Způsob stanovení bodu maximálního zisku

Dosud jsme předpokládali lineární (proporcionální) vývoj nákladů a neměnné prodejní ceny. Budeme-li uvažovat s nelineárním vývojem nákladů, nebo s cenou jako proměnnou veličinou, přichází v úvahu stanovení bodu maximálního zisku.

 

Graf bodu maximálního zisku: vodorovná osa = objem výroby; svislá osa = tržby, náklady a zisk

  • maximální zisk: bod, kde křivka zisku Z dosahuje vrcholu (nulový – vodorovný sklon)
  • maximální zisk je dán maximální vertikální vzdáleností křivky tržeb T od křivky nákladů N
  • objem zisku qopt přečteme na vodorovné ose
  • matematicky: první derivací funkce zisku položíme rovnou nule
  • maximální zisk: průsečík přímky marginálních nákladů a marginálních tržeb, tj. bod ve kterém se marginální tržby rovnají marginálním nákladům; při větším nebo menším objemu se zisk snižuje.
  • Z obou částí grafu lze odvodit i bod zvratu
  • Je zřejmé, že podnik, který maximalizuje tržby, bude velmi často vyrábět a prodávat jiné množství výrobků, než kdyby maximalizoval zisk
  • Závěr pro manažery: nutno sledovat přírůstky tržeb a nákladů. Dokud přírůstek tržeb převyšuje přírůstek nákladů (tj. marginální zisk je kladný), je výhodné výrobu rozšiřovat, je-li tomu obráceně, je třeba výrobu omezovat.

 

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku