Náklady a jejich klasifikace

 

Pojetí nákladů

V podstatě používáme dvojí pojetí nákladů

  • Náklady ve finančním účetnictví – pro externí uživatele
  • Náklady v manažerském účetnictví – využívány pro manažerské řízení

Definice nákladů

  • Ekonomická teorie: náklady jsou peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů
  • Účetní pojetí – náklady jsou spotřeba (snížení) hodnot v daném období zachycená ve finančním účetnictví

Náklady

  • Je nutné náklady odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních fondů podniku bez ohledu na účel jejich použití (např. odpisy, dividendy, předem placené nájemné…)
  • Náklady vždy musí souviset s výnosy příslušného období; musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a náklad s vykazovaným obdobím (tj. časové rozlišování nákladů a výnosů)

Klasifikace nákladů

Náklady jsou důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úkolem managementu je proto usměrňovat je a řídit. Řízení nákladů vyžaduje jejich podrobné třídění.

Třídění nákladů

  • Ve finančním účetnictví – provozní, finanční a mimořádné náklady

 

  • Druhové třídění nákladů – soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů. Toto třídění odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými druhy jsou:

-          Spotřeba – surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek

-          Odpisy – budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majetku

-          Mzdové a ostatní osobní náklady -  mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění

-          Finanční náklady -  pojistné, placené úroky, poplatky…

-          Náklady na externí služby – opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné…

-          Podrobnější druhové třídění se uplatňuje např. ve výkazu zisku a ztráty nebo v účtové osnově. Druhové třídění je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné analýzy (výpočet zisku, ukazatele hodnoty přidané zpracováním, analýzy dílčích nákladovostí…)

-          Externí náklady – jsou to náklady prvotní, které vznikají stykem podniku s jeho okolím (např. spotřeba materiálu) nebo s jeho zaměstnanci (mzdové náklady). Jsou to náklady jednoduché, protože je nelze dále členit.

-          Interní náklady – druhotné náklady vznikající spotřebou vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry a elektrické energie pro vlastní spotřebu, výroba nářadí…). Mají komplexní charakter (dají se rozložit na původní nákladové druhy). Projevují se až při zúčtování nákladů podle středisek

  • Účelové třídění nákladů – je založeno na jednom ze dvou základních hledisek

-          Náklady třídíme podle místa vzniku a odpovědnosti – tj. podle vnitropodnikových útvarů (středisek)

-          Náklady třídíme podle výkonů – tj. kalkulační třídění nákladů

 

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku