Tržby a jejich ovlivňování

Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, u obchodního podniku tzv. obchodní rozpětí, tj. rozdíl mezi prodejní a kupní cenou, u bankovního podniku rozdíl mezi úroky, které banka získá za poskytnuté úvěry, a úroky, které zaplatí za vklady.

 

Výnosy podniku tvoří:

 • Provozní výnosy – z provozní činnosti, tržby za prodej
 • Finanční výnosy – z finančních investic…
 • Mimořádné výnosy – získané mimořádné, např. prodejem odepsaných strojů

Tržby

 • Rozhodující složka výnosů a hlavní finanční zdroj podniku
 • Tržby z prodeje vyrobených výrobků a poskytnutých služeb, z prodeje nakupovaného zboží a zásob, tržby za prodané patenty a licence…
 • Podnik může zvyšovat své tržby zvyšováním prodeje a cen (pokud mu to trh dovolí) dosavadních výrobků, zvyšováním jejich kvality a technické úrovně, zaváděním nových výrobků, zlepšováním servisu, účinnou reklamou…

 

Utváření cen

 • Utváření cen ovlivňuje typ trhu
 • Dokonale konkurenční trh
 • Monopolní trh

 

Dokonale konkurenční trh

 • Cena je nezávislá na množství výrobků nabízeného jednotlivými výrobci
 • Pro jednotlivý podnik je cena vnějším parametrem, který svým objemem výroby nedokáže ovlivnit
 • Tržby rostou s růstem prodaného množství, optimalizace tržeb nemá smysl. Poptávková křivka tvoří rovnoběžku s vodorovnou osou ve výši ceny
 • Marginální tržby se rovnají ceně
 • Čím větší objem produkce podnik prodá, tím vyšší má tržby
 • V dokonalé konkurenci tedy podnik zvyšuje své tržby vyšší produkcí výrobku
 • Pokud náklady napřed klesají a pak rostou (U-křivka), pak bude podnik vyrábět takový objem produkce, při kterém dosáhne maximálního zisku a nikoli maximálních tržeb.

 

Monopolní trh

 • Cena je proměnnou veličinou závislou na množství prodaných výrobků, která s růstem množství neustále klesá
 • Monopol představuje produkci celého odvětví, tj. poptávková křivka má obecný tvar
 • Toho, že se cena mění s prodávaným množstvím, může monopol využít a přímo ji stanovit nebo ji ovlivnit prodávaným množstvím
 • Monopol postupně určuje cenu a množství tak, aby dosáhl maximálního zisku
 • Maximálního zisku je dosaženo při objemu, kterém se mezní (marginální) náklady rovnají mezním (marginálním) tržbám
 • Při tomto objemu produkce je mezní cena vyšší, než by byla za dokonalé konkurence, a monopol dosahuje mimořádný zisk
 • Podnik, který se snaží o monopolní postavení, často snižuje ceny a vzdává se mimořádného zisku, aby zlikvidoval své konkurenty

 

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku