Kategorie nákladů v manažerském rozhodování

 

Pro řadu manažerských rozhodování je důležité třídění nákladů podle jejich závislosti na změnách objemu výroby.

 

Základní skupiny nákladů

 • Náklady fixní
 • Náklady variabilní

 

Kategorie nákladů v manažerském rozhodování

 • Celkové náklady - N – veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce
 • Průměrné (jednotkové) náklady – Nj – náklady na jednotku produkce. Vypočteme je tak, že celkové náklady N dělíme celkovým množstvím produkce: Nj = N / q; je-li objem produkce vyjádřen v Kč – Q (a ne v ks – q), dostaneme haléřový ukazatel nákladovosti h, který vyjadřuje podíl nákladů na 1 Kč produkce: h = N / Q
 • Přírůstkové náklady – DN – tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem objemu produkce: DN = N1 – N0
 • Marginální (mezní, diferenciální, hraniční) náklady – MN – jsou náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu jednotku: MN = DN / Dq o 1 jednotku

 

Vztah mezi uvedenými kategoriemi nákladů – viz tabulka

 

Objem výroby

ks

Celkové náklady Kč

Fixní náklady Kč

Variabilní náklady Kč

Průměrné náklady na 1 ks Kč

Marginální náklady Kč

0

200

200

0

0

0

1

209

200

9

209

9

2

217

200

17

108,50

8

3

224

200

24

74,70

7

4

230

200

30

57,50

6

5

238

200

38

47,60

8

6

248

200

48

41,33

10

 

Evidence nákladů

Evidenci nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku. To se obvykle člení na finanční účetnictví, nákladové účetnictví a manažerské účetnictví.

Finanční účetnictví

 • Sleduje informace za podnik jako celek a je určeno především pro externí uživatele
 • Je upravováno závaznými normami (je standardizováno)
 • Základní normou regulující finanční účetnictví v ČR je zákon o účetnictví, účtové osnovy a postupy pro různé typy účetních jednotek
 • V současné době dochází k harmonizaci finančního účetního výkaznictví v rámci EU i ostatního světa
 • Eviduje aktiva podniku, jeho  vlastní kapitál, dluhy podniku, výnosy, náklady a výsledek hospodaření
 • Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví

-          Třídí veškeré náklady na daňově uznatelné a náklady, které jsou považovány za rozdělení zisku a do základu daně z příjmu se nezahrnují.

-          Podobně je tomu s výnosy

-          O tyto rozdíly se upravuje hrubý zisk, který se přebírá z účetnictví

-          Zjištěný daňový základ se ještě upraví o odpočitatelné položky; z upraveného základu daně se vypočte daň, která se sníží o případné slevy na daních – výsledkem je daňová povinnost

 

Nákladové (provozní) účetnictví

 • Soustava analytických účtů, na kterých se nemusí účtovat podvojně a které slouží především vnitropodnikovému řízení
 • Je úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů, kontrolní činností atd..
 • Je zaměřeno buď na výkony, nebo na střediska, v poslední době i na procesy
 • Postupně přerostlo v manažerské účetnictví

 

Manažerské  účetnictví

 • Slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů
 • Využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky, používá statistických, matematických aj. postupů
 • Předmětem jsou náklady, výnosy, někdy i cash flow
 • Zajišťuje soustavnou kontrolu a poskytuje podklady pro manažerské rozhodování
 • Téměř každé manažerské rozhodnutí vychází ze srovnávání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy (kolik z toho získáme)
 • Zajišťuje soustavnou kontrolu (někdy přerůstá v controlling) a poskytuje podklady pro manažerské rozhodování

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku