Zjišťování hospodářského výsledku na základě kalkulace plných a variabilních nákladů

Proces tvorby výkonů vyžaduje určitý čas, prodávaný výkon není vytvořen okamžitě. Rozdíly v množství vytvořených a prodaných výkonů vznikají v souvislosti se zajištěním měnících se potřeb zákazníků, v co možná nejkratších časových intervalech apod. Důsledkem je vznik zásob nedokončené výroby, které je třeba ocenit. Výnosy z prodeje výkonů musí uhradit v hodnoceném období nejen náklady prodaných výkonů, ale i celkové náklady období.

Náklady výkonu

Při oceňování výkonů je důležité především to, zda vynaložení konkrétních zdrojů je součástí nákladů běžného období, snižuje výnosy z prodeje a ovlivňuje výši dosaženého hospodářského výsledku v daném období či zda zvyšuje hodnotu aktiv. Náklady výkonu jsou náklady, kterými je vytvořený výkon oceněn, jsou to náklady, které jsou v účetnictví převáděny z období do období sledováním změn ve výši aktiv vytvořených vlastní činností (stav zásob vyrobených výrobků, nedokončená výroba). Náklady výkonu jsou uhrazovány v okamžiku prodeje výkonu a ovlivňují hospodářský výsledek v období prodeje. Náklady výkonu = náklady variabilní.

Náklady období

Jsou uhrazovány z výnosů z prodeje v období, kdy byly vynaloženy, nejsou součástí ocenění vnitropodnikových výkonů (nejsou aktivovány) a snižují hospodářský výsledek v období, kdy vznikly. Náklady období = náklady fixní.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad – pokračování (výroba homogenního textilního výrobku)

Na základě rozpočtu nákladů byly pro výrobu homogenního textilního výrobku v hodnoceném období stanoveny tyto výrobní náklady. (V zadání se pro zjednodušení neuvažují prodejní a správní náklady).

 

Položka

Celkem na 500 000 ks

Na 1 ks

Jednicový materiál

3 000 000 Kč

6 Kč

Jednicové mzdy

1 000 000 Kč

2 Kč

Výrobní režijní náklady (odpisy, obsluha a řízení, energie, opravy a údržba, režijní materiál)

4 000 000 Kč

8 Kč

Celkem

8 000 000Kč

16 Kč

 

Z celkových 4 000 000 Kč výrobních režijních nákladů je 3 000 000 Kč fixních, variabilní režijní náklady jsou 2 Kč na 1 Ks.

Ve všech třech obdobích nedochází ani k absolutní úspoře, ani překročení nákladů, prodejní cena výrobku je stabilní 18 Kč/ks.

 

a) porovnání výše zjištěného hospodářského výsledku při ocenění vytvořených výkonů na základě kalkulace plných nákladů a kalkulace variabilních nákladů za předpokladu, že ve třech po sobě jdoucích obdobích je dosaženo stejného využití kapacity (500 000 ks), ale prodané množství se liší:

1. období => prodají se všechny výrobky

2. období => prodá se pouze 300 000 ks a o 200 000 ks se zvýší zásoby

3. období => prodá se 700 000 ks a o 200 000 ks se sníží zásoby

 

Zjištění hospodářského výsledku při ocenění výkonů kalkulací plných nákladů

Období

1.

2.

3.

Výroba

500 000

500 000

500 000

Prodej

500 000

300 000

700 000

Výnosy z prodeje

9 000 000

5 400 000

12 600 000

Náklady prodaných výrobků

8 000 000

4 800 000

11 200 000

Zisk

1 000 000

600 000

1 400 000

 

Celkový zisk za všechna období = 1 000 000 + 600 000 + 1 400 000 = 3 000 000 Kč

 

Zjištění hospodářského výsledku při ocenění výkonů kalkulací variabilních nákladů

Období

1.

2.

3.

Výroba

500 000

500 000

500 000

Prodej

500 000

300 000

700 000

Výnosy z prodeje

9 000 000

5 400 000

12 600 000

Variabilní náklady prodaných výrobků

5 000 000

3 000 000

7 000 000

Marže

4 000 000

2 400 000

5 600 000

Fixní náklady

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Zisk

1 000 000

-600 000

2 600 000

 

Celkový zisk za všechna období = 1 000 000 - 600 000 + 2 600 000 = 3 000 000 Kč

 

Rozdíl ve výši zisku ve 2. a 3. období je způsoben průměrnými fixními náklady v ocenění výkonů na skladě. Ve 2. Období je výsledek z prodeje při ocenění výkonů plnými náklady o 1 200 000 Kč vyšší, protože zásoby jsou oceněny včetně průměrných fixních nákladů (200 000 ks x 6 Kč = 1 200 000 Kč). Při ocenění výkonů plnými náklady je uznán prospěch fixních nákladů v okamžiku vytvoření výkonu.

Při ocenění výkonů variabilními náklady je uznán prospěch pouze ve výši nákladů, které jsou vyvolány konkrétními výkony, které tedy nemusí být v dalším období vynaloženy. Naopak náklady fixní musí být v tomto pojetí uhrazeny jako celek v období, kdy vznikly, v budoucím období již žádný prospěch nepřinesou. V každém období je nutno vynaložit fixní náklady ve stejné výši (za jinak stejných okolností).

 

Porovnání rozdílu hospodářského výsledku ve 2. období při ocenění

Období

Kalkulace variabilních nákladů

Kalkulace plných nákladů

Výroba

500 000

500 000

Prodej

300 000

300 000

Výnosy z prodeje

5 400 000

5 400 000

Náklady

3 000 000

3 000 000

Marže

2 400 000

2 400 000

Fixní náklady

3 000 000

3 000 000

Aktivované fixní náklady v zásobách

0

1 200 000

Zisk

- 600 000

600 000

 

b) peněžní toky

Peněžní toky ve 2. období – přímá metoda

Období

Příjmy

+ 5 400 000

Výdaje – variabilní náklady (vyrobené výkony)

- 5 000 000

Výdaje – fixní náklady snížené o odpisy (1 500 000)

- 1 500 000

Peněžní tok

- 1 100 000

 

Peněžní toky ve 2. období – nepřímá metoda

Období

Kalkulace variabilních nákladů

Kalkulace plných nákladů

Zisk

- 600 000

+ 600 000

Odpisy

+ 1 500 000

+ 1 500 000

Mezisoučet

+ 900 000

+ 2 100 000

Zásoby hotových výrobků

- 2 000 000

- 3 200 000

Peněžní tok

- 1 100 000

- 1 100 000

 

zpět na Kalkulace plných a variabilních nákladů

zpět na úvodní stránku