Inflace a její dopad na ČSH

 

Požadovaná výnosnost, daně a inflace v investičním rozhodování

Požadovaná výnosnost – výnosnost, která je investorem požadována jako minimální kompenzace za odložení spotřeby a kompenzace za podstoupení rizika investora; těsně svázána s průměrnými náklady kapitálu.

Očekávaná výnosnost – výnosnost, kterou investor předpokládá dosáhnout u projektu na základě průběhu plánovaných peněžních toků

Bezriziková výnosnost – výnosnost takových finančních (resp.) hmotných investic, které s sebou nenesou žádná příp. minimální rizika.

Reálná bezriziková výnosnost – požadovaná výnosnost z projektu v podmínkách, kdy neexistuje inflace.

 

Inflace v investičním rozhodování

Neutrální vliv – rostou ceny výrobků, které budou produkovány, ale zároveň dochází i k růstu ceny spotřebovaného materiálu, k růstu mzdových a dalších nákladů => pokud je růst cen vstupů a růst cen realizace stejný, jedná se o tzv. neutrální inflaci.

Snižuje hodnotu ČSH

 

Vliv inflace v propočtech čisté současné hodnoty

a)       Použití reálné diskontní sazby – při diskontování reálných peněžních příjmů používáme reálnou diskontní sazbu, tj. sazbu upravenou o očekávanou inflaci.

Výpočet reálné diskontní sazby => (nominální diskontní sazba – inflace) / (1 + Inflace)

POZOR => pokud každý rok očekáváme jinou výši inflace, musíme reálnou diskontní sazbu pro každý rok přepočíst a při výpočtu diskontovaných peněžních příjmů ve jmenovateli vždy vynásobit jednotlivé reálné diskontní sazby mezi sebou =>

ČSH = reálný peněžní příjem prvního roku / (1 + reálná diskontní sazba prvního roku) + reálný peněžní příjem druhého roku / (1 + reálná diskontní sazba prvního roku) x (1 + reálná diskontní sazba druhého roku) – kapitálové výdaje

b)       Použití nominální diskontní sazby – při diskontování nominálních peněžních příjmů používáme nominální diskontní sazbu => pokud máme v příkladu zadánu reálnou diskontní sazbu, musíme nominální diskontní sazbu vypočítat:

Výpočet nominální diskontní sazby => reálná diskontní sazba x (1 + inflace) + inflace => v podstatě jde o úpravu rovnice výpočtu reálné diskontní sazby

Pokud máme v příkladu zadány reálné příjmy, musíme při použití nominální diskontní sazby tyto příjmy taktéž přepočítat na nominální hodnotu:

První rok => reálný peněžní příjem prvního roku x (1 + očekávaná inflace prvního roku) = nominální PP prvního roku

Druhý rok => nominální peněžní příjem prvního roku x (1 + očekávaná inflace druhého roku) = nominální PP druhého roku

Třetí rok => nominální peněžní příjem druhého roku x (1 + očekávaná inflace třetího roku) = nominální PP třetího roku

atd.…

PŘÍKLADY

Příklad 5.4.2

Vypočítejte ČSH investičního projektu pomocí nominálních i reálných veličin, jestliže jsou známy následující údaje:

-          Jednorázový kapitálový výdaj na počátku životnosti investice = 500 000 Kč

-          Reálný peněžní příjem na konci 1. roku = 400 000 Kč

-          Reálný peněžní příjem na konci 2. roku = 400 000 Kč

-          Nominální úroková míra = 6 %

-          Inflace 1. rok = 5%, inflace 2. rok = 4%

Řešení:

a)       Provedeme výpočet pomocí nominálních hodnot

400 x 1,05 = 420

420 x 1,04 = 436,8

Diskontované nominální peněžní příjmy => 420/1,06 + 436,80/1,062 = 784,978 tis. Kč => 784 978 Kč

Výpočet ČSH = 784 977 – 500 000 = 284 978 Kč

b)       Provedeme výpočet pomocí reálných hodnot

Výpočet reálné úrokové míry pro první rok => (0,06 – 0,05) / (1 + 0,05) = 0,0095231 => 0,95231 %

Výpočet reálné úrokové míry pro druhý rok => (0,06 – 0,04) / (1 + 0,04) = 0,019231 => 1,9231 %

Diskontované reálné peněžní příjmy => 400 / 1,0095231 + 400 (1,0095231 x 1,019231) = 784,977 tis. Kč => 784 977 Kč

Výpočet ČSH = 784 977 – 500 000 = 284 978 Kč

Příklad 5.5.2

Máme rozhodnout, zda je pro nás přijatelný investiční projekt s životností 2 roky a počátečním kapitálovým výdajem 400 000 Kč a reálnými peněžními příjmy 200 000 Kč v každém roce životnosti. Požadovaná reálná výnosnost činí 10 %, inflace v prvním roce 15 %, ve druhém roce 10 %.

a)       Provedeme výpočet pomocí reálných hodnot

Diskontované reálné peněžní příjmy => 200/1,1 + 200/1,12 = 347,107 tis. Kč => 347 107 Kč

Výpočet ČSH = 347 107 – 400 000 = -52 893 Kč

b)       Provedeme výpočet pomocí nominálních hodnot

Přepočet reálných příjmů => 200 x 1,15 = 230; 230 x 1,1 = 253

Nominální příjem prvního roku => 230 000 Kč

Nominální příjem druhého roku => 253 000 Kč

Přepočet nominální úrokové míry => reálná diskontní sazba x (1 + inflace) + inflace

Nominální úroková míra pro první rok => 0,1 x (1 + 0,15) + 0,15 = 0,265 = 26,5 %

Nominální úroková míra pro druhý rok => 0,1 x (1 + 0,1) + 0,1 = 0,21 = 21 %

Diskontované nominální peněžní příjmy => 230 / 1,265 + 253 / 1,265 x 1,21 = 347,107 tis. Kč => 347 107 Kč

Výpočet ČSH = 347 107 – 400 000 = -52 893 Kč

ČSH je záporná, projekt je tedy nepřijatelný.

Příklad 5.5.3

Vypočítejte ČSH investičního projektu, jestliže jednorázový kapitálový výdaj k počátku životnosti investice činil 800 000 Kč a reálné peněžní příjmy koncem každého roku tříleté životnosti 500 000 Kč. Reálná požadovaná výnosnost činí 8 %. Roční míra inflace se předpokládá každý rok 6 %.

a)       Provedeme výpočet pomocí reálných hodnot

Diskontované reálné peněžní příjmy => 500 / 1,08 + 500/1,082 + 500/1,083 = 1 288,548 tis. Kč => 1 288 548 Kč

Výpočet ČSH = 1 288 548 – 800 000 = 488 548 Kč

b)       Provedeme výpočet pomocí nominálních hodnot

Nominální příjem prvního roku => 500 x 1,06 = 530 000 Kč

Nominální příjem druhého roku => 530 x 1,06 = 561 800 Kč

Nominální příjem třetího roku => 561,8 x 1,06 = 595 508 Kč

Přepočet nominální úrokové míry => 0,08 x (1 + 0,06) + 0,06 = 0,1448 = 14,48 %

Diskontované nominální peněžní příjmy => 530/1,1448 + 561,8/1,14482 + 595,508/1,14483 = 1 288,548 => 1 288 548 Kč

Výpočet ČSH = 1 288 548 – 800 000 = 488 548 Kč

 

zpět na Manažerské finance

zpět na úvodní stránku

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová