Okruhy otázek se státní závěrečné zkoušce - vyhláška

 

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE
Účetnictví a finanční řízení podniku
kombinovaná forma studia
2009/2010

A: Finanční účetnictví, manažerské účetnictví, pokročilé účetnictví, finanční analýza, audit, daně

1. Předmět a metoda finančního, manažerského (nákladového, vnitropodnikového) účetnictví, vztahy mezi nimi

1.1. Vymezení potřeby účetnictví, podstata a postavení finančního účetnictví a manažerského účetnictví v systému ekonomických informací
1.2. Základní prvky účetnictví, kvalitativní charakteristiky účetních informací
1.3. Účetní profese a profese auditora. Regulace profese

 

2. Účetní výkaznictví a normy, které ho regulují na národní úrovni, mezinárodní harmonizace účetního výkaznictví

2.1. Systém regulace účetnictví v České republice
2.2. Harmonizace účetních výkazů – důvody, přístupy
2.3. Směrnice Evropské unie – podstata, hlavní zásady
2.4. Mezinárodní účetní standardy – podstata, hlavní zásady

 

3. Všeobecné účetní zásady, účetní principy a účetní metody

 

4. Rozvaha - struktura, obsah, význam pro uživatele. Analýza majetkové struktury. Optimální kapitálová struktura

4.1. Podstata podvojného účetnictví
4.2. Rozvaha, její funkce a druhy
4.3. Obsah a uspořádání položek rozvahy, formát rozvahy
4.4. Přístupy podle směrnic EU, podle IAS/IFRS

 

5. Aktiva a jejich struktura, oceňování

5.1. Dlouhodobý nehmotný majetek - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS
5.2. Dlouhodobý hmotný majetek - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS
5.3. Dlouhodobý finanční majetek - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS
5.4. Zásoby - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS
5.5. Pohledávky - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS
5.6. Krátkodobý finanční majetek - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze
5.7. Přechodné účty aktivní (časové rozlišení, dohadné účty) - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

 

6. Vlastní a cizí zdroje financování aktiv (struktura, pracovní kapitál, likvidita podniku)

6.1. Vlastní zdroje – základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za minulá účetní období – podstata, charakteristika, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení vlastního kapitálu dle Koncepčního rámce k IAS
6.2. Cizí zdroje – rezervy – podstata, charakteristika, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení rezerv dle IAS/IFRS, přístupy

6.3. Cizí zdroje – závazky – podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení závazků dle IAS/IFRS, přístupy
6.4. Přechodné účty pasivní (časové rozlišení, dohadné účty, rezervy) – podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze
6.5. Pracovní kapitál, likvidita – vymezení, obsah, vypovídací schopnost

 

7. Výsledovka - struktura, obsah. Pojetí a základní kritéria členění nákladů a výsledku hospodaření. Kvantifikace výsledku hospodaření. Analýza finanční výkonnosti podniku

7.1. Podstata výsledovky, vznik, struktura, obsah
7.2. Pojetí a základní kritéria členění nákladů a výsledku hospodaření ve výkaze
7.3. Způsob zjištění výsledku hospodaření, struktura
7.4. Analýza finanční výkonnosti podniku
7.5. Přístupy k výkazu výsledovka dle směrnice EU, dle IAS/IFRS

 

8. Cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu

8.1. Podstata přehledu
8.2. Vymezení peněžních ekvivalentů, vymezení peněžních toků z provozních, investičních a finančních činností
8.3. Metody sestavení přehledu cash flow
8.4. Přístupy dle směrnice EU, dle IAS/IFRS

 

9. Příloha

9.1. Podstata přílohy v účetní závěrce
9.2. Obsah přílohy
9.3. Přístupy dle směrnice EU, dle IAS/IFRS

 

10. Účetní závěrka - příprava, sestavování, zveřejňování, ověřování. Výroční zpráva

10.1. Popis procesu účetní závěrky
10.2. Inventarizace
10.3. Účetní analýza
10.4. Daňová analýza, Daň z příjmů odložená (přístupy dle IAS/IFRS), daň z příjmů splatná
10.5. Uzávěrkové operace, doúčtování účetních operací (úplnost, akruální princip, zásada opatrnosti)
10.6. Uzavření účetních knih
10.7. Sestavení účetních výkazů, zpracování přílohy
10.8. Zveřejňování účetní závěrky
10.9. Audit účetní závěrky
10.10. Výroční zpráva – podstata, obsah

 

11. Manažerské účetnictví

11.1. Podstata, zaměření
11.2. Klasifikace nákladů
11.3. Kalkulační metody, kalkulační vzorce, kalkulační systém
11.4. Jednookruhové a dvoukruhová organizace účetnictví

 

12. Manažerské účetnictví – rozpočty, ceny

12.1. Příprava rozpočtů, metody
12.2. Cenová rozhodování

 

13. Finanční analýza - podstata, účel, metody

13.1. Předmět, účel finanční analýzy
13.2. Zdroje dat finanční analýzy
13.3. Metody finanční analýzy

 

14. Přístup finanční analýzy orientovaný na externí uživatele účetních informací

14.1. Úprava účetních výkazů pro potřeby analýzy
14.2. Základní ukazatele

 

15. Přístup finanční analýzy orientovaný na potřeby mezipodnikové komparace ekonomické výkonnosti

15.1. Základní pojmy, úprava účetních výkazů
15.2. Základní ukazatele

 

16. Audit v účetnictví

16.1. Historie auditu, právní úprava v ČR, právní úprava na úrovni EU
16.1.1. Předpoklady výkonu činnosti auditora, práva, povinnosti auditorů a auditorských společností
16.2. Význam a charakteristika auditu, základní úkoly auditu,
16.3. auditorské postupy, auditorské standardy
16.4. Zpráva auditora, obsah, druhy výroků auditora

 

17. Daňová soustava ČR

17.1. Charakteristika daňové soustavy, pojmový aparát
17.2. Daně přímé a nepřímé
17.3. Správa daní
17.4. Přístup v účetnictví k účtování a vykazování přímých a nepřímých daní

 

18. Přímé daně – zdaňování příjmů fyzických osob

18.1. Poplatník daně, předmět daně a příjmy osvobozené od daně;
18.2. Metodika stanovení základu daně fyzické osoby;
18.3. Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky;
18.4. Slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě;
18.5. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti;
18.6. Zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti;
18.7. Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů;18.8. Daňové režimy minimalizace daňové povinnosti (rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby, ve sdružení fyzických osob a u spoluvlastníků);
18.9. Zdaňování příjmů ve formě podílu na zisku společníků v.o.s. a komplementářů k.s.;
18.10. Smlouvy a metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění.

 

19. Přímé daně – zdaňování příjmů právnických osob

19.1. Poplatník daně, předmět daně, příjmy osvobozené od daně a zdaňovací období;
19.2. Metodika stanovení základu daně právnické osoby;
19.3. Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku;
19.4. Rezervy, pohledávky, opravné položky a problematika leasingu z pohledu daně z příjmů;
19.5. Zálohy na daň z příjmů podle PZDP a vymezení zálohového období;
19.6. Specifika stanovení základu daně u nepodnikajících právnických osob;
19.7. Daňově uznatelné a neuznatelné náklady.

 

20. Nepřímé daně - daňový systém

20.1. Mechanismus fungování, uplatňování a správa daně z přidané hodnoty
20.2. Mechanismus fungování, uplatňování a správa spotřebních daní
20.3. Ekologické daně – podstata, zásady
20.4. Daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací – podstata, zásady

 

B: Podniková ekonomika a finance podniku

1. Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva.
2. Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku. Odpisy, způsoby odepisování.
3. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku. Tvorba a regulace cen. Náklady, způsoby členění nákladů, kalkulace nákladů.
4. Obrat peněžních prostředků. Peněžní toky v podniku, možnost sledování peněžních toků. Platební schopnost podniku.
5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.
6. Investice do podniku. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Zdroje financování podnikových investic.
7. Pracovní kapitál podniku. Stanovení potřebné výše pracovního kapitálu. Způsoby řízení pracovního kapitálu.
8. Řízení oběžného majetku podniku. Řízení zásob, peněžních prostředků. Rozhodování v oblasti pohledávek.
9. Finanční cíle podniku, finanční strategie. Základní oblasti finanční politiky podniku.
10. Vnitropodnikové finanční řízení. Řízení po linii výkonů. Řízení po linii vnitropodnikových útvarů. Základní nástroje vnitropodnikového finančního řízení.

