16,7

16

-3,8

*z rozpočtu v tabulce 2 bylo zjištěno, že přímé mzdy na plánovaný objem výroby činí 264 000 Kč a celková režie podniku 528 000 Kč. Sazba režie je tedy 200% přímých mezd (528 000 / 264 000).

 

 

 

 

 

Tabulka 2 – rozpočet nákladů (původní)

Položka rozpočtu v Kč

Výrobek

Celkem

A

B

C

Počet prodaných kusů

2000

1600

1800

Tržby

360 000

400 000

468 000

1 228 000

Přímé náklady

220 000

176 000

198 000

   594 000

Z toho přímé mzdy

  40 000

  80 000

144 000

   264 000

Režie

  80 000

160 000

288 000

   528 000

Zisk

  60 000

  64 000

 -18 000

   106 000

 

 

Tabulka 3 – rozpočet nákladů (po změně dle zadání)

Položka rozpočtu v Kč

Výrobek

Celkem

A

B

C

Počet prodaných kusů

2200

1900

1400

Tržby

396 000

475 000

364 000

1 235 000

Přímé náklady

242 000

209 000

154 000

605 000

Z toho přímé mzdy

44 000

95 000

112 000

251 000

Režie *

92 558

199 841

235 601

528 000

Zisk

61 442

66 159

-25 601

102 000

* sazba režie je 210,36 (528 000/251000)

 

Z rozpočtu vyplývá, že místo ke zvýšení zisku došlo k jeho snížení o 4000 Kč. Režii, kterou jsme dříve přiřadili výrobku C, musí nyní uhradit výrobky A a B. vypuštěním ztrátového výrobku se totiž omezí jen přímé (variabilní) náklady, zatímco režijní (fixní) náklady se nezmění. A protože cena ztrátového výrobku C byla vyšší než součet přímých nákladů, hradila alespoň část nákladů fixních. Rozhodnutí vypustit výrobek C na podkladě kalkulace úplných nákladů nebylo tedy správné.

 

Nyní se pokusme sestavit kalkulaci neúplných nákladů. Úlohu doplníme údaji o variabilní režii připadající na jeden výrobek: A = 25 Kč; B = 37,5 Kč; C= 41,1 Kč. Fixní režie je 344 tis. Kč; zjistili jsme ji jako rozdíl celkové režie a variabilní režie vypočtené pro celkový objem výroby.

 

Tabulka 4 – kalkulace a rozpočet neúplných nákladů (podle původního plánu výroby)

Položka

Výrobek

Celkem

A (2000 ks)

B (1600ks)

C (1800 ks)

Na jedn.

Celkem

Na jedn.

Celkem

Na jedn.

celkem

Tržby

180

360 000

250

400 000

260

468 000

1 228 000

Přímé náklady

110

220 000

110

176000

110

198 000