Třídění nákladů

 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Jedná se v podstatě o třídění nákladů podle vnitropodnikových útvarů. Podle velikosti podniku a složitosti výroby se náklady člení v několika úrovních.

  • Náklady výrobní činnosti

-          náklady hlavní výroby

-          náklady pomocné výroby

-          náklady vedlejší a přidružené výroby

  • Náklady nevýrobní činnosti

-          náklady na odbyt

-          náklady na správu

-          náklady na zásobování…

  • Náklady ve výrobě

-          Technologické náklady – řízeny technicko-hospodářskými normami

-          Náklady na obsluhu a řízení – jejich položky jsou řízeny limity a normativy, jejich souhrn rozpočty

-          Jednicové náklady – technologické náklady, které souvisejí přímo s určitým výkonem

-          Režijní náklady – ostatní technologické náklady a náklady na obsluhu a řízení, které souvisejí s výrobou jako celkem. Řízení a kontrola režijních nákladů je obtížnější a méně přesná než nákladů jednicových. Sledují se podle středisek a nástrojem jejich řízení jsou rozpočty režijních nákladů, které jsou součástí rozpočtu vnitropodnikových útvarů.

 

Hospodářská střediska

Jsou základními vnitropodnikovými útvary, ve kterých se sledují náklady, výnosy a výsledek hospodaření..

  • Vytvářejí se v oblasti hlavní činnosti, pomocných a obslužných prací, správy, zásobování a odbytu.
  • Jsou zainteresována na rozdílu vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů, tj. na vnitropodnikovém výsledku hospodaření
  • Výkony, předávané mezi středisky, jsou oceněny vnitropodnikovými cenami. Ty jsou většinou stanoveny na úrovni nákladů, někdy i se ziskem, nebo na úrovni tržní ceny.

 

Nákladová střediska

V některých podnicích se vytvářejí tzv. nákladová střediska, která jsou řízena podle nákladů (výkony zde lze obvykle obtížně plánovat a vykazovat)

  • Jedná se o jednotlivé dílny nebo jejich části a ve správě podniku ta oddělení, která jsou hodnocena podle úspor či překročení plánovaných (standardních) nákladů
  • Několik nákladových středisek obvykle vytváří středisko hospodářské
  • K vytvoření středisek musí být splněny určité organizační a jiné předpoklady: musí být vymezeny činnosti prováděné střediskem; výkony (produkce, služby), které si střediska předávají, musí být měřitelné; měřitelné musí být i náklady, které středisko vynakládá; výkony středisek musí být oceněny vnitropodnikovými cenami
  • Účetnictví, které zachycuje hospodaření středisek, se označuje jako střediskové (odpovědnostní) účetnictví

 

 

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku