Kolektivní investování

 

Kolektivní investování představuje zvláštní formu podnikání, která spočívá v kumulaci peněžních prostředků do různých investičních a podílových fondů a v efektivní alokaci těchto prostředků s cílem dosáhnout požadované úrovně výnosnosti a diverzifikace rizika.

Investiční fondy a podílové fondy

Investiční fondy jsou samostatnými právnickými osobami, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování. Peněžní prostředky získávají prostřednictvím emise akcií. Akcionáři mohou své akcie pouze prodávat, není možný jejich zpětný odkup. Investiční fondy jsou oprávněny obhospodařovat svůj majetek samostatně, ale ve většině případů tuto činnost svěřují do rukou investičních společností.

Podílové fondy na rozdíl od fondů investičních nejsou právnickou osobou, nemají právní subjektivitu. Jsou vnitřní organizační jednotkou investiční společnosti. Jsou zakládány právě investiční společností, majetek fondu je separován od majetku společnosti. Investor se nestává akcionářem, nýbrž pouze podílníkem v podílovém fondu.

Podílový list – cenný papír, který vydává podílový fond. Podílový list zakládá právo na odpovídající podíl majetku a zajišťuje právo podílet se na výnosu majetku. Podílník není oprávněn řídit společnost a nemá právo na proplacení jmenovité hodnoty podílového listu, pouze jeho skutečné ceny na trhu.

Otevřené a uzavřené podílové fondy

Otevřený podílový fond – doba vydávání podílových listů ani jejich počet není omezen; podílník je oprávněn požadovat zpětný odkup podílového listu za jeho skutečnou hodnotu

Uzavřený podílový fond – doba vydávání podílových listů a jejich počet je omezen; podílník nemá zaručeno právo na zpětný prodej podílových listů, může tento cenný papír jen prodat třetí osobě nebo jej darovat.

Aktivní a pasivní fondy

Pasivní fondy – fondy, ve kterých se složení cenných papírů v jejich správě po celou dobu nemění (je pasivní)

Aktivní fondy – fondy, které neustále modifikují a aktivně formují své portfolio. To s sebou přináší vyšší požadavky na řízení a rovněž poplatky za správu jsou vyšší.

Členění investičních fondů dle investiční strategie

Podle skladby cenných papírů, do kterých investuje: fondy peněžního trhu, fondy dluhopisové, akciové, smíšené

Podle časového horizontu investičních cílů: příjmové (důchodové) fondy, růstové fondy

Podle oboru investování: oborové fondy

Podle regionu: regionální fondy

Zastřešující fondy: fondy fondů

Další členění: veřejné a soukromé; indexové, penzijní, garantované…

Hodnocení výkonnosti investičních fondů

Čistá hodnota aktiv (ČHA), čisté obchodní jmění (ČOJ) – ukazatel, který podává informaci o tom, kolik majetku tohoto fondu po odečtení závazků fondu připadá na 1 akcii (podíl).

ČHA = (tržní hodnota aktiv – závazky) / počet emitovaných akcií

Diskont (prémie) – vyjádření pro úroveň pro podhodnocení či nadhodnocení tržní ceny cenného papíru v porovnání s čistou hodnotou aktiv v %. Vyjadřuje, o kolik je tržní hodnota větší (menší) než čistá hodnota aktiv.

Diskont = ((ČHA – tržní cena) x 100) / ČHA

Jestliže tržní cena akcie převyšuje čistou hodnotu aktiv, je akcie fondu prodávána s prémií. Je-li tržní cena akcie nižší, je v takovém případě akcie fondu obchodována s diskontem.

Výkonnost portfolia fondu v % => (ČHA (1) – ČHA (0) + Dx100) / ČHA (0)

Výkonnost fondu definovaná tímto způsobem se používá k hodnocení výkonnosti fondu (jeho manažerů), protože se v ní promítají výsledky rozhodování fondu. Nepředstavuje však efekt, který získají akcionáři fondu, neboť je nutné kalkulovat ještě s případnými poplatky při nákupu či odkupu, které vedou ke snížení výnosu.

Měření výkonnosti s ohledem na riziko

Sharpův poměr:

S = (celková výnosová míra portfolia – bezriziková výnosová míra státních pokladničních poukázek) / směrodatná odchylka portfolia

Sharpův poměr je komparací tzv. dodatečné výnosové míry portfolia a směrodatné odchylky portfolia => jedná se o diferenci mezi výnosovou mírou portfolia a výnosovou mírou nejbezpečnějšího portfolia. Čím tento poměr dosahuje vyšších hodnot, tím vyšší je výnos fondů s ohledem na riziko.

 

 

PŘÍKLADY

Příklad 15.5

Vypočítejte ČHA firmy a Sharpův model (index), jestliže tržní hodnota aktiv činí 100 mil. Kč, závazky 80 mil. Kč, počet akcií je 50 000 ks, průměrná míra výnosnosti portfolia firmy činí 12,75 % a směrodatná odchylka tohoto portfolia je 1,6 %. Výnosová míra nejbezpečnějšího portfolia činí 4,25 %.

Řešení:

a)       výpočet ČHA => (100 000 – 80 000) / 50 = 400 Kč

b)       Sharpův model => (12,75 – 4,25) / 1,6 = 5,3125 %

Příklad 15.6

Vypočítejte ČHA firmy a Sharpův model (index), jestliže tržní hodnota aktiv činí 200 mil. Kč, závazky 160 mil. Kč, počet akcií je 100 000 ks, průměrná míra výnosnosti portfolia firmy činí 24,75 % a směrodatná odchylka tohoto portfolia je 2,97 %. Výnosová míra nejbezpečnějšího portfolia činí 8,5 %.

Řešení:

a)       Výpočet ČHA => (200 000 – 160 000) / 100 = 400 Kč

b)       Sharpův model => (24,75 – 8,5) / 2,97 = 5,4714 %

 

zpět na Manažerské finance

zpět na V. Semestr

zpět na úvodní stránku

 

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová