Zdroje financování investic

Interní zdroje financování investic

§         Odpisy

§         Nerozdělený zisk

§         Rezervní fondy

§         Ostatní interní zdroje => penzijní fondy pro zaměstnance; zdroje získané prodejem majetku…

Externí zdroje financování investic

 • Financování kmenovými akciemi
 • Financování prioritními akciemi
 • Rizikový  (rozvojový) kapitál

Způsob a podmínky emitování akcií

Emisi akcií na primárním kapitálovém trhu je možné realizovat třemi způsoby:

 • Soukromou (přímou) emisí => menší a.s. s malým počtem akcionářů, kteří splatí základní kapitál
 • Veřejnou emisí => velké a.s., k upisování akcií dochází veřejně prostřednictvím investičního  zprostředkovatele
 • Prodejem akcií existujícím akcionářům na základě předkupního práva

Prodej akcií na základě předkupního práva

Takový prodej je běžný, pokud jde o emisi nových akcií, která je přednostně nabízena současným akcionářům. Předkupní právo uskutečňuje stávající akcionář pomocí odebíracího kupónu, který jej opravňuje během určitého období koupit nové akcie. Pokud  v rámci odebírací doby své předkupní právo neuplatní nebo jej někomu neprodá, odebírací kupón propadá.

V souvislosti s předkupním právem je třeba rozlišovat:

 • Cenu nových akcií (subskripční, odebírací cena)
 • Cenu předkupního práva (cena odebíracího kupónu)

Hodnota subskripční ceny by měla být nižší než je úroveň stávající tržní ceny starých akcií, aby byl podnícen zájem o nově emitované akcie.

Výše ceny předkupního práva je závislá na:

 • Tržní ceně stávající akcie
 • Subskripční ceně nové akcie
 • Odběrním poměru, který vyjadřuje za kolik stávajících akcií získáme akcii novou.

Cenu předkupního práva můžeme kvantifikovat dvojím způsobem:

 • Pomocí tržní ceny stávající akcie, která zahrnuje předkupní práva

Cena předkupního práva => (tržní cena akcie včetně předkupního práva – subskripční cena akcie) / (odběrní poměr + 1)

 • Pomocí tržní ceny stávající akcie bez předkupního práva

Cena předkupního práva => (tržní cena akcie bez předkupního práva – subskripční cena akcie) / odběrní poměr

Financování pomocí podnikových obligací

Podnikové obligace jsou takové dlužné cenné papíry, které emituje podnik se záměrem získat od investora dlouhodobý finanční zdroj. Podnik, který obligace emituje, se v nich zavazuje, že ve stanovené době zaplatí majiteli obligace nominální cenu obligace a v dohodnutých termínech i úrok. Nákupem podnikové obligace se majitel tohoto cenného papíru nestává spoluvlastníkem emitující firmy. Splácený úrok z obligací je nákladem podniku, který snižuje zdanitelný zisk, čímž podnik získává úrokový daňový štít.

Dlouhodobé úvěry

podnik může dlouhodobý úvěr získat ve 2 formách:

 • Bankovní úvěr => formou termínové půjčky nebo hypotekárního úvěru
 • Dodavatelský úvěr => je poskytován především dodavateli strojů a technologických zařízení. Stroje nebo investiční celky jsou odběratelem spláceny postupně včetně úroků.

Dodavatelský úvěr

Z hlediska záruky rozlišujeme dva druhy:

 • Podmíněný prodejní kontrakt – dodavatel zůstává vlastníkem dodávky až do doby, než jsou odběratelem uhrazeny všechny splátky

Úvěr na movitou zástavu – odběratel postupně splácí hodnotu dodávky, přičemž zařízení přechází do jeho vlastnictví, ale slouží jako záruka pro věřitele.

 

zpět na Manažerské finance

zpět na V. Semestr

zpět na úvodní stránkuVyhledávání

Kontakt

Lenka Benešová