Leasingové financování

 

Leasing z právního hlediska => třístranný právní vztah mezi osobami dodavatele, pronajímatele a nájemce, při které pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a za úplatu jej poskytuje nájemci do užívání. Pronajímatel je vlastníkem majetku a uzavírá s nájemcem leasingovou smlouvu na předmět leasingu.

Leasing z finančního hlediska => alternativní zvláštní forma financování potřeb podniku prostřednictvím cizího kapitálu. Odlišnost od bankovních úvěrů a jiných forem cizího kapitálu spočívá v tom, že vlastníkem zboží je věřitel – pronajímatel.

Základní typy leasingu

 • Provozní (operativní) leasing => krátkodobý pronájem, doba pronájmu je kratší než ekonomická životnost majetku a nájemné hrazené formou splátek od jednoho nájemce zahrnuje pouze určitou část pořizovací ceny
 • Finanční leasing => dlouhodobý pronájem, pronajímatel ekonomicky převádí některá rizika a výnosy související s fungováním aktiva na nájemce. Doba leasingu je v podstatě shodná s dobou ekonomické životnosti pronajímaného předmětu a leasingové splátky kryjí pořizovací cenu pronajatého majetku a ziskovou marži pronajímatele. Prostřednictvím finančního leasingu dochází k trvalému pořízení majetku formou splátek.

Typy finančního leasingu

 • Přímý finanční leasing => nájemce určuje druh majetku, který požaduje.
 • Nepřímý finanční leasing => firma prodá majetek leasingové společnosti, která je však hned pronajme zpět původní firmě. Majetek je leasingové společnosti prodán za tržní cenu, původní firma pak hradí leasingové společnosti splátky, prostřednictvím kterých je splácena nejen tržní cena, ale i náklady a zisk leasingové společnosti
 • Leverage leasing => nejobvyklejší  druh finančního leasingu. Třístranný vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem

Finanční leasing podle zůstatkové ceny

 • Leasing s plnou amortizací – leasingové období je shodné s ekonomickou dobou životnosti pronajímaného aktiva. Zůstatková cena na konci leasingového období je nulová nebo velmi nízká.
 • Leasing s částečnou amortizací – leasingové období je kratší než ekonomická doba životnosti aktiva. Po ukončení smlouvy je nutné, aby pronajímatel hledal řešení, jak disponovat s ne zcela odepsaným majetkem.

Finanční leasing z hlediska možnosti odkupu majetku na konci leasingu

 • Leasing bez nároku na koupi
 • Leasing s nárokem na koupi

Determinace leasingové ceny a leasingových splátek

Leasingovou cenu můžeme definovat jako úhrn vstupní ceny majetku, úroku z úvěru (v případě refinancování leasingové operace úvěrem) a leasingovou marži pronajímatele. Vztah mezi leasingovou cenou a vstupní cenou vyjadřuje leasingový koeficient.

Stanovení výše leasingové splátky => leasingová splátka koncem měsíce = pořizovací cena x umořovatel pro příslušný počet měsíců a pro požadované měsíční leasingové procento.

Výhody a nevýhody leasingového financování

Výhody:

 • Umožňuje užívat majetek, aniž by podnik musel mít kapitál na jednorázové vynaložení všech peněžních prostředků na investici
 • Leasingové financování je velice flexibilní a je často považováno za pružnější než ve vztahu k úvěru a obligacím
 • Leasingové financování umožňuje nájemci zahrnovat leasingové splátky do nákladů, a tím snižovat základ zdanění
 • Leasing umožňuje nájemci využití majetku, aniž by podstupoval riziko spojené s jeho pořízením

Nevýhody:

 • Pořízení majetku formou leasingu je dražší
 • Po ukončení leasingu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek
 • Transfer některých vlastnických rizik na nájemce
 • Omezení užívacích práv nájemce leasingovou smlouvou
 • Obtíže při provádění úprav majetku
 • Nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem

 

Rozhodování mezi leasingem a koupí na úvěr

Hlavní faktory:

 • Daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít
 • Výše úrokových sazeb z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek
 • Sazba odpisů a zvolená metoda odepisování majetku v průběhu životnosti)
 • Leasingové splátky, jejich výše a průběh v rámci doby leasingu
 • Faktor času vyjádřený zvolenou diskontní sazbou

Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr

4 postupné kroky:

 1. nejdříve se kvantifikují výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem
 2. obdobně se určí výdaje, které by měl nájemce v souvislosti s úvěrem, v obou případech se výdaje snižují o vliv daní
 3. obojí výdaje se musí aktualizovat s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloženy
 4. vybere se ta varianta, která má nejnižší celkové diskontované výdaje.

Metoda čisté výhody leasingu

Porovnání čisté současné hodnoty investice financované úvěrem a čisté současné hodnoty investice financované leasingem.

Čistá současná hodnota investice financované úvěrem => (((součet tržeb, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti – náklady na výrobu bez odpisů v jednotlivých letech životnosti) x (1 – daňová sazba) + (odpisy v jednotlivých letech životnosti x daňová sazba)) / (1 + diskontní sazba)n) – kapitálový výdaj.

Čistá současná hodnota investice financované leasingem => (((součet tržeb, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti – náklady na výrobu bez odpisů v jednotlivých letech životnosti) x (1 – daňová sazba) + (leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti x daňová sazba)) / (1 + diskontní sazba)n) – kapitálový výdaj.

Jestliže porovnáme čistou současnou hodnotu investice s leasingovým financováním a čistou současnou hodnotu s úvěrovým financováním, dostaneme čistou výhodu leasingu. Jestliže je čistá výhoda leasingu pozitivní, je financování formou leasingu výhodnější.

Čistá výhoda leasingu => Kapitálový výdaj – ((součet leasingových splátek v jednotlivých letech financování x (1 – daňová sazba) + (odpisy x daňová sazba) / (1 + diskontní sazba)n

Jestliže je kapitálový výdaj vyšší než suma aktualizovaných leasingových splátek po zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech, potom je čistá výhoda leasingu pozitivní a leasingové financování představuje výhodnější formu než financování úvěrové.

PŘÍKLADY

Příklad 13.7.1

Leasingová společnost uzavřela s nájemcem finanční leasing na dobu 4 let na stroj v pořizovací ceně 1 000 000 Kč, přičemž dodavatel vyžaduje zálohu ve výši 300 000 Kč 3 měsíce před dodáním stroje. Rekapitalizační procento činí 12 %. Leasingová společnost používá na refinancování celého případu úvěr od banky s úrokovou sazbou 18 % ročně a zároveň požaduje leasingovou marži ve výši 12 %. Odkupní cena na konci leasingu se předpokládá nulová. Vypočítejte výši leasingové splátky a leasingový koeficient, jestliže:

a) uvažujeme pravidelné roční splátky na konci období

b) uvažujeme pravidelné roční splátky na začátku období

c) v případě č. 2 má být první splátka zvýšená o 30 % ceny stroje po rekapitalizaci, přičemž navýšení se nepromítá do leasingového úročení

d) v případě č. 1 uvažujeme měsíční splátky

Řešení:

Rekapitalizovaná PC = 1 000 000 + 300 000 x 12 % x 3/12 = 1 000 000 + 9 000 = 1 009 000 Kč

a) výpočet leasingové splátky za předpokladu pravidelného ročního splácení na konci období:

Splátka = rekapitalizovaná pořizovací cena x umořovatel 4 roky, 18 + 12 % = 1 009 000 x ((1,34 x 0,3)/ (1,34 – 1) = 1 009 000 x 0,46163 = 465 784 Kč

LK = 465 784 x 4 / 1 009 000 = 1,847

b) výpočet leasingové splátky za předpokladu pravidelného ročního splácení na začátku období

Splátku spočítáme stejně jako v předchozím případě: rekapitalizovaná pořizovací cena x umořovatel 4 roky, 30%; výslednou částku ale musíme opravit odúročitele za jeden rok, protože jsme začali splácet hned na začátku roku => tj. 465 784 x odúročitel 1 rok, 30 % = 465 784 x 1 / 1,3 = 358 295

LK = 358 295 x 4 / 1 009 000 = 1,42

c) pravidelné roční leasingové splátky na začátku období za předpokladu zvýšené první splátky (o 30 % rekapitalizované ceny)

30 % rekapitalizované ceny => 1 009 000 x 0,3 = 302 700

výpočet leasingové splátky pomocí umořovatele = (1 009 000 – 302 700) x umořovatel 4 roky, 30 % = 706 300 x 0,46163 = 326 049,269

úprava leasingové splátky odúročitelem 1 rok, 30 % = 326 049,269 x (1 / 1,3) = 250 807,13

první splátka => 250 807,13 + 302 700 = 553 507,13

LK = (553 507,13 + 3 x 250 807,13) / 1 009 000 = 1,29

d) výpočet pravidelné měsíční splátky na konci období:

1 009 000 x umořovatel 4 x 12 měsíců, 30 % / 12 => 1 009 000 x ((1,02548 x 0,025) / 1,02548 – 1) = 1 009 000 x 0,036006 = 36 330 Kč

LK = (36 330 x 48) / 1 009 000 = 1,728

 

Příklad 13.7.2

Hodláte pořídit formou finančního leasingu strojní zařízení, které stojí 3 mil. Kč (cena pořízení). Za dopravu zaplatíte 200 000 Kč, clo činí 300 000 Kč a ostatní vedlejší pořizovací náklady jsou 500 000 Kč. Záloha, kterou si vyžádal dodavatel zařízení, je žádána 6 měsíců před zahájením leasingu, a to ve výši 1 200 000 Kč. Rekapitalizační procento uvažujeme ve výši 8 %. Leasingová společnost požaduje 5 % leasingovou marži. Úvěr, kterým chceme financovat nákup strojního zařízení poskytuje peněžní ústav při 15 % úrokové sazbě. Leasingové splátky (platby) mají být realizovány jako pravidelné, stejné (anuitní), čtvrtletní, a to počátkem jednotlivých čtvrtletí po dobu leasingové smlouvy (po dobu 4 let). První splátka má být navýšena o 25 % pořizovací ceny investice. Toto navýšení nepodléhá leasingovému úročení.

Stanovte:

a) výši čtvrtletních leasingových splátek počátkem jednotlivých čtvrtletí

b) leasingovou cenu

c) leasingový koeficient

d) výši leasingového úročení (finanční náklad)

Řešení:

a) stanovení výše čtvrtletních leasingových splátek:

nejprve musíme stanovit pořizovací cenu předmětu leasingu => 3 000 000 + 200 000 + 300 000 + 500 000 = 4 000 000 Kč

dále musíme pořizovací cenu přepočítat rekapitalizačním procentem => 4 000 000 + 1 200 000 x 8 % x 6/12 = 4 000 000 + 48 000 = 4 048 000 Kč

první splátka má být navýšena o 25 % pořizovací ceny investice, tj. 4 000 000 x 0,25 = 1 000 000 Kč

výpočet čtvrtletní splátky pomocí umořovatele => (4 048 – 1 000) x umořovatel 16 čtvrtletí, ((5 + 15) / 4) %  = 3 000 x (1,0516 x 0,05) / (1,0516 – 1) = 3 048 x 0,0923 = 281 330 Kč

úprava čtvrtletní splátky odúročitelem 1 čtvrtletí, 5 % = 281 330 x 1 / 1,05 = 267 933 Kč

b) leasingová cena: 1 000 000 + 16 x 267 933 = 5 286 928

c) leasingový koeficient = 5 286 928 / 4 048 000 = 1,306

d) výše leasingového úročení => finanční náklad = 5 286 928 – 4 048 000 = 1 238 928

Příklad 13.7.4

Firma zvažuje pořízení investičního majetku buď na úvěr, nebo pomocí finančního leasingu. Pomocí ČVL určete, která varianta je výhodnější, jestliže jsou známy následující údaje:

§  pořizovací cena investičního majetku => 24 mil. Kč

§  životnost je 4 roky

§  úvěr je splatný za 4 roky při úrokové sazbě 16 %

§  odpisy zjednodušeně i pro účely daňové předpokládejme lineární

§  leasingová společnost nabízí leasingový koeficient 1,2 a pravidelné roční splátky po dobu životnosti

§  daň z příjmů = 25 %

Řešení: Čistá výhoda leasingu => Kapitálový výdaj – (diskontované leasingové splátky po zdanění + diskontovaný odpisový daňový štít)

Nejprve si musíme spočítat úrokovou sazbu pro diskontaci (předpokládám, že se využije úroková sazba platná pro úvěr, v zadání totiž nic není):

Úroková sazba pro diskontaci => úroková sazba platná pro úvěr očištěná o vliv daně = 16 x (1-0,25) % = 12 %

Dále musíme spočítat roční leasingové splátky a roční odpisy majetku:

Výpočet leasingových splátek po zdanění =>

Leasingová cena = 24 000 000 x 1,2 = 28 800 000 Kč

Roční leasingová splátka = 28 800 000 / 4 = 7 200

Roční odpis majetku = 24 000 000 / 4 = 6 000

Teď už máme všechny informace pro výpočet čisté výhody leasingu:

Výpočet ČVL => 24 000 – ((7 200 x (1 – 0,25) + 24 000/4 x 0,25)) x zásobitel čtyři roky, 12% = 24 000 – 6 900 x ((1,124 – 1) / 1,124 x 0,12) = 24 000 – 6 900 x 3,03735 = 3 042,285

Čistá výhoda leasingu se tedy rovná 3 042 285 Kč a vychází kladná, což znamená, že financování leasingem se firmě vyplatí více než financování úvěrem.

Příklad 13.7.5

Jste postaveni před rozhodnutí, jakým způsobem pořídit a profinancovat zařízení, které stojí 6 mil. Kč, dále vyžaduje 300 000 Kč na dopravu a smontování a instalace na místě provozu se kalkuluje na 500 000 Kč. Protože část zařízení je z dovozu, je třeba zaplatit clo, které má činit 400 000 Kč. Máte k dispozici pro výběr nabídku leasingové společnosti, a to:

 • leasingová smlouva na 4 roky
 • roční leasingové splátky koncem jednotlivých let mají být rozloženy takto:

první rok => 2 800 000 Kč

druhý rok => 2 400 000 Kč

třetí rok => 2 000 000 Kč

čtvrtý rok => 1 000 000 Kč

Banka ochotná poskytnout Vám investiční úvěr Vám dává následující podmínky:

 • úvěr na celou pořizovací cenu investice, a to na dobu 4 let
 • klade si následující požadavky na splátky – úmor úvěru (ročně koncem jednotlivých let):

první rok => 2 000 000 Kč

druhý rok => 2 000 000 Kč

třetí rok => 2 000 000 Kč

čtvrtý rok => 1 200 000 Kč

 • úroky (počítané ze zůstatků úvěru) činí 16% p. a.

Daň z příjmů se uvažuje ve výši 25 %. Předpokládá se lineární odpisování investice (při pořízení úvěrem) ve výši ¼ ročně (účetní a daňové odpisy považujeme za shodné). Diskontujeme sazbou investičního úvěru, daňově upravenou.

Stanovte:

a)       diskontované náklady (resp. výdaje) při pořízení investice formou finančního leasingu

b)       diskontované náklady (resp. Výdaje) při pořízení investice formou úvěru

c)       čistou výhodu leasingu

d)       na základě výsledků v bodě a) a b) rozhodněte, kterému řešení dáte přednost a rozhodnutí zdůvodněte.

Řešení:

Výdaje spojené s leasingem:

Rok

Leasingová splátka

Daňová úspora

Leasingový výdaj po dani

1

2 800 000

700 000

2 100 000

2

2 400 000

600 000

1 800 000

3

2 000 000

500 000

1 500 000

4

1 000 000

250 000

750 000

Celkem

8 200 000

2 050 000

6 150 000

 

Výdaje spojené s úvěrem:

Výpočet pořizovací ceny zařízení => 6 000 + 300 + 500 + 400 = 7 200 tis. Kč

Výpočet ročních odpisů => 7 200 / 4 = 1 800

Rok

ZC úvěru

Úrok

Úmor

Splátka

Odpisy

Úrok + odpisy

Daňová úspora

Výdaj po zdanění

1

7 200

1 152

2 000

3 152

1 800

2 952

738

2 414

2

5 200

832

2 000

2 832

1 800

2 632

658

2 174

3

3 200

512

2 000

2 512

1 800

2 312

578

1 934

4

1 200

192

1 200

1 392

1 800

1 992

498

894

Celkem

0

2 688

7 200

9 888

7 200

9 888

2 472

7 416

 

Diskontované náklady (výdaje) spojené s úvěrem a leasingem (v tis. Kč) – diskontní sazba po zdanění => 16 x (1 – 0,25) = 12 %

Rok

Odúročitel 12%

Výdaj úvěr

Výdaj leasing

Diskontovaný výdaj úvěr

Diskontovaný výdaj leasing

1

0,8929

2 414

2 100

2 155

1 875

2

0,7972

2 174

1 800

1 733

1 435

3

0,7118

1 934

1 500

1 377

1 068

4

0,6355

894

750

568

477

Celkem

x

7 416

6 150

5 833

4 855

 

ČVL = 4855 – 5833 = - 978 000 Kč

Dáme přednost leasingu, jeho diskontované výdaje jsou nižší a ČVL je kladná.

Kontrola:

Diskontovaný odpisový daňový štít:

Rok

Odpisy

ODŠ

Odúročitel 12 %

Diskontovaný ODŠ

1

1 800

450

0,8929

401,81

2

1 800

450

0,7972

358,74

3

1 800

450

0,7118

320,31

4

1 800

450

0,6355

285,98

celkem

7 200

1 800

X

1 366,84

 

ČVL = 7 200 – (4 855 + 1 366,84) = 978 000 Kč

 

 zpět na Manažerské finance

zpět na V. Semestr

zpět na úvodní stránku

 

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová