Nabídka a poptávka, rovnovážná cena

Ceny jsou produktem trhu, na kterém se střetává nabídka a poptávka.

 

Poptávka

 • množství zboží, které je kupující ochoten za určitou cenu koupit
 • Vztah mezi poptávkou a cenou vyjadřuje tzv. poptávková funkce. Ta říká, že roste-li cena zboží, pak za ostatních nezměněných podmínek klesá jeho prodej nebo – což je stejné – větší objem zboží na trhu může být prodán jen za nižší cenu (zákon klesající poptávky). Určení poptávkové funkce má pro výrobní podnik velký význam. Stanoví se buď na základě empirických dat o ceně a objemu prodeje např. korelační a regresní analýzou  nebo odhadem podle průzkumu trhu.

 

Poptávku ovlivňují

 • Cena
 • Důchody (příjmy) obyvatelstva
 • Očekávání budoucího vývoje (móda, technologie)
 • Kvalita
 • Konkurence

 

Nabídka

 • Množství zboží, které je prodávající ochoten za určitou cenu prodat
 • Nabídková funkce má obrácený průběh než poptávková funkce; z ní vyplývá, že čím vyšší cena, tím více chce výrobce vyrobit (prodat) zboží

 

Nabídka i poptávka mohou být

 • Individuální
 • Dílčí
 • Agregátní

 

Rovnovážná cena

 • Znázorníme-li poptávkovou a nabídkovou funkci na stejném grafu, protnou se v bodě, kde se nabídka rovná poptávce; cena, při které k protnutí dojde, se nazývá rovnovážná cena
 • Pokud cena roste nad hladinu rovnovážné ceny -  roste nabídka, avšak poptávka klesá
 • Pokud cena klesá pod hladinu rovnovážné ceny – klesá nabídka, avšak poptávka roste
 • Když je nabídka větší než poptávka, jedná se o nerealizovanou nabídku a výsledkem je snížení ceny
 • Když je nabídka menší než poptávka, jedná se o nerealizovanou poptávku a výsledkem je zvýšení ceny

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku