Riziko

 

Podnikatelské riziko – nebezpečí, že se dosažené výsledky podnikání budou odchylovat od výsledků předpokládaných. Odchylky mohou být příznivé nebo nepříznivé.

Druhy rizika:

Podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti

-          Riziko objektivní (nezávislé na činnosti podniku a jeho managementu)

-          Riziko subjektivní (závislé na činnosti podniku a jeho managementu)

-          Riziko kombinované (kombinace objektivních i subjektivních faktorů

 

Podle jednotlivých činností podniku

-          Riziko provozní

-          Riziko tržní

-          Riziko inovační

-          Riziko investiční

-          Riziko finanční

-          Celkové podnikatelské riziko

 

Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě

-          Riziko systematické (změny v celkovém ekonomickém vývoji, postihuje všechny firmy)

-          Riziko nesystematické (specifické pro jednotlivou firmu, obor, projekt…)

 

Podle možnosti ovlivňování

-          Riziko ovlivnitelné (bezpečnostní zařízení, kvalita výrobků, kvalita pracovníků)

-          Riziko neovlivnitelné

 

 

Riziková politika

-          Identifikace rizika (příčiny, druh rizika)

-          Měření stupně rizika (vysoký stupeň rizika, normální, nízký)

-          Kvantifikace vlivu rizika na podnikatelskou činnost (vliv rizika na zisk, finanční situaci…)

-          Ochrana proti rizikům (rozložení rizika, přesouvání rizika…)

 

Ochrana proti rizikům

  • Volba právní formy podnikání – snaha omezit důsledky rizika podnikání jen na předem vymezenou část soukromého majetku podnikatele
  • Prosté omezování rizika – podnik si stanovuje pro jednotlivé případy tzv. rizikové meze, tj. horní a dolní hranice, kam až je ochoten jít.
  • Rozložení (diverzifikace) rizika – rozložení rizika na co nejširší základnu a jeho následné snížení.
  • Přesunutí (flexibilita) podnikání – výběr univerzální technologie, která je použitelná pro více účelů. Tak může podnik pružněji reagovat na požadavky zákazníků. Další metodou je snižování fixních nákladů. Při nízkých nákladech nehrozí tak velké riziko z titulu poklesu výroby.
  • Dělení rizika – riziko se rozděluje na několik účastníků, kteří participují na společném projektu či činnosti
  • Přesunutí (transfer) rizika – přesun rizika na jiné subjekty (dodavatele, odběratele, leasingovou organizaci…)
  • Pojištění – transfer rizika na pojišťovnu za úplatu, většinou se jedná o transfer čistého rizika.
  • Etapová příprava a etapová realizace projektu – projekt se rozdělí na několik etap, každá následující etapa se koncipuje variantně.
  • Tvorba rezerv v podnicích – záměrná tvorba rezerv podnikem

 

Měření rizika

Výchozím bodem pro vyjádření rizika projektu je určení pravděpodobnosti peněžních toků projektu.

Pravděpodobnost peněžních toků může být vyjádřena

-          Objektivně – tedy na základě minulých údajů o peněžním toku. Předpokládá se, že peněžní toky s vysokou variabilitou v minulosti budou vysoce variabilní i v budoucnosti

-          Subjektivně – na základě odborného odhadu s ohledem na možné odchylné působení různých faktorů

 

Metody měření rizika

 

Směrodatná odchylka – absolutní míra rizika

Měření odchylky jednotlivých peněžních příjmů od průměrné očekávané hodnoty. Za projekt přinášející větší riziko je považován ten, který vykazuje vyšší odchylky.

Výpočet směrodatné odchylky:

Nejprve musíme spočítat průměrnou očekávanou hodnotu peněžních příjmů, což je:

Součet jednotlivých peněžních příjmů různých variant x pravděpodobnost, že jednotlivý peněžní příjem nastane.

S pomocí průměrné očekávané hodnoty můžeme spočítat rozptyl:

∑ (jednotlivé očekávané peněžní příjmy u různých variant – průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů z projektu) x pravděpodobnost vzniku jednotlivých očekávaných příjmů x jednotlivé varianty očekávaných peněžních příjmů

Směrodatná odchylka je pak odmocnina z rozptylu.

Variační koeficient – relativní míra rizika

Variační koeficient představuje poměr mezi směrodatnou odchylkou a průměrnou očekávanou hodnotou peněžních příjmů z projektu, tj:

Variační koeficient => směrodatná odchylka / průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů.

Čím vyšších hodnot variační koeficient nabývá, tím je vyšší i riziko investičního projektu.

 

 

PŘÍKLADY

Příklad 6.7.1

Porovnejte riziko dvou investičních projektů, jestliže jsou známy následující údaje:

Projekt A

Varianta příjmů

Očekávaný peněžní příjem

Pravděpodobnost, že nastane

Optimistická

10 000

0,25

Očekávaná

8 000

0,50

Pesimistická

6 000

0,25

 

Projekt B

Varianta příjmů

Očekávaný peněžní příjem

Pravděpodobnost, že nastane

Optimistická

300 000

0,40

Očekávaná

200 000

0,5

Pesimistická

100 000

0,1

 

Řešení:

Výpočet průměrné očekávané hodnoty:

A = 10 000 x 0,25 + 8 000 x 0,50 + 6000 x 0,25 = 8 000

B = 300 000 x 0,40 + 200 000 x 0,50 + 100 000 x 0,1 = 230 000

 

Výpočet směrodatné odchylky:

Rozptyl A = (10 000 – 8 000)2 x 0,25 + (8 000 – 8 000)2 x 0,50 + (6 000 – 8 000)2 x 0,25 = 1 000 000 + 0 + 1 000 000 = 2 000 000

Směrodatná odchylka A = odmocnina z 2 000 000 = 1 414,214

Rozptyl B (výpočet v tis. Kč) = (300 – 230)2 x 0,4 + (200 – 230)2 x 0,5 + (100 – 230)2 x 0,1 = 1 960 + 450 + 1 690 = 4 100

Směrodatná odchylka B (v tis. Kč) = 64,03124 => 64 031,242 Kč

 

Výpočet variačního koeficientu:

Projekt A => 1 414,214 / 8 000 = 0,17677675 = 17,68 %

Projekt B => 64 031,242 / 230 000 = 0,2783967 = 27,84 %

Rizikovější je projekt B, jeho variační koeficient je vyšší než u projektu A. Porovnání rizikovosti projektů podle směrodatné odchylky není možné, protože projekty nejsou srovnatelné z hlediska očekávaných příjmů.

 

Příklad 6.8.1

Vypočítejte absolutně i relativně riziko investičního projektu s níže uvedenými údaji a porovnejte ho s investičním projektem, který má směrodatnou odchylku 800 000 Kč a průměrný očekávaný peněžní příjem 6 mil. Kč.

Investiční projekt

Situace

Očekávaný peněžní příjem

Pravděpodobnost, že nastane

Pesimistická

20 000

0,05

Průměrná

24 000

0,20

Očekávaná

30 000

0,50

Optimistická

36 000

0,25

 

Je jasné, že projekty lze porovnávat pouze pomocí variačního koeficientu. U srovnávaného projektu již známe směrodatnou odchylku i průměrný očekávaný peněžní příjem, proto můžeme rovnou spočítat variační koeficient:

Variační koeficient porovnávaného projektu => 800 000 / 6 000 000 = 0,133334 = 13,33 %

 

Nyní musíme spočítat očekávaný peněžní příjem a směrodatnou odchylku investičního projektu dle zadání:

Očekávaný peněžní příjem = 20 000 x 0,05 + 24 000 x 0,20 + 30 000 x 0,50 + 36 000 x 0,25 = 29 800 Kč

Směrodatná odchylka:¨

Rozptyl => (20 000 – 29 800)2 x 0,05 + (24 000 – 29 800)2 x 0,20 + (30 000 – 29 800)2 x 0,50 + (36 000 – 29 800)2 x 0,25 = 4 802 000 + 6 728 000 + 20 000 + 9 610 000 = 21 160 000

Směrodatná odchylka = odmocnina z 21 160 000 => 4 600 Kč

Variační koeficient => 4 600 / 29 800 = 0,1543624 = 15,44 %

Rizikovější je tento projekt, který vykazuje vyšší procento variačního koeficientu.

 

zpět na Manažerské finance

zpět na V. Semestr

zpět na úvodní stránku

Vyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová