Lineární model vývoje nákladů a výnosů

 

Využití lineárního modelu v manažerském účetnictví umožňuje modelové zobrazení vývoje nákladů té části obecného nelineárního modelu, která se nejvíce blíží proporcionálnímu vývoji variabilních nákladů, v tzv. relevantním rozpětí využití kapacity.

 

Relevantní rozpětí – takový rozsah činnosti podniku, v jehož rámci rostou variabilní náklady lineárně (proporcionálně) a který odpovídá kapacitě fixních nákladů (tzn., nevznikají při něm požadavky na další kapacitu, a fixní náklady lze proto považovat za konstantní)

 

Základní parametry lineárního modelu nákladů a výnosů

Základními parametry lineárního nákladového modelu jsou v případě homogenní činnosti podniku:

·         Objem výkonů v naturálním vyjádření (Q)

·         Prodejní cena na jednotku výkonu (cj)

·         Variabilní náklady na jednotku (vj)

·         Celková výše fixních nákladů na vymezené období (FN)

 

Odvozené veličiny ze základních parametrů:

·         Celkové výnosy z prodeje (CV) => Q x cj

·         Celkové variabilní náklady (VN) => Q x vj

·         Celkové fixní náklady (FN) - jsou považovány za konstantní v závislosti na změně objemu výkonů. Průměrné fixní náklady na jednotku mají ve vztahu k rostoucímu objemu výkonů klesající průběh.

·         Celkové náklady => vj x Q + FN

·         Průměrné celkové náklady výkonu => FN/Q + vj  nebo CN/Q

 

Marže výkonu (mj)

·         příspěvek výkonu na úhradu fixních nákladů => mj = cj – vj   

Marže výkonu vyjadřuje přínos výkonu k úhradě celkových fixních nákladů a k tvorbě zisku. Marže výkonu je nejdůležitějším kritériem, které využívá manažerské účetnictví pro řízení zisku, rozhodování o optimální struktuře výkonů atd.

·         celková marže CM za období => CV – VN =; mj x Q

 

Celkový zisk (CZ)

·         celkový zisk je výsledkem propojení všech základních parametrů.

·         CZ = CV – VN – FN; CZ = cj x Q – vj  x Q – FN; mj x Q - FN

 

U homogenních výkonů lze tedy pomocí lineárního modelu zobrazit závislost nákladů, výnosů a zisku ve vztahu k objemu výkonů v naturálních jednotkách (ks, kg, l…)

Lineární model nákladů a výnosů nehomogenních výkonů

Při zobrazení vývoje nákladů, výnosů a zisku nehomogenních výronů lineární model vychází z výše variabilních nákladů na jednotku výnosů (jednu korunu výnosů), a nikoli výkonů jako u homogenního produktu.

 

vjp  = VNps/CVps

 

·         vjp = průměrné variabilní náklady na jednu korunu výnosů z prodeje předem stanovené struktury výkonů

·         VNps = celkové variabilní náklady na předem stanovenou strukturu výkonů

·         CVps = celkové výnosy z prodeje za prodej předem stanovené struktury výkonů

 

 

zpět na Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku

zpět na úvodní stránku