Úloha zisku v podnikání

 • Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání.

 

Monetární (finanční) cíle

 • Zajištění platební pohotovosti
 • Zachování substanční hodnoty podniku – částka peněz, která by musela být vynaložena pro zřízení podniku stejné technické výkonnosti
 • Maximalizace obratu…

 

Nemonetární cíle

 • Získání nezávislosti a samostatnosti
 • Dosažení hospodářské moci
 • Dobré jméno firmy…

 

 • Vždy by měl převládnout dlouhodobý pohled před krátkodobým
 • Převažujícím kritériem rozhodování v podnikovém hospodaření je maximalizace zisku.

 

Zisk

 • Je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniky – o objemu výroby, nových výrobcích, investicích
 • Je hlavním zdrojem akumulace – tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku
 • Je základem rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky) a stát (daně); to je funkce rozdělovací
 • Je základním motivem veškerého podnikání a může být základem hmotné zainteresovanosti pracovníků (motivační funkce)

 

Dva způsoby zvyšování zisku

 • Snižování nákladů
 • Zvyšování výnosů

 

V zisku splývají kladné i záporné způsoby jeho získávání.

Zisk lze zvyšovat:

 • Zvyšováním hospodárnosti
 • Zanedbáváním bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 • Využíváním mezer v legislativě

 

Zisk je důležitou součástí poměrových ukazatelů

 • Rentability podniku (zisk / veškerý kapitál
 • Rentability vlastního kapitálu (zisk / vlastní kapitál)
 • Rentability výnosů, resp. Tržeb, resp. Obratu (zisk / výnosy nebo tržby nebo obrat)
 • Nákladové rentability (zisk / náklady)

 

Druhy zisku

 • Účetní zisk – zisk vykázaný v účetních výkazech
 • Daňový zisk – určován daňovými zákony
 • Ekonomický zisk – účetní zisk – implicitní náklady (úroky z vlastního kapitálu a oportunitní mzda podnikatele)

 

Různé podoby zisku (provozního)

 • EBIT – zisk před zdaněním a úroky
 • EBT – zisk před zdaněním
 • EAT – zisk po zdanění
 • NOPAT – EBIT x (1 – t) – zdaněný, čistý zisk pro vlastníky a věřitele
 • EBITDA – zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací
 • EBDIT – zisk před odpisy, úroky a daněmi

 

Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady

Mezi základní ekonomické veličiny průmyslového podniku patří zisk, náklady, objem výroby, ceny produkce a tržby.

 • q – počet (množství) vyrobených a prodaných výrobků
 • p – cena za jednotku
 • T – celkové tržby (předpokládáme, že co se vyrobí, to se také prodá
 • F – fixní náklady
 • b – variabilní náklady na jednotku
 • N – celkové náklady

 

Při neměnné ceně se tržby vyvíjejí: T = pq

Celkové náklady mají průběh: N = F + bq

 

 

Tržby při nulové výrobě (a prodeji) se rovnají nule; proto přímka tržeb prochází nulovým bodem. Z grafu je zřejmé, že při nulovém objemu výroby vzniká ztráta ve výši fixních nákladů, která se zmenšuje se zvyšujícím se objemem výroby, až při určitém objemu výroby (kdy se obě přímky protínají) zaniká.

 

zpět na 3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.

zpět na úvodní stránku