 

C: Mikroekonomie

1. Potřeby a zdroje. Vzácnost zdrojů. Hranice výrobních možností ekonomiky a její souvislosti. Trh a tržní mechanismus. Funkce tržního mechanismu. Rovnovážná cena.
2. Analýza chování spotřebitele. Užitečnost, mezní a celkový užitek. Indiferenční analýza. Maximalizace užitku, rovnováha spotřebitele. Tržní poptávka. Důchodový a substituční efekt. Cenová elasticita poptávky.
3. Náklady firmy. Celkový, mezní a průměrný produkt. Analýza nákladů. Náklady v krátkém a dlouhém období.
4. Nabídka firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Definice dokonalé konkurence. Odvození nabídkové křivky firmy. Bod ukončení činnosti. Reakce firmy na změnu tržní ceny.

5. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu. Rovnováha v krátkém období. Rovnováha odvětví. Příčiny a důsledky jejího narušení. Efektivnost dokonale konkurenčních trhů.
6. Rovnováha monopolu. Příčiny vzniku. Analýza chování monopolu. Důsledky monopolu pro efektivnost trhu. Možnosti protimonopolní regulace.
7. Rovnováha oligopolního trhu. Příčiny existence oligopolních struktur. Utváření rovnováhy a vlastnosti cen oligopolního trhu, důsledky pro fungování tržního mechanismu.
8. Rovnováha v podmínkách monopolistické konkurence. Postavení firem na trhu. Rovnováha v krátkém a dlouhém období. Neefektivnosti trhu monopolistické konkurence.
9. Utváření cen na trzích výrobních faktorů. Specifika trhu výrobních faktorů. Motivace poptávky a nabídky. Teorie mezní produktivity a ceny výrobních faktorů.
10. Trh práce a nezaměstnanost. Utváření nabídky a poptávky na trhu práce. Příčiny a druhy nezaměstnanosti. Zdroje nedokonalosti trhu práce. Měření nezaměstnanosti. Přirozená míra nezaměstnanosti a její souvislosti.

 

D: Makroekonomie

11. Výkon ekonomiky. Měření výkonu pomocí agregátů produkt a důchod. Jejich srovnání. Metody měření – výdajová a důchodová.
12. Agregátní nabídka a její pružnost v krátkém období. Agregátní nabídka v dlouhém období. Potenciální produkt ekonomiky. Ekonomická rovnováha v keynesiánské ekonomii. Klasický model ekonomické rovnováhy.
13. Určení produktu celkovými výdaji. Disponibilní důchod, úspory a spotřeba. Investice a křivka poptávky po investicích. Investiční multiplikátor. Určení rovnovážného produktu pomocí úspor a investic. Celkové výdaje, rovnováha a rovnovážný produkt.
14. Ekonomický růst a hospodářské cykly. Definice ekonomického růstu. Zdroje růstu. Hospodářské cykly, příčiny vzniku. Charakteristika fází cyklu. Princip akcelerátoru.
15. Peníze a jejich funkce. Peněžní agregáty. Poptávka po penězích a motivy držby peněz. Nabídka peněz. Rovnice směny. Centrální banka a její funkce. Bankovní sektor a tvorba depozitních peněz.
16. Fiskální politika. Státní rozpočet. Deficit státního rozpočtu, státní dluh a jeho důsledky. Pojetí a nástroje fiskální politiky. Vliv daní na ekonomickou aktivitu. Účinnost fiskální politiky v krátkém a dlouhém období.
17. Monetární politika. Cíle a nástroje monetární politiky. Ovlivňování ekonomiky. Expanzivní a restriktivní monetární politika. Účinnost monetární politiky v krátkém a dlouhém období.
18. Inflace a protiinflační politika. Pojetí inflace v ekonomii. Klasifikace inflace. Důsledky inflace. Phillipsova křivka v krátkém a dlouhém období. Možnosti protiinflační politiky.
19. Mezinárodní trh peněz. Definice měnového kurzu, charakteristika kurzových režimů.. Změny měnových kurzů a dopady na výkonnost ekonomiky.
20. Mezinárodní obchod. Příčiny mezinárodního obchodu. Základní efekty a rizika jeho rozvoje. Absolutní a komparativní výhody. Liberalizace zahraničního obchodu a její efekty. Protekcionismus v zahraničním obchodě.

Literatura:
Fuchs, K., Tuleja, P.: Základy ekonomie. Praha, Ekopress, 2003, ISBN 80–86119–74–2 (347 str.)

  

zpět na Vyhlášky SVŠE

zpět na úvodní stránku