Kritické využití výrobní kapacity

Kritické využití výrobní kapacity (VKkrit)

  • Poměr objemu výroby ve výši bodu zvratu a výrobní kapacity VK

            VKkrit = (BZ x 100) / VK

  • Znalost kritického využití výrobní kapacity je důležitá již při samotném projektování výrobních kapacit; je nezbytně nutné, aby budoucí potřeba určitého výrobku v průměru trvale převyšovala alespoň bod kritického využití výrobní kapacity, v opačném případě bude výroba ztrátová.

 

Minimální zisk (Zmin)

  • Cílem podniku je produkovat zisk; nestačí proto, aby operovaly na bodu zvratu, ale musí vyrábět a realizovat alespoň takový objem produkce, který přinese i určitý zisk.
  • Minimální zisk může být dán požadavky akcionářů na dividendy, potřebnými splátkami cizího kapitálu, popř. dalšími potřebami podniku
  • Nový bod zvratu, zahrnující i tento minimální zisk : q(BZ) = (F + Zmin) / (p – b); vycházíme ze vztahu: T = F + bq + Zmin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

příklad

 

slévárenský závod chce dosáhnout v každém čtvrtletí zisku ve výši 620 000 Kč (F = 1 180 000; p = 6 250; b = 4710; VK 1320). Bod zvratu zabezpečující tvorbu tohoto zisku vypočteme dosazením do vzorce:

BZ = (1 180 000 + 620 000) / (6 250 – 4710) = 1169t

 

Závod musí vyrobit čtvrtletně 1169t výrobků.

 

Kritické využití výrobní kapacity: VKkrit = (1169 x 100) / 1320 = 88,6%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koeficient bezpečnosti

Předpokládejme, že slévárenský podnik dosáhl ve čtvrtletí tržeb ve výši 5 562 tis. Kč. Je to  méně, než je třeba k dosažení požadovaného zisku (620 tis. Kč), ale více než je bod zvratu (4 785 tis. Kč). Můžeme zjistit, jak je slévárna daleko od bodu zvratu. To vyjadřuje koeficient bezpečnosti:

 

kB = (Qs – BZ) / Qs

 

Qs – skutečně dosažený objem výroby (v Kč nebo v naturálních jednotkách)

 

V případě slévárny:

 

kB = (5 562 – 4 785) / 5 562 = 13,97%

blíží-li se koeficient bezpečnosti nule (skutečný objem výroby nebo prodeje se blíží bodu zvratu), hrozí podniku, že se dostane do ztráty. Nemůže-li zvýšit tržby (objem prodejů a ceny), musí snížit variabilní náklady nebo odbourat část fixních nákladů..

 

Různorodá produkce

Při různorodé produkci musíme pro vyjádření závislosti nákladů a objemu výroby použít globální nákladovou funkci, tj. funkci vyjadřující vztah mezi celkovou produkcí a celkovými náklady (předpokládejme opět lineární vývoj celkových nákladů)

 

N = F + hQ

 

h = podíl celkových variabilních nákladů na 1 Kč produkce (tržeb)

Q = celková produkce (tržby) vyjádřená v penězích

 

Propočet bodu zvratu a bodu kritického využití výrobní kapacity je shodný s propočtem při stejnorodé produkci:

 

BZ = F / (1 – h); popř. BZ = (F+Zmin) / (1 – h)

 

  • 1-h = výše příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku připadající na 1 Kč objemu výroby.
  • Pokud neznáme nákladovou funkci, zjistíme výši příspěvku jako podíl celkových variabilních nákladů a celkového objemu tržeb

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

příklad

byla zjištěna globální nákladová funkce určité výrobní jednotky:

 

N = 1 488 000 + 0,76Q

 

Minimální zisk byl stanoven ve výši 960 000 Kč. Při dané sortimentní skladbě činí výrobní kapacita vyjádřená peněžně 10 mil. Kč. Všechny údaje se týkají měsíčního období.

 

Bod zvratu (bez minimálního zisku) vypočteme dosazením daných údajů do vzorce:

 

BZ = 1 488 000  / 1 – 0,76 =  6 200 000 Kč

 

Kontrola v tis. Kč

Tržby = 6200

F        = 1488

B        = 6200 x 0,76 = 4712

-------------------------------------------

6200 – 1488 – 4712 = 0

 

bod zvratu se zápočtem minimálního zisku

 

BZ(+Zmin) = (1488 + 960) / (1 – 0,76) = 10200 tis Kč

 

Aby výrobní jednotka zajistila plánovaný minimální zisk 960 tis. Kč, musí vyrobit  za 10200 tis. Kč výrobků. Tento úkol je však při daných podmínkách těžko splnitelný, neboť potřebný objem produkce přesahuje její výrobní kapacitu.

 

Dosažitelný zisk při maximálním objemu produkce:

 

BZ + Zmin =  (F + Zmin) / 1 – b

 

Tj: 10 000 = (1488 + Zmin) / 1 – 0,76 / * 0,24

2400 = 1488 + Zmin / - 1488

912 = Zmin

 

při maximálním objemu produkce činí dosažitelný zisk 912 tis. Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku