Kapitálový výdaj, peněžní příjem z investice

Kapitálové výdaje (investiční náklady, investice do stálých aktiv)

·         Výdaje na obnovu či rozšíření hmotného dlouhodobého majetku

·         Výdaje na výzkumné a vývojové programy

·         Výdaje na trvalý přírůstek zásob a pohledávek

·         Výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů

·         Výdaje na výchovu a zapracování pracovníků

·         Výdaje na reklamní kampaň

·         Výdaje spojené s hodnocením leasingu a akvizicí

 

TAHÁK =>

 

3 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

HMOTNÝ MAJETEK; VÝZKUM A VÝVOJ; ZÁSOBY A POHLEDÁVKY; NÁKUP DLOUHODOBÝCH CP; VÝCHOVA A ZAPRACOVÁNÍ; RAKLAMNÍ KAMPANĚ; LEASING A AKVIZICE

Investice

ekonomická činnost, při které se subjekt vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti; obětování dnešní jisté hodnoty za účelem získání hodnoty budoucí (zpravidla méně jisté)

·         Kapitálové výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku (nehmotné investice)

·         Kapitálové výdaje na pořízení hmotného dlouhodobého majetku (hmotné, věcné investice)

·         Kapitálové výdaje na nákup dlouhodobého finančního majetku (finanční investice)

Základní požadavky na používané metody rozhodování a financování v oblasti investic

·         Respektování faktoru času, časové hodnoty peněz

·         Respektování rizika, které plyne z dlouhodobého charakteru investic a nejistoty peněžních toků investičního projektu

·         Variantní uvažování s různými faktory, které mají vliv na projekt a jeho financování, hodnocení citlivosti projektu na různé změny technického i ekonomického charakteru

·         Posuzování investice nejen z hlediska výnosnosti a rizika, ale i z hlediska jejího vlivu na likviditu podniku

 

TAHÁK=>

4 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA POUŽÍVANÉ METODY ROZHODOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ V OBLASTI INVESTIC

  FAKTOR ČASU; RIZIKO; VARIANTY; VLIV NA LIKVIDITU

Investiční strategie a strategie dlouhodobého financování

Magický trojúhelník investování

·         Očekávaný výnos investice

·         Očekávané riziko investice

·         Očekávaný důsledek na likviditu investice

 

TAHÁK =>

5 - MAGICKÝ TROJÚHELNÍK INVESTOVÁNÍ

VÝNOS, RIZIKO, LIKVIDITA

Typy investičních strategií

·         Strategie maximalizace ročních výnosů

·         Strategie růstu ceny investice

·         Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy

·         Agresivní strategie investic

·         Konzervativní strategie

·         Strategie maximální likvidity

 

TAHÁK =>

6 - TYPY INVESTIČNÍCH STRATEGIÍ

MAXIMALIZACE VÝNOSŮ; RŮST CENY INVESTICE; MAXIMALIZACE VÝNOSŮ + RŮST CENY INVESTICE; AGRESIVNÍ STRATEGIE; KONZERVATIVNÍ STRATEGIE; MAXIMÁLNÍ LIKVIDITA

Plánování peněžních toků z investičních projektů

Peněžní tok z investičního projektu – kapitálové výdaje a peněží příjmy, které byly vyvolány projektem během doby jeho pořízení, životnosti a likvidace.

Důvody obtížnosti plánování peněžních toků

·         Nutnost předvídání peněžních toků na delší období

·         Velikost očekávaných kapitálových výdajů a peněžních příjmů je ovlivněna celou řadou faktorů, jejichž úplná a spolehlivá predikce na delší období je výjimečně obtížná

Principy kapitálového plánování

·         Peněžní toky by měly vycházet z přírůstkových veličin (rozdíl mezi celkovými peněžními toky po investování a celkovými peněžní toky před investováním)

·         Odpisy fixního majetku jsou sice náklad, ale nikoliv výdaj

·         Peněžní toky by měly zobrazovat zdanění

·         Do kalkulace peněžních toků by měly být zahrnuty i všechny nepřímé důsledky investování

·         Utopené náklady by neměly být zahrnovány do kapitálových výdajů

·         Peněžní toky z investičního projektu by měly zahrnovat alternativní náklady (náklady příležitosti)

·         V peněžních tocích z investičních projektů je třeba zohlednit i míru inflace

·         Úroky vyvolané financováním projektu pomocí úvěrů či obligací by neměly být brány v úvahu při stanovení peněžních příjmů z projektu

 

TAHÁK =>

7- PENĚŽNÍ TOKY

PENĚŽNÍ TOKY ZAHRNUJÍ: PŘÍRŮSTKOVÉ VELIČINY; ODPISY; ZDANĚNÍ; NEPŘÍMÉ DŮSLEDKY INVESTOVÁNÍ; NÁKLADY PŘÍLEŽITOSTI; INFLACE => PENĚŽNÍ TOKY NEZAHRNUJÍ: UTOPENÉ NÁKLADY; ÚROKY

Kapitálové výdaje (výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

·         Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku

·         Výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku (přírůstek čistého pracovního kapitálu)

·         Eventuální příjmy z prodeje existujícího hmotného dlouhodobého majetku

·         Eventuální různé daňové efekty spojené s prodejem stávajícího nahrazovaného majetku

Kapitálové výdaje = I + O – P ± D => investice + výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu – příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku ± daňové efekty spojené s prodejem

TAHÁK =>

8 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

POŘÍZENÍ DIM + PRACOVNÍ KAPITÁL – PRODEJ NAHRAZOVANÉHO MAJETKU ± DAŇOVÝ EFEKT Z PRODEJE

Peněžní příjmy

·         Zisk po zdanění, který projekt každý rok přináší

·         Roční odpisy

·         Změny oběžného majetku (čistého pracovního kapitálu) spojeného s investičním projektem v průběhu životnosti (přírůstek snižuje příjmy, úbytek zvyšuje příjmy

·         Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, upravený o daň

Peněžní příjmy = Z  + A ± O + PM ± D => roční přírůstek zisku po zdanění + přírůstek ročních odpisů v důsledku investice ± změna oběžného majetku (čistého pracovního kapitálu) + čistý příjem z prodeje investičního majetku koncem životnosti ± daňový efekt z prodeje investičního majetku koncem životnosti

TAHÁK =>

9 - PENĚNÍ PŘÍJMY

ZISK + ODPISY ± PRACOVNÍ KAPITÁL + PŘÍJEM Z PRODEJE DIM ± DAŇ

 

PŘÍKLADY

kapitálové výdaje, peněžní příjmy - příklady.docx (25,5 kB)

 

zpět na Manažerské finance

zpět na úvodní stránku

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová