Náklady kapitálu

Zlaté bilanční pravidlo

=> dlouhodobý majetek podniku je třeba krýt dlouhodobými zdroji, dlouhodobým kapitálem. Krátkodobý majetek může být financován i krátkodobými zdroji.

Finanční struktura

 – struktura celkového podnikového kapitálu, ze kterého je financován jeho celkový majetek (celková pasiva podniku)

Kapitálová struktura

– dlouhodobé zdroje podniku (dlouhodobá část pasiv podniku)

Náklady kapitálu

 – výdaj podniku, který podnik musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (za získání různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku apod.) použitých na financování nových investic.

Na čem závisí náklady jednotlivých druhů kapitálu a na čem závisí průměrné náklady kapitálu?

  • Na době splatnosti kapitálu
  • Na stupni rizika, které investor podstupuje
  • Na způsobu úhrady nákladů kapitálu podnikem

Náklady dluhu

Náklady kapitálu, který podnik získá formou dluhu (úvěr, emise obligací); vyjadřují se v podobě úroku, který podnik platí svým věřitelům za poskytnutí tohoto kapitálu; úrok z úvěru jako součást nákladů snižuje zisk pro účely zdanění a tuto skutečnost je nutné promítnout do nákladů dluhu:

Náklady dluhu získaného úvěrem v % = úrok z úvěru x (1 – daňový koeficient vyjádřený v desetinném čísle)

Náklady dluhu získaného upisováním obligací v % = (úrok z obligace x (1 – daňový koeficient))/1 – emisní náklady => takto lze zjistit náklady dluhu získaného upisováním obligací, jestliže se tržní cena blíží ceně nominální a obligace se splácí na konci své dospělosti

Náklady akciového kapitálu

Upisování prioritních akcií – náklady prioritních akcií jsou přímo ovlivněny roční dividendou a náklady emise a nepřímo cenou prioritní akcie.

Náklady kapitálu získaného upisováním prioritních akcií => (roční dividenda prioritní akcie v Kč x 100) / (tržní cena prioritní akcie – emisní náklady jedné prioritní akcie)

Upisování kmenových akcií – náklady kmenového kapitálu můžeme charakterizovat jako výnosnost kmenových akcií, kterou požaduje investor od těchto akcií.

Náklady kapitálu získaného upisováním kmenových akcií => ((roční dividenda z kmenové akcie v Kč koncem prvního roku x 100) / tržní cena kmenové akcie snížená o emisní náklady na jednu akcii) + očekávané konstantní zvýšení dividendy v %.

Náklady nerozděleného zisku

část zisku po zdanění, tvorbě rezervních fondů ze zisku a úhradě dividend akcionářům.

Náklady nerozděleného zisku jsou totožné jako náklady na získání kmenových akcií firmou. Se získáním nerozděleného zisku jako zdroje financování investic nejsou na rozdíl od emise nových akcií spojeny žádné emisní náklady, a proto jsou náklady nerozděleného zisku nižší právě o tuto sumu.

Náklady nerozděleného zisku = ((roční dividenda z kmenové akcie v Kč koncem prvního roku x 100) / tržní cena kmenové akcie) + očekávané konstantní zvýšení dividendy v %.

Náklady finanční tísně

  • Náklady úpadku
  • Náklady vyplývající z konfliktu zájmů mezi majiteli akcií a manažery či věřiteli

Průměrné náklady kapitálu

  • Slouží jako základ stanovení požadované výnosnosti při propočtu efektivnosti investičních projektů
  • Mohou být využity v podobě mezních průměrných nákladů pro stanovení optimální výše celkových kapitálových výdajů podniku
  • Mohou být použity jako rozhodovací kritérium pro výběr optimální kapitálové struktury podniku.

Výpočet průměrných nákladů kapitálu = (dluh v Kč / celkový kapitál v Kč) x náklady dluhu v % + (prioritní kapitál v Kč / celkový kapitál v Kč) x náklady prioritního kapitálu v % + (kmenový kapitál v Kč / celkový kapitál v Kč) x náklady kmenového kapitálu v %

PŘÍKLADY

Příklad 9.5.4

Stanovte průměrné náklady kapitálu podniku, jehož strukturu kapitálu tvoří

10 mil. Kč kmenového kapitálu v nominální ceně 4 000 Kč / 1 ks; tržní cena => 2 400 Kč / akcie;  emisní náklady => 40 Kč / akcie. Dividenda se předpokládá ve výši 10 % z nominální hodnoty akcie s každoročním zvýšením o 1,5 %.

2 mil. Kč prioritního kapitálu v nominální ceně 400 Kč / 1 ks; tržní cena => 510 Kč / 1 ks;  emisní náklady => 30 Kč / akcie; předpokládá se stálá prioritní dividenda ve výši 60 Kč na akcii.

5 mil. Kč dlouhodobých bankovních úvěrů s úrokovou mírou 14 %

2 mil. Kč krátkodobých bankovních úvěrů s úrokovou mírou 12%

3 mil. Kč nerozdělený zisk

Daň z příjmů => 35 %

Řešení:

a)       Výpočet celkového kapitálu => 10 mil. + 2 mil. + 5 mil. + 2 mil. + 3 mil. = 22 mil. Kč

b)       Výpočet nákladů kmenového kapitálu => ((400 x 100) / 2 400 – 40) + 1,5 % = 16,949 + 1,5 = 18,45%

c)       Výpočet nákladů prioritního kapitálu => ((60 x 100) / 510 – 30) = 12,5 = 12,5 %

d)       Výpočet nákladů nerozděleného zisku => ((400 X 100) / 2400) + 1,5% = 18,167 %

e)       Výpočet průměrných nákladů kapitálu = 10/22 x 18,45 + 2/22 x 12,5 + 5/22 x (1-0,35) x 14 + 2/22 x (1-0,35) x 12 + 3/22 X 18,167 = 8,38 + 1,13 + 2,07 + 0,71 + 2,48 = 14,77 %

 

Příklad 9.5.5

Určete, která varianta kapitálové struktury je optimální, jestliže jsou varianty tvořeny následujícími hodnotami:

 

První varianta

Druhá varianta

Třetí varianta

Čtvrtá varianta

Dluh

30 % podíl

i = 8 %

25 % podíl

i = 10 %

60 % podíl

i = 9 %

20 % podíl

i = 14 %

Kmenový kapitál

60 % podíl

N (k) = 12 %

40 % podíl

N (k) = 13 %

30 % podíl

N (k) = 14 %

X

Prioritní kapitál

X

35 % podíl

N (p) = 8 %

X

X

Nerozdělený zisk

10 % podíl

N (z) = 11 %

X

10 % podíl

N (z) = 12 %

80 % podíl

N (z) = 9 %

Sazbu daně z příjmů (ze zisku) uvažujte 31 %.

Řešení:

a)       První varianta => 0,3 x 8 x (1 – 0,31) + 0,6 x 12 + 0,1 x 11 = 3,09 + 7,2 + 1,1 = 11,39 %

b)       Druhá varianta => 0,25 x 10 x (1 – 0,31) + 0,4 x 13 + 0,35 x 8 = 1,725 + 5,2 + 2,8 = 9,725 %

c)       Třetí varianta => 0,6 x 9 x (1 – 0,31) + 0,3 x 14 + 0,1 x 12 = 3,726 + 4,2 + 1,2 = 9,126 %

d)       Čtvrtá varianta => 0,2 x 14 x (1 – 0,31) + 0,8 x 9 = 1,932 + 7,2 = 9,132 %

Optimální varianta je třetí, průměrné náklady kapitálu jsou 9,126 %

zpět na Manažerské finance

zpět na V. Semestr

zpět na úvodní stránku

 

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